Amdanom ni

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn awdurdod lleol unedol a sefydlwyd dan ad-drefniad llywodraeth leol yng Nghymru, a daeth i rym ym mis Ebrill 1996. 

Mae’r Cyngor yn cynnwys 48 aelod etholedig, ac mae wedi mabwysiadu model llywodraethu sy'n cynnwys Arweinydd a Chabinet.

Yn cyflogi dros 4,200 o bobl, mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau a swyddogaethau.

Strwythur Uwch Reolwyr (PDF, 171KB)

Sir Ddinbych

Ein Gweledigaeth

Creu diwylliant 'Un Cyngor' gydag arweinyddiaeth weladwy gadarn a rheolaeth effeithiol i sicrhau lefel uchel o wasanaeth cwsmer i'n cymunedau.

Fel cyflogwr, rydym ni'n canolbwyntio ar gyfathrebu, cydraddoldeb a pholisïau sy'n gyfeillgar i bobl ac rydym ni’n chwilio am bobl sy'n rhannu ein gweledigaeth a'n gwerthoedd. Rydym yn angerddol i gydweithio er mwyn cyflawni gwasanaeth ymddiriedig i'n cymunedau. Fel cyflogwr, rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol i'n holl weithwyr.

Os ydych chi'n dymuno gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i breswylwyr Sir Ddinbych ac yn chwilio am gyflogwr gwerth chweil sy'n eich gwerthfawrogi, yna dyma'r lle i chi.

Sir Ddinbych

Llangollen

Ein Gwerthoedd

Ein gwerthoedd yw:

Balchder: Ein nod ydi creu teimlad o falchder o weithio i’n sefydliad. Dylem ymfalchïo yn y gwaith a wnawn a’r hyn rydym ni’n ei gyflawni fel sefydliad.

Undod: Mae pob un ohonom yn gweithio i’r un sefydliad. Fel Cynghorwyr a staff fe ddylem ni geisio adlewyrchu hynny yn y modd rydym ni’n ymddwyn ac yn gwasanaethu ein cymunedau. Fel y dywed ein harwyddair “Unwn i wneud da”, rydym ni’n gweithio’n agos, yn barod i gydweithio ac yn cefnogi cydweithwyr ar draws y sefydliad, pa bynnag gyfarwyddiaeth, gwasanaeth neu dîm maent yn gweithio ynddo. Mae ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn disgwyl i’r sefydliad weithredu fel un corff nad ydi o'n gwneud gwahaniaeth rhwng gwasanaethau.

Parch: Ein nod ydi trin pawb yn deg ac yn gyfartal, a deall bod yna farn a chredoau sy’n wahanol i’n rhai ni. Rydym ni’n ceisio cynnwys a gwrando ar ein cymunedau, gan ystyried eu barn ac ymateb yn briodol.

Gonestrwydd: Fel Cynghorwyr a staff rydym ni’n ceisio rheoli ein hunain i fwyhau perfformiad, sicrhau ymddygiad o safon uchel a chyflwyno delwedd gadarnhaol o Sir Ddinbych. Rydym ni’n ceisio bod yn realistig gyda’n cydweithwyr a’n dinasyddion o ran eincyflawniadau a’n heriau, gan ddarparu gwybodaeth agored a gonest.

Sir Ddinbych

Rhyl

Ein 5 Egwyddor

Mae ein 5 egwyddor yn hanfodol i bopeth rydym yn ei wneud yng Nghyngor Sir Ddinbych:

1. Ein diwylliant

Mae ein diwylliant yn canolbwyntio ar ein 4 gwerth allweddol: Balchder, Undod, Parch a Chywirdeb. Pa bynnag adran neu wasanaeth mae ein pobl yn gweithio, rydym yn defnyddio dull 'Un Cyngor' i bopeth rydym yn ei wneud, darparu amgylchedd sy’n barchus, proffesiynol ac yn ddymunol i'n gweithwyr.

2. Ein Cymunedau

Byddwn yn parhau i fod yn Gyngor sy'n agosach at ei gymunedau sy'n rhoi hyder i'r gymuned, annog arweinyddiaeth gymunedol a datblygu cryfder cymunedol drwy gyfathrebu cadarnhaol.

3. Ein Perfformiad

Fel Cyngor, rydym yn realistig, agored a gonest am bopeth rydym yn ei wneud, rydym yn parhau'n uchelgeisiol yn ein meysydd blaenoriaeth allweddol ac yn bwysicach na dim, rydym yn Gyngor sy'n atebol.

4. Perthnasoedd Aelod/Swyddog

Rydym yn gwerthfawrogi ein perthnasoedd gwaith agos gydag aelodau etholedig a sicrhau bod y perthnasoedd da hynny yn treiddio drwy'r Cyngor, gan greu amgylchedd o barch a dealltwriaeth rhwng pawb.

5. Ein Staff

Fel Cyngor, rydym yn cydnabod mai gweithwyr yw ein hased mwyaf gwerthfawr. Drwy ddefnyddio gallu, gwybodaeth a phrofiad pob unigolyn sy'n gweithio i'r Cyngor, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl o fewn ein cymunedau. Mae gwerthoedd a rennir yn ganolbwynt i bopeth rydym yn ei wneud ac rydym eisiau i weithwyr deimlo’n rhan o rywbeth mwy!

Sir Ddinbych

Denbighshire: Sunset

Denbighshire

Beth ydyn ni'n ei gynnig?

Yng Nghyngor Sir Ddinbych, credwn y dylai gwaith caled ac ymrwymiad ein staff gael eu gwobrwyo'n briodol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fanteision i helpu ein gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, datblygu yn eu gyrfa, a'u cefnogi yn eu gwaith.

Yr hyn yr ydym ni’n ei gynnig fel cyflogwr.


Logo Hyderos o ran anabledd
Pobl ar y traeth