Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd & Cyfarwyddwr Corfforaethol Llywodraethu a Busnes  

Yng Nghyngor Sir Ddinbych rydym wir wedi ymrwymo i adeiladu ar ein llwyddiant hyd yma ac yn parhau ar ein siwrnai i wneud Sir Ddinbych yn le gwych i fyw a gweithio ynddo.

Services and information

Llangollen

Prif Weithredwr: Graham Boase

Diolch i chi am eich diddordeb mewn ymuno â ni yma yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Mae Sir Ddinbych nid yn unig yn lle arbennig i weithio, mae o hefyd yn lle bendigedig i fyw. O drefi glan y môr y Rhyl a Phrestatyn i drefi hanesyddol Llanelwy, Dinbych a Rhuthun, o odidowgrwydd Bryniau Clwyd i harddwch Dyffryn Dyfrdwy a threfi Llangollen a Chorwen, mae gan Sir Ddinbych rywbeth i'w gynnig i bawb.

Rwyf wedi bod yn gweithio i Gyngor Sir Ddinbych ers pan ffurfiwyd y Cyngor yn 1996 ac wedi symud i fyny drwy nifer o wahanol swyddi Yn ddiweddar cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr y Cyngor. Rwy’n falch iawn o fod yn arwain ac i fod yn rhan o’r Cyngor uchel ei berfformiad hwn sy’n gweithio gyda thrigolion, busnesau a sefydliadau eraill i ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl gyda’r adnoddau sydd ar gael.

Er mwyn sicrhau bod y cyngor yn barod i gwrdd â’r heriau sydd o’i flaen, mae adolygiad o’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch presennol ar y gweill. Mae dull dau gam wedi’i fabwysiadu – y cam cyntaf fydd sefydlu Tîm Gweithredol Corfforaethol a’r ail gam fydd ffurfio’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch.

Yn ystod cam cyntaf yr ailstrwythuro felly rydym am sefydlu Tîm Gweithredol Corfforaethol cryf yn cynnwys tri Chyfarwyddwr Corfforaethol a’r Swyddog Adran 151. O ganlyniad i’r ailstrwythuro mae gennym ddwy swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol wag sef:

  • Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes
  • Cyfarwyddwr Corfforaethol - Yr Economi a’r Amgylchedd

Bydd cam dau yn canolbwyntio ar Tîm Arweinyddiaeth Uwch ac yn dechrau pan fydd cam un wedi darfod.

Bydd y rolau Cyfarwyddwyr Corfforaethol yn adrodd yn uniongyrchol i mi fel Prif Weithredwr. Fel rhan o’r Tîm Gweithredol Corfforaethol byddwch yn rhoi cyfeiriad strategol i’ch portffolio o feysydd gwasanaeth gan weithio’n gydweithredol i helpu i lywio moderneiddio’r cyngor a hybu newid a gwelliannau ar draws ei holl wasanaethau a swyddogaethau er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau corfforaethol newydd.

Yn y cyfnod ôl-bandemig hwn mae’r galw am wasanaethau’n parhau i dyfu, sy’n golygu ein bod yn chwilio am arweinwyr uchelgeisiol a thrawsnewidiol a fydd yn gallu darparu arweinyddiaeth strategol, meddwl arloesol ac arbenigedd ar gyfer ein Haelodau Etholedig newydd ac wrth weithredu polisïau, egwyddorion a gwerthoedd y Cyngor.

Os ydych yn meddwl bod gennych yr hyn sydd ei angen i arwain newid trawsnewidiol a chadarnhaol mewn cyngor uchel ei berfformiad, yna edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Yn gywir,

Graham H Boase

Prif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd