Swydd wag: Prif Weithredwr

Mae swydd y Prif Weithredwr yn un allweddol o fewn y Cyngor. Felly, rydym ni'n dymuno penodi arweinydd penderfynol sy’n rhannu ein dyheadau i’r Cyngor barhau i fod yn un o’r Cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Services and information

Llangollen

Y Cynghorydd Hugh H Evans, OBE. Arweinydd y Cyngor

Croeso a diolch i chi am ddangos diddordeb yn y cyfle unigryw hwn yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn un o'r cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru ac rydym ni wedi datblygu tîm o uwch swyddogion sydd yn falch o’r statws hwn ac sy’n gweithio'n galed i’w gynnal, hyd yn oed mewn cyfnodau anodd. Rydym ni'n chwilio am unigolyn uchelgeisiol ac arloesol i ymuno â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac i arwain y sefydliad i ddyfodol llwyddiannus.

Yn naturiol, oherwydd y pwysau sydd wedi wynebu llywodraeth leol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi wynebu sawl her sylweddol. Rydym ni’n teimlo bod ein cyfrifoldeb i gynnal gwasanaeth o safon uchel i’n cymuned yn hanfodol ac rydym ni wedi llwyddo i gyflawni’r arbedion effeithiolrwydd gofynnol yn ogystal â chynnal perfformiad uchel. Mae canlyniadau ein harolwg staff yn ystod y cyfnod hwn yn dangos bod dros 80% o'n staff yn fodlon ar eu swyddi ac ar Gyngor Sir Ddinbych fel cyflogwr er gwaethaf y sefyllfa anodd sydd ohoni. Rydw i’n falch iawn ein bod ni wedi wynebu’r heriau hyn yn uniongyrchol a’u goresgyn yn llwyddiannus fel sefydliad.

Rydym ni’n falch iawn o’n perthynas gydag aelodau a swyddogion ac mae aelodau a staff yn gwbl ymrwymedig a phenderfynol o gydweithio’n galed i gynorthwyo a chefnogi’r ymgeisydd a gaiff ei benodi drwy’r amseroedd cyffrous a heriol sydd o’n blaenau.

Mae Sir Ddinbych yn sir hyfryd i weithio ynddi ac er bod gennym ni lawer o heriau, mae'n rhaid bod yr amgylchedd gwaith a byw ymhlith y gorau yng Nghymru. O gyrchfannau arfordirol y Rhyl a Phrestatyn i drefi hanesyddol Llanelwy, Dinbych a Rhuthun, godidowgrwydd Bryniau Clwyd a harddwch Dyffryn Dyfrdwy a threfi Llangollen a Chorwen, mae gan Sir Ddinbych rywbeth i'w gynnig i bawb.

Bydd 2022/23 yn cyflwyno cyfle cyffrous i'r Cyngor siapio dyfodol Sir Ddinbych gyda datblygiad Cynllun Corfforaethol newydd a'r etholiadau lleol a fydd yn golygu penodi Aelodau Etholedig newydd. Felly bydd hwn yn amser ar gyfer dechreuadau newydd ac rydym yn chwilio am ymgeisydd sy'n deall yn llawn y cyfle anhygoel y mae hyn yn ei gyflwyno, y cyfle i ddylanwadu a siapio dyfodol y Cyngor, ac arwain y gwaith o gyflawni blaenoriaethau a fydd yn cael effaith sylweddol i'n preswylwyr a'n busnesau lleol.

Y Cynghorydd Hugh H Evans, OBE

Arweinydd y Cyngor.

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd