Iechyd meddwl yn ystod y Coronafeirws (Covid-19)

Cefnogaeth i Weithwyr

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae hwn yn amser ansicr i ni i gyd ond ydych chi wedi stopio a gofyn i chi'ch hun sut yda chi?

  • Ydych chi'n llwyddo i aros mewn cysylltiad â'r rhai sy'n bwysig i chi?
  • Beth am aros yn gorfforol iach? Sut bynnag mae hynny'n edrych i chi...
  • Sut ydych yn teimlo?

Mae'r ddolen i'r wefan isod yn cynnig help a chyngor ar sut i edrych ar eich ôl eich hun a'ch anwyliaid yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau sefydliadau partner lle cewch ragor o help a chefnogaeth.

Aros yn iach gartref (gwefan allanol)

GIG

Yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a fydd yn helpu os ydych yn poeni am y coronafeirws, a chyngor ar sut i gynnal eich lles tra byddwch adref.

Every mind matters (gwefan allanol) 

Mind

Gwybodaeth sy’n cynnwys cyngor ymarferol ar aros adref, gofalu am eich lles meddyliol a dod o hyd i gymorth gyda budd-daliadau a thai.

Coronafeirws a'ch lles (gwefan allanol)

Y Samariaid

Cymorth ac arweiniad ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl.

Y Samariaid - os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws (gwefan allanol)

City Mental Health Alliance

Adnoddau i helpu sefydliadau i gefnogi eu cydweithwyr, yn cynnwys sut i reoli timau o bell ar adeg heriol.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr (gwefan allanol).

Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Mae Mental Health At Work wedi cyfuno adnoddau i er mwyn helpu i gynnal iechyd meddwl drwy gydol yr argyfwng a gweithio o bell.

Iechyd Meddwl yn y Gwaith – Coronafeirws ac arwahaniad: cefnogi eich hun a’ch cydweithwyr (gwefan allanol)

Adnoddau Rheoli

Iechyd Meddwl yn y Gwaith – Coronafeirws ac arwahaniad: cefnogi eich hun a'ch cydweithwyr

Mae Mental Health At Work (gwefan allanol) wedi cyfuno adnoddau i er mwyn helpu i gynnal iechyd meddwl drwy gydol yr argyfwng a gweithio o bell.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr

Adnoddau i helpu sefydliadau i gefnogi eu cydweithwyr, yn cynnwys sut i reoli timau o bell ar adeg heriol.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr 9gwefan allanol) 

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a diogelwch (HSE)

Mae'n ofynnol i gyflogwyr asesu'r risg o salwch sy'n gysylltiedig â straen sy'n deillio o weithgareddau gwaith a chymryd camau i reoli'r risg honno. Er mwyn mynd i'r afael â straen neu bryder fel gweithwyr, mae angen i'r cyflogwr nodi gwraidd yr achos.

Sut i fynd i'r afael â straen sy'n gysylltiedig â gwaith (gwefan allanol)

Gweithdrefn: Presenoldeb yn y Gwaith (PDF, 2.08MB)

I gael rhagor o wybodaeth am straen, ewch i'r tudalennau iechyd galwedigaethol ac iechyd a diogelwch ar LINC.

Y gwasanaeth cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Mae ACAS wedi cyhoeddi argymhellion ar gyfer rheolwyr, sy'n rheoli gweithwyr â chyflyrau iechyd meddwl.

Rheoli staff sy'n profi salwch meddwl (gwefan allanol)

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Coronavirus - cipd.co.uk (gwefan allanol)

Academi Cymru – Lles

academiwales.gov.wales (gwefan allanol)

Adnoddau ychwanegol

Gwefannau Iechyd a Diogelwch Defnyddiol:

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Adnoddau defnyddiol i’ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

GOV.UK

Cyngor gan Lywodraeth Lloegr ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles yn ystod yr argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Guidance for the public on the mental health and wellbeing aspects of coronavirus (COVID-19) (gwefan allanol) 

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi, eich cyfeillion a’ch teulu i edrych ar ôl eich iechyd meddwl, gan gynnwys sut i osgoi sibrydion a hap-ddyfalu sy’n gallu eich gwneud yn fwy pryderus.

Looking after your mental health during the coronavirus outbreak (gwefan allanol)

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) Lloegr

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) Lloegr (gwefan allanol) 

Adnoddau Iechyd a Lles Defnyddiol:

Sesiynau Hyfforddi Byr: Rheoli Gorbryder – Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru (gwefan allanol) 

Apiau Iechyd Meddwl

Podlediadau Iechyd a Diogelwch

Podlediadau Iechyd a Diogelwch (gwefan allanol)

Care first

Bwriad Care First yw eich helpu chi gyda gwahanol faterion gwaith, teuluol a phersonol. Mae’n wasanaeth am ddim ac nid oes rhaid gofyn i'ch rheolwr i gael ei ddefnyddio.

I gysylltu â Care First, ffoniwch 0800 174 319 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Care First: Lifestyle (gwefan allanol)

Mae manylion enw defnyddiwr a chyfrinair i’w cael ar dudalen Iechyd Galwedigaethol ar y Fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i’ch rheolwr atebol, Iechyd Galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru