Ynglŷn â'r rolau

Cyfarwyddwr Corfforaethol: Yr Economi a'r Amgylchedd

Pecyn Cyflog: £108,985 - £112,330

Y Rhyl


Fel un o 3 Cyfarwyddwyr Corfforaethol yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, byddwch yn arweinydd pendant ac ysbrydoledig a all helpu i lunio'r dyfodol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych a'n preswylwyr a'n cymunedau lleol. Yn gweithio fel rhan o Dîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor, mae hon yn rôl drawsnewidiol sy’n cael dylanwad go iawn, sy'n gyfrifol am bortffolio o wasanaethau yn cynnwys Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai, Eiddo.


Ymgeisio

Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes

Pecyn Cyflog: £108,985 - £112,330

Cyfarfod


Fel un o 3 Cyfarwyddwyr Corfforaethol yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, byddwch yn arweinydd pendant ac ysbrydoledig a all helpu i lunio’r dyfodol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych a'n preswylwyr a'n cymunedau lleol. Yn gweithio fel rhan o Dîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor, mae hon yn rôl drawsnewidiol sy'n cael dylanwad go iawn, sy'n gyfrifol am bortffolio o wasanaethau yn cynnwys Gwella Busnes a Moderneiddio Gwasanaethau, Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cwsmeriaid a Chyfathrebu.

YmgeisioDiben y Swydd

  • Cefnogi'r Prif Weithredwr gydag arweinyddiaeth a rheolaeth gyffredinol y Cyngor, gan gyfrannu at reolaeth gorfforaethol a strategol y Cyngor fel aelod o'r Tîm Gweithredol Corfforaethol.
  • Arwain ar bortffolio o faterion strategol ar ran Tîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor.
  • Rheoli perfformiad grŵp o Benaethiaid Gwasanaeth.

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau

Arweinyddiaeth

Fel rhan o Dîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor, darparu arweinyddiaeth strategol, cyfarwyddyd ac arbenigedd gwasanaeth i Aelodau Etholedig ar gyfer datblygiad a gweithrediad polisi corfforaethol y Cyngor mewn perthynas â gweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion, ynghyd â chymunedau lleol a'r llywodraeth genedlaethol.

Darparu arweinyddiaeth ar yr ymgyrch Corfforaethol ar gyfer gwelliant parhaus a safonau uchel i gwrdd â pherfformiad lefel gwasanaeth wedi'i fesur yn erbyn y canlyniadau a bennir yn genedlaethol ac yn lleol.

Darparu cefnogaeth a datblygiad proffesiynol priodol ar gyfer Penaethiaid Gwasanaeth er mwyn sicrhau rheolaeth effeithiol o'r gwasanaethau a diwallu amcanion y gwasanaeth. Dwyn y penaethiaid gwasanaeth i gyfrif am ddarpariaeth eu cynlluniau gwasanaeth a pherfformiad a gytunwyd a chyflawni eu gwerthusiadau perfformiad.

Bod yn esiampl o bwrpas a gweledigaeth y sefydliad a chadw penaethiaid gwasanaeth yn canolbwyntio ar gyflwyno’r weledigaeth honno.

Darparu Gwasanaethau

Gweithredu fel llysgennad ar gyfer y Cyngor a'i flaenoriaethau ac fel model rôl mewnol ar gyfer staff, gan gyfathrebu ac ymgysylltu â nhw i dderbyn ymrwymiad i amcanion a nodau'r Cyngor a'r safonau ymddygiad a pherfformiad a ddisgwylir.

Hyrwyddo a datblygu perthnasau gwaith gan feithrin diwylliant o waith partneriaeth a nodi cyfleoedd a mentrau er mwyn gwella darpariaeth gwasanaeth.

Datblygu Strategaeth Gorfforaethol, Gwasanaethau a Pholisi

Arwain ar strategaeth benodol y cyngor mewn perthynas â chyfrifoldebau maes gwasanaeth.

Creu a datblygu partneriaethau effeithiol gydag adrannau mewnol ac asiantaethau allanol a sefydliadau er mwyn gwneud y gorau o'r adnoddau sydd ar gael i'r Cyngor o ran cyflawni ei nodau ac amcanion strategol.

Newid a Gwelliant Parhaus

Hyrwyddo newid a gwelliant yn eu gwasanaethau penodol a'r Cyngor yn ei gyfanrwydd.

Cyfleu a darparu gweledigaeth ar gyfer gweithwyr ynglŷn â newidiadau a gwelliannau.

Rhoi'r Cyngor mewn sefyllfa ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol trwy adnabod cyfleoedd newydd.

Rheoli Adnoddau

Goruchwylio rheolaeth effeithiol o'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer y gwasanaeth i gyflawni ei nodau ac amcanion strategol.

Diogelwch, Ansawdd a Rheoli Perfformiad

Goruchwylio sefydliad a rheolaeth systemau a gweithdrefnau sy'n darparu amgylchedd gweithio diogel.

Sicrhau bod gan Benaethiaid Gwasanaeth fframwaith sefydledig er mwyn sicrhau arfer proffesiynol o ansawdd o fewn eu gwasanaeth.

Rheoli Risg

Adolygu prosiectau a gweithgareddau o fewn cyfrifoldebau maes gwasanaeth yn rheolaidd a sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n briodol drwy'r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol.

Cyfrifoldebau Adnoddau Dynol

Sicrhau ansawdd uchel a rheolaeth gyson o berfformiad Penaethiaid Gwasanaeth.

Sicrhau bod cysylltiadau a chyfathrebu effeithiol ac adeiladol rhwng staff.

Cydraddoldebau a Chynaladwyedd

Cyfrannu at Bortffolio Rheoli Carbon y Cyngor drwy ddarparu gwasanaeth carbon isel a chymryd rhan ac arwain, lle bo'r angen, ar brosiectau a/neu raglenni lleihau carbon.

Cyfrifoldebau Dirprwyedig

Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau o'r fath a bennir yn rhesymol gan y Cyngor Sir neu'r Prif Weithredwr megis:

  • Yr Iaith Gymraeg
  • Cynllunio Rhag Argyfwng
  • Iechyd a Diogelwch
  • Diogelu
  • Trafodaethau Undebau Llafur

Bydd y cyfrifoldebau hyn yn cael eu hadlewyrchu yn yr amcanion personol.

Amcanion Allweddol a Rhaglenni Corfforaethol

Bydd Amcanion Allweddol ac Arweinyddiaeth y Rhaglen Gorfforaethol yn cael eu cynnig a'u trafod â deiliad y swydd a’u monitro gan y Prif Weithredwr.


Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Graham Boase - Prif Weithredwr

E-bost: graham.boase@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 706061 neu 07768 171589.


"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd