Amdanom ni

Promenâd y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn awdurdod lleol unedol a sefydlwyd dan ad-drefniad llywodraeth leol yng Nghymru, a daeth i rym ym mis Ebrill 1996.

Mae’r Cyngor yn cynnwys 47 aelod etholedig, ac mae wedi mabwysiadu model llywodraethu sy'n cynnwys Arweinydd a Chabinet.

Yn cyflogi dros 4,200 o bobl, mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau a swyddogaethau.

Strwythur Uwch Reolwyr (PDF, 56KB)

Gweledigaeth Cyngor Sir Ddinbych:

"Bydd Sir Ddinbych yn 2025 y lle delfrydol i fyw, gweithio, ymweld, cynnal busnes a dilyn amrywiaeth eang o weithgareddau".

Fel cyflogwr, rydym ni’n canolbwyntio ar gyfathrebu, cydraddoldeb a pholisïau sy'n gyfeillgar i bobl ac rydym ni’n chwilio am bobl sy'n rhannu ein gweledigaeth a'n gwerthoedd. Os ydych chi’n dymuno gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ac yn chwilio am gyflogwr gwerth chweil sy’n eich gwerthfawrogi, yna dyma’r lle i chi.

Gwerthoedd y Cyngor:

Balchder: Ein nod ydi creu teimlad o falchder o weithio i’n sefydliad. Dylem ymfalchïo yn y gwaith a wnawn a’r hyn rydym ni’n ei gyflawni fel sefydliad.

Undod: Mae pob un ohonom yn gweithio i’r un sefydliad. Fel Cynghorwyr a staff fe ddylem ni geisio adlewyrchu hynny yn y modd rydym ni’n ymddwyn ac yn gwasanaethu ein cymunedau. Fel y dywed ein harwyddair “Unwn i wneud da”, rydym ni’n gweithio’n agos, yn barod i gydweithio ac yn cefnogi cydweithwyr ar draws y sefydliad, pa bynnag gyfarwyddiaeth, gwasanaeth neu dîm maent yn gweithio ynddo. Mae ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn disgwyl i’r sefydliad weithredu fel un corff nad ydi o'n gwneud gwahaniaeth rhwng gwasanaethau.

Parch: Ein nod ydi trin pawb yn deg ac yn gyfartal, a deall bod yna farn a chredoau sy’n wahanol i’n rhai ni. Rydym ni’n ceisio cynnwys a gwrando ar ein cymunedau, gan ystyried eu barn ac ymateb yn briodol.

Gonestrwydd: Fel Cynghorwyr a staff rydym ni’n ceisio rheoli ein hunain i fwyhau perfformiad, sicrhau ymddygiad o safon uchel a chyflwyno delwedd gadarnhaol o Sir Ddinbych. Rydym ni’n ceisio bod yn realistig gyda’n cydweithwyr a’n dinasyddion o ran eincyflawniadau a’n heriau, gan ddarparu gwybodaeth agored a gonest.

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd