Iechyd a lles cyflogeion

Mae eich lles yn y gweithle yn hanfodol i helpu i gyflawni eich llawn botensial.

I'ch helpu i gadw'n iach ac i'ch cefnogi yn y gwaith, mae'r cyngor yn cynnig amrywiaeth o fuddion, gwasanaethau a chyfleusterau gan gynnwys gweithio hyblyg.

Iechyd Galwedigaethol

Mae tîm Iechyd Galwedigaethol yr cyngor yn cynnwys trosolwg o les ein staff ac mae’n cynnig gwasanaethau arbenigol i’r Awdurdod, rheolwyr ac unigolion.

Mae gwybodaeth am y tîm Iechyd Galwedigaethol ar y fewnrwyd (angen mewngofnodi).

Rhaglen cymorth i weithwyr (EAP) ar gael i bob gweithiwr

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i chi ei ddefnyddio, ac nid oes angen i chi ofyn i'ch rheolwr ddefnyddio Care First. Gallwch siarad â chwnselydd proffesiynol neu arbenigwr gwybodaeth yn gyfrinachol. Mae Care First ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac mae ar gael ar y ffôn neu arlein.

Care first

I gysylltu â Care first, ffoniwch 0800 174 319 os gwelwch yn dda, neu gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn gyfrinachol ar-lein ar wefan Care first: lifestyle (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth: Rhaglen cymorth i weithwyr 

Gall y EAP ddarparu llyfrynnau gwybodaeth, erthyglau, gwybodaeth am adnoddau ar wasanaethau cymorth yn eich ardal leol a hyd yn oed cwnsela wyneb-yn-wyneb tymor byr i'ch helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Gallwch weld y rhif ffôn drwy'r fewnrwyd (LINC) ar y tudalennau iechyd galwedigaethol neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol.

Mae gwefan Care first ffordd o fyw (gwefan allanol)  yn cynnig adnoddau helaeth gan gynnwys erthyglau ar iechyd, materion yn y cartref, materion yn y gwaith, offer cymorth rheoli, holiaduron straen a chwnsela ar-lein mewn amser real.

Gallwch weld y manylion enw defnyddiwr a chyfrinair drwy'r fewnrwyd (Linc) neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol.

Mae'r wefan Care first Zest (gwefan allanol) yn borth lles personol a rhyngweithiol ar-lein sy'n eich helpu i nodi pa feysydd o'ch lles y gallai fod angen rhywfaint o ffocws arnynt ac sy'n rhoi'r holl offer, y wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i wneud newidiadau cadarnhaol. Mae'r adnodd rheoli iechyd unigryw hwn yn eich helpu i wella eich lles a bod yn fwy iach.

Gellir gweld Cod y sefydliad drwy'r fewnrwyd (linc) ar y tudalennau iechyd galwedigaethol neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol.

Mae'r EAP yn ffynnu app: ar gael trwy App Store ar gyfer Android ac iPhone. Chwilio am ffynnu lles meddyliol i'w osod. Bydd angen cyfeiriad e-bost a chyfrinair o'ch dewis chi a chod yr awdurdod er mwyn mewngofnodi i'r ap. Gellir gweld Cod yr awdurdod drwy'r fewnrwyd (linc) neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol.

Beth ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth ar ei gyfer? Mae Care First wedi'i gynllunio i'ch helpu gydag ystod eang o faterion yn ymwneud â gwaith, teulu a phersonol. O gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i wybodaeth am ofal plant, cydberthnasau â materion yn y gweithle, iechyd a lles, gadewch i'ch CGE eich cefnogi ar y materion sy'n effeithio ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae'r pynciau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • perthnasoedd
 • gwybodaeth am ofal plant
 • iechyd a lles
 • dyled
 • anabledd a salwch
 • gyrfa
 • profedigaeth a cholled
 • straen
 • gwybodaeth am ofal yr henoed
 • digwyddiadau bywyd
 • mewnfudo
 • gorbryder ac iselder
 • materion teuluol
 • bwlio ac aflonyddu
 • addysg
 • hawliau defnyddwyr
 • pwysau yn y gweithle

Adnoddau lles

GIG Cymru

Dewis Doeth Cymru

DEWIS

Dewis Cymru (gwefan allanol) yw'r lle am wybodaeth am les yng Nghymru. Mae gan DEWIS wybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, ac mae gennym hefyd wybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau a all helpu.

Getselfhelp.co.uk

GetSelfHelp.co.uk (gwefan allanol) yn cynnig Therapi Ymddygiad Gwybyddol, hunangymorth ac adnoddau therapi, gan gynnwys taflenni gwaith, taflenni gwybodaeth ac MP3s.

Iechyd meddwl

Cymorth a chyngor arlein

Menopos

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol i bawb sy’n gweithio yma.

Mae’r menopos yn rhan naturiol o fywyd pob merch, ac nid yw bob amser yn drawsnewidiad rhwydd. Gyda’r gefnogaeth gywir, gall fod yn llawer gwell. Er nad yw pob merch yn dioddef y symptomau hyn, bydd cefnogi’r rhai sy’n eu dioddef yn gwella eu profiad yn y gwaith.

Ewch i'r dudalen menopos i gael rhagor o wybodaeth

Health Awareness: menopos yn y gweithle - beth yw eich hawliau? (gwefan allanol)

Iechyd a Diogelwch

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i ddarparu a chynnal amgylchedd gwaith iach a diogel i’w holl staff. Mae gwybodaeth am wasanaethau Iechyd a Diogelwch ar y fewnrwyd (angen mewngofnodi).

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

Mae’r cyngor yn dangos ei ymrwymiad i gydbwysedd bywyd a gwaith cadarnhaol drwy gynnig gweithio’n hyblyg, hawl i wyliau hael a’r cyfle i ymestyn cyfnodau gwyliau. Ewch i’r tudalennau gwyliau a phresenoldeb i gael gwybod mwy.

Dogfennau cysylltiedig