Am y rôl

Prestatyn

Prif Weithredwr

Cyflog: £132,254 - £136,312

Mae swydd y Prif Weithredwr yn un allweddol o fewn y Cyngor. Felly, rydym ni'n dymuno penodi arweinydd penderfynol sy’n rhannu ein dyheadau i’r Cyngor barhau i fod yn un o’r Cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Pwrpas y Swydd

The Council's Head of Paid Service and Principal Adviser, will work closely with all Elected Members, especially Cabinet, in preparing, developing and delivering strategic direction, implementing, monitoring and reviewing Council policies.

To lead decisively and inspire the Senior Leadership Team in delivering the Council’s objectives and quality service delivery; services which are effective, efficient, economic and responsive to local circumstances.

Bydd Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig a Phrif Ymgynghorydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r holl Aelodau Etholedig, yn enwedig y Cabinet, i baratoi, datblygu a darparu cyfarwyddyd strategol ac i weithredu, monitro ac adolygu polisïau'r Cyngor.

Arwain ac ysbrydoli'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i gyflawni amcanion y Cyngor a darparu gwasanaeth o ansawdd; gwasanaethau sy'n effeithiol, effeithlon, economaidd ac ymatebol i amgylchiadau lleol.

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau

 • Fel Prif Gynghorydd Polisi'r Cyngor, darparu cyfarwyddyd strategol a dehongliad i bolisïau’r Cyngor a'r Cabinet, gan sicrhau bod cynlluniau gweithredu realistig yn cefnogi’r rhain
 • Fel Prif Weithredwr, arwain, rheoli a chyfeirio'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth er mwyn iddynt gefnogi Aelodau Cabinet Arweiniol a Chadeiryddion Craffu yn effeithiol
 • Fel Prif Weithredwr, datblygu diwylliant sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ar draws y sefydliad er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel a chynnal statws y Cyngor fel un o'r cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru
 • Sicrhau bod perfformiad y Cyngor yn cael ei fesur yn erbyn dangosyddion a thargedau statudol er mwyn cyflawni a darparu amcanion a nodwyd
 • Sicrhau bod y Cyngor yn darparu'r gyllideb gyffredinol o fewn y terfyn arian parod drwy waith monitro misol yn y Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Cabinet
 • Gweithio gyda'r Cyfarwyddwyr Corfforaethol i ddatblygu sgiliau arwain a rheoli i sicrhau bod y Cyngor yn gallu cyflawni ei amcanion strategol ac yn parhau i wneud hynny
 • Cyfathrebu a gweithredu fel eiriolwr yn fewnol yn y sefydliad ac yn allanol ar gyfer cynllun, polisïau ac amcanion y Cyngor a'r Cabinet, i sicrhau eglurder, ymrwymiad a dealltwriaeth
 • Sicrhau bod strategaeth a chynllunio busnes y Cabinet a’r Cyngor, a’r broses rheoli perfformiad, yn nodi anghenion o ran adnoddau, gan gynnwys Strategaeth Adnoddau Dynol, sy’n adlewyrchu egwyddorion Cyfle Cyfartal a datblygiad gweithwyr ac aelodau
 • Cyfathrebu gyda gweithwyr a derbyn eu hymrwymiad i nodau ac amcanion y Cyngor ac i’r safonau, ymddygiad a pherfformiad a ddisgwylir ganddynt
 • Darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i Arweinydd a Chadeirydd y Cyngor, yn enwedig o ran eu perthynas gyda phartneriaid allanol
 • Cefnogi a chynghori'r holl Aelodau Etholedig ar faterion yn ymwneud agarweinyddiaeth a llywodraethu cymunedol, gan wella hyder y gymuned yn y Cyngor

Os hoffech chi gael sgwrs am y swydd, cysylltwch â:

Y Cynghorydd Hugh H Evans (Arweinydd y Cyngor)
arweinydd@sirddinbych.gov.uk
01824 706097

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses recriwtio a dethol, cysylltwch â:

Gary Williams (Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd)
gary.williams@sirddinbych.gov.uk
01824 712562


Sylwch, fel rhan o’r broses recriwtio byddwn yn adolygu unrhyw wybodaeth gyhoeddus a gedwir.

Ymgeisio

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd