Cylchred Rheoli Perfformiad a Chyflogau (ysgolion)

Bydd y pennaeth yn penderfynu ar amseriad y gylchred werthfawrogi ar gyfer pob athro sydd yn yr ysgol. Dylid amlinellu'r amseriad ym Mholisi Rheoli Perfformiad yr ysgol a dylai hefyd gysylltu â chylchred gynllunio’r ysgol, gan gynnwys y Cynllun Gwella Ysgol a gall hefyd ystyried y gylchred gyflogau flynyddol.

Enghreifftiau o gylchred Rheoli Perfformiad ysgol:

Cyflogau

 • Ystyried y canllawiau a’r argymhellion a osodwyd gan yr Adran Addysg
 • Ystyried yr argymhellion gan undebau'r athrawon
 • Adolygu’r polisïau sampl
 • Integreiddio cynllun talu gyda;
  - rheoli/gwerthuso perfformiad
  - athrawon, arweinwyr a safonau CALU
  - amcanion yr ysgol
  - amcanion adrannau/cyfnodau allweddol
  - amcanion unigol rheoli personél
  - DPP
  - Cynllunio cyllideb ysgol
  - Casglu tystiolaeth
 • Amserlen weithredu wedi’i phennu
 • Penderfynu ar broses ymgynghori
 • Amlinellu’r broses apelio
 • Llywodraethwyr yn gweithredu/cytuno ar y polisi

Dylid monitro a gwerthuso effaith y polisi cyflogau yn rheolaidd.

Rheoli Perfformiad

Ar gyfer y cam hwn yn y gylchred, dylai ysgolion adolygu eu gwerthuso/rheoli perfformiad a'u gweithdrefnau. Mae’r rhain yn enghreifftiau o gwestiynau y dylid mynd i’r afael â nhw:

 • Sut mae hyn yn integreiddio ac yn bwydo gwybodaeth i'r polisi cyflogau?
 • Beth yw’r strwythur rheoli atebol
  - a yw hyn yn addas i roi gwybodaeth er mwyn talu cyflogau?
 • A yw athrawon a rheolwyr atebol yn gwybod beth a ddisgwylir ganddynt?
 • Pa systemau sicrhau ansawdd sydd yno?
 • Sut mae targedau’n cael eu gosod a sut y cytunir arnynt?
 • Pa dystiolaeth sydd wedi’i chasglu?
 • Pa adborth a roddir?
 • A yw’r broses hon yn helpu i godi safonau?

Efallai y bydd angen adolygu polisi Rheoli Perfformiad yr ysgol i adlewyrchu’r newidiadau yn eu polisi cyflogau nhw yn flynyddol.

Amcanion

Mae angen adolygu amcanion a thargedau er mwyn gweld a oes modd eu defnyddio i fwydo gwybodaeth i’r broses werthuso. Mae’n rhaid i amcanion:

 • fod yn glir ac yn hawdd eu deall
 • fod yn gysylltiedig â'r swydd-ddisgrifiad cyfredol
 • ni ddylid cyfeirio at weithgareddau allgyrsiol
 • dylai'r polisi cyflogau egluro sut y bydd cyflog yn cael ei benderfynu pan fo athrawon yn absennol am unrhyw reswm, er enghraifft mamolaeth neu gyfnod o salwch tymor hir.
 • gellir defnyddio amcanion a rennir
 • mae’n rhaid i amserlen pob amcan fod yn realistig

Cylideb

Mae angen adolygu cyllideb yr ysgol er mwyn ystyried datblygiad cyflog unrhyw athro.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf mae angen i’r ysgol ateb y cwestiwn, pa ganran o’ch athrawon yr ydych yn amcangyfrif a fydd yn datblygu, yn seiliedig ar dystiolaeth briodol? Yn dilyn ateb y cwestiwn hwn, mae angen i'r ysgol osod ateb y cwestiwn hwn yng nghyllideb y flwyddyn ganlynol.

Bydd angen i’r Llywodraethwyr ystyried goblygiadau cyllidebol y penderfyniadau cyflog ac ystyried eu cynlluniau gwario.

Tystiolaeth

Bydd angen i’r ysgol ystyried a phenderfynu ar unrhyw dystiolaeth briodol a fydd yn cael ei defnyddio i bennu/cefnogi cais datblygiad cyflog. Gall y rhain gynnwys:

 • Athrawon, arweinwyr a safonau CALU
 • Targedau rheoli perfformiad/gwerthuso
 • Arsylwi gwersi
 • Data myfyrwyr
 • DPP
 • Archwiliadau Gwaith Perthnasol
 • Cynllunio gwersi
 • Cofnod Ymarfer, Adolygu a Datblygu ac unrhyw dystiolaeth briodol arall
 • Cyfiawnhad a thystiolaeth o’r penderfyniad cyflog

Dylid bod â chysylltiad cryf rhwng datblygiad cyflogau ac ansawdd addysgu - bydd hyn yn ffurfio rhan o'r dyfarniad ar safon yr arweinyddiaeth a’r rheoli. Mae rhyddid i ysgolion atal datblygiad cyflog heb unrhyw angen i gychwyn neu ystyried trafodion galluogrwydd

Dogfennau cysylltiedig