Broses cyflogi a perfformiad mewn ysgolion

Yn 2013, cyflwynodd y Llywodraeth system newydd ar gyfer datblygiad cyflog athrawon yn Nghymru a Lloegr. Roedd y system newydd yn dod yn lle'r hen system gynyddrannol flynyddol ac roedd yn rhoi pwyslais ar ganiatáu datblygiad cyflog ar sail perfformiad. Dyma’r tro olaf y gwobrwywyd y cynyddrannau blynyddol i athrawon ar sail hyd eu gwasanaeth. Roedd y newidiadau newydd yn golygu y dylai penderfyniadau cyflog a wnaed o Fedi 2014 ymlaen fod wedi’u cysylltu ag asesiadau perfformiad. Dylai unrhyw gyfeiriad at gynyddrannau blynyddol mewn polisïau cyflog sy’n bodoli nawr fod wedi cael ei dynnu eisoes.

Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (gwefan allanol)

Mae canllawiau’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon ar gyfer:

 • awdurdodau lleol
 • arweinwyr ysgolion
 • athrawon ysgolion
 • cyrff llywodraethu a'u cynrychiolwyr

Mae'n ymwneud ag ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol yn Nghymru a Lloegr.

Gweithredu dull eich ysgol o drin cyflogau (gwefan allanol).

Mae canllawiau statudol yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ddilyn y canllawiau oni bai bod gennych reswm da dros beidio.

Beth yw'r prif newidiadau i gyflogau athrawon?

Y prif newidiadau a ddaeth gyda'r system newydd oedd:

 • cael gwared â datblygiad cyflog ar sail hyd gwasanaeth a chysylltu datblygiad cyflog â pherfformia
 • rhoi'r gallu i ysgolion gynyddu cyflog athrawon unigol ar gyfraddau gwahanol ar sail eu perfformiad
 • rhoi meini prawf newydd, haws yn lle'r prawf trothwy blaenorol i barhau o'r prif amrediad cyflog i'r amrediad uwch
 • rhoi mwy o ryddid i ysgolion bennu cyflogau cychwynnol cyflog cyfredol athrawon

Beth yw datblygiad cyflog ar gyfer athrawon?

Erbyn hyn, yr ysgolion sy’n penderfynu sut y maen nhw'n cysylltu datblygiad cyflog â Rheoli Perfformiad, ond byddem yn disgwyl i athrawon gael eu barnu ar nifer o seiliau amrywiol, ac nid ar ganlyniadau arholiadau'n unig. Gall y seiliau amrywiol gynnwys:

 • Arsylwi gwersi
 • Cyrraedd targedau a nodau a osodir
 • Cofnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae angen i ysgolion amlinellu sut y bydd datblygiad yn cael ei bennu yn eu polisi cyflogau.