Blwyddyn Chwedlau 2017

2017 yw Blwyddyn Chwedlau swyddogol Cymru - ac i ddathlu rydym wedi rhestru o bethau anturus i'w gwneud yma yn Sir Ddinbych.

 

 

Dringwch ragfur a chyhoeddwch eich hun yn Frenin neu’n Frenhines y Castell.

castles-walking-

Archwiliwch rai o’r caerau mwyaf atmosfferig yng Nghymru yn Ninbych, Rhuddlan a Chastell Dinas Brân uwchben Llangollen.

Darganfyddwch mwy ar cadw.gov.wales

Adeiladwch gastell tywod ar traeth Prestatyn neu Rhyl

Dylech ddod o hyd i ddigon o le ary saith milltir o dywod euraiddsydd rhwng Y Rhyl a Phrestatyn.

Darganfyddwch mwy amdan y treathau yn Prestatyn

Darganfyddwch mwy amdan y traethau yn Rhyl

Ymwelwch Canolfan Crefft Rhuthun

ruthin-craft-centreEwch i gael eich ysbrydoli yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, y brif oriel gelfyddydol gymhwysol yng Nghymru, neu ewch i roi tro arni eich hun yn un o’u gweithdai rheolaidd.

Darganfyddwch mwy ar canolfangrefftrhuthun.org.uk 

Helfa Ysbrydion yn Castell Bodelwyddan

knights-helmetYmunwch â’r tîm paranormal yng Nghastell Bodelwyddan am Helfa Ysbrydion tan 3am... neu tan y byddwch yn gallu dioddef bod yno.

Darganfyddwch mwy ar bodelwyddan-castle.co.uk

Cerdded

walking-boots

Gallwn gynnigteithiau cerdded bach byrion –a gallwn gynnig teithiau cerddedarwrol o hir. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg drwy Sir Ddinbych ar ei daith 870 milltir o hyd, acmae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, sy’n 177 milltir, yn cychwyn ym Mhrestatyn.

Darganfyddwch mwy ar nationaltrail.co.uk

Ymwelwch Dinbych

Cyfle i ddatgloi un o gyfrinachaugorau Cymru gyda’ challwedd eich huni waliau hynafol Dinbych. Gofynnwch yn y llyfrgell neu yng nghanolfan ymwelwyr y castell.

Darganfyddwch mwy ar visitdenbigh.co.uk

Ymwelwch Parc Gwledig Loggerheads

Dringwch i ben clogwyn i calchfaen Parc Gwledig Loggerheads am olygfa anhygoelo Foel Famau, man uchaf Bryniau Clwyd.

Darganfyddwch mwy ar clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk

Pwynt Beicio Pont y Ddraig

Croeswch Bonteiconig y Ddraigrhwng promenâdY Rhyl a chanolfan newydd yr harbwr,ble gallwch gael coffi neu logi beic – rydych ar Lwybr Beicio Arfordir Gogledd Cymru rhwng Caer a Chaergybi.

Darganfyddwch mwy ar sustrans.org.uk

Gwelwch y Wyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

N63-587-SP

Profwch acwsteg anhygoel Eglwys Gadeiriol Llanelwy, eglwys gadeiriol hynafol leiaf Prydain. Mae cerddorion o safon ryngwladol yn dod i Wyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru bob mis Medi.

Darganfyddwch mwy ar nwimf.com

Cerddwch ar un o'r llwybrau trefol

Ewch ardaith darganfod drwy gerdded uno’n llwybrau trefol. Dewiswch rhwng Rhuthun, Llangollen,Y Rhyl, Prestatyn, Dinbych,Corwen, Llanelwy neu Ruddlan – dyna un ar gyfer pob diwrnod o’r wythnos ac un am lwc.

Darganfyddwch mwy ar darganfodsirddinbych.co.uk

Ymwelwch Carchar Rhuthun

Archwiliwch bob cornel o Garchar Rhuthun – cymrwch olwg y tu fewn i gell y dyn a gondemniwyd os ydych chi'n ddigon dewr.

Darganfyddwch mwy amdan Carchar Rhuthun

Gwelwch Rheilffordd Llangollen

train

Ewch i hwffian pwffian am 10 milltirodidog ar Reilffordd Dreftadaeth estynedig Llangollen-Corwen, sy’n ymlwybro ar hyd glannau’r Afon Dyfrdwy.

Darganfyddwch mwy ar Llangollen-railway.co.uk

Beiciwch y traciau gors Y Rhyl

Taclwch y trac rasio BMX safonol cenedlaethol yn Y Rhyl gyda’r neidiau gwefreiddiol, y cantelau a giât gychwyn Bensink, yn union fel yr un yng Ngemau Olympaidd 2012.

Darganfyddwch mwy ar marshtracks.co.uk

Ymwelwch Nanyclwyd y Dre

nantclwyd-y-dre

Profwch“Saith Oes” Nantclwyd y Dre yn Rhuthun, y ty tref pren hynaf yng Nghymru. Dim cysgu yn y Siambr Wely Jacobeaidd foethus, os gwelwch yn dda.

Darganfyddwch mwy amdan Nantclwyd y Dre

Beiciwch ar hyd llwybr y gamlas

Beiciwch bedair milltir ar hyd llwybr y gamlas o Langollen at Draphont Ddwr arbennig Pontcysyllte – mae pob modfedd yn rhan o Safle Treftadaethy Byd. Neu padlwch i’r gorllewin am bicnic teuluol yn Llantysilio.

Darganfyddwch mwy ar clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk

Gwelwch cerflun Owain Glyndwr

statue

Dewch wyneb yn wyneb ag arwr mwyaf Cymru– Owain Glyndwr –neu o leiaf y cerflun efydd ohono sydd ar y sgwâr yng Nghorwen.Cerddwch i fyny llethr serth Pen y Pigyn er mwyn gweld y fan lletaflodd ei ddagr mewn cyn ddaredd.

Darganfyddwch mwy ar discoverdenbighshire.gov.uk

Daliwch pysgodyn

P’un ai pysgota bras neu hamdden ydych chi’n ei fwynhau, ar afonydd neu ddyfroedd llonydd, mae gennym ddigon i’w gynnig yn nhirluniau hyfrytaf yng Nghymru.

Darganfyddwch mwy ar:

Ymwewlch Plas Newydd

plas-newydd

Ewch am dro o gwmpas ygerddi ac archwiliwch fwthynGothaidd MerchedLlangollen – y merchedaeth ar ffo yn ystodcyfnod y Rhaglywiaeth –y Foneddiges EleanorButler a Miss Sarah Ponsoby .

Darganfyddwch mwy amdan Plas Newydd

Ewch ar y Rheilffordd Fechan y Rhyl

Miniature-Railway-3

Ewch yr holl ffordd o amgylch yr unig lyn dwr hallt yng Ngogledd Cymru ardrenau stêm hynafol Rheilffordd Fechan y Rhyl – yr hynaf ym Mhrydain.

Darganfyddwch mwy ar rhylminiaturerailway.co.uk

Ewch i'r Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd

cake

Mae un o dirluniau harddaf Cymru hefyd yn cynhyrchu peth o’i bwyd mwyaf blasus. Dilynwch Lwybr Bwyd Bryniau Clwyd i ddarganfod mwy – gan orffen gyda photel o Gwrw Moel Famau yng Nghaffi Florence ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Darganfyddwch mwy ar foodtrail.co.uk

Cymerwch rhan yn y Wyl Cerdded

Cewch gyfle i ymestyn eich coesau, gweld cefn gwlad a gwneud llawer o ffrindiau yn un o’n gwyliau cerdded. Eleni cynhelir Llangollen 30 Ebrill - 2 Mai a Phrestatyn 20-22 Mai.

Darganfyddwch mwy ar;

Cymerwch cwch wedi'i tynnu gan ceffyl ar Gamlas Llangollen

horse-drawn-boats

Fu marchnerth erioed mor ymlaciol. Cewch weld pysgod yn nofio drwy ddyfroedd clir Camlas Llangollen wrth i chi lithro ar ei hyd ar gwcha dynnir gan geffyl o gei Llangollen hyd at Raeadr y Bedol Thomas Telford.

Darganfyddwch mwy ar horsedrawnboats.co.uk

Ewch Bwrddio Padlo

Cyfle i gerdded ar ddwr drwy roi cynnig ar fwrdd padlo ar eich traed, math o chwaraeon sy’n tyfu mewn poblogrwydd. Rhowch dro ar unrhyw beth, o noson bwrdd badlo gymdeithasol i daith dwr gwyn llawn adrenalin. Gallwch badlo gyda’ch ci hyd yn oed.

Darganfyddwch mwy ar standuppaddleboarduk.com

Beiciwch ar llwybr beicio mynydd

cycling

Ar eich beic, ac oddi ar y ffordd amdani,am gynnwrf mwdlyd.Archwiliwch rwydwaithSir Ddinbych o lwybraunaturiol beiciau mynyddgyda theithiau ar gyfer poblefel o allu.

Darganfyddwch mwy ar ridenorthwales.co.uk

Dringwch i ben bryngaer

castle

Dringwch i ben bryngaer. Mae’r gadwyn o gaerau Oes yr Haearn sy’n ymestyn o Foel Hiraddug yn y gogledd at Gaer Drewyn ger Corwen yn un o’r tirweddau hanesyddol pwysicaf yng Nghymru

Darganfyddwch mwy ar clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk

Beiciwch Llyn Brenig

Llogwch feic o’r ganolfan ymwelwyr yn Llyn Brenig a beiciwch o gwmpas un o’r cronfeydd dwr mwyaf a hyfrytaf yng Nghymru. Does dim rhaid mynd yr holl ffordd o’i amgylch. Mae teithiau sy’n addas i deuluoedd i’w cael sy’n cychwyn ar ddwy filltir o hyd.

Darganfyddwch mwy ar llyn-brenig.co.uk

Cerddwch yn gyflym o gwmpas Llyn Brickfield

Cerddwch yn gyflym o amgylch Gwarchodfa Natur Leol Pwll Brickfield syn Y Rhyl – neu os yw'n well gennych, bwydwch yr hwyaid.

Darganfyddwch mwy ar denbighshirecountryside.org.uk

Gwelwch for-wennol fach

Little-Tern...

Chwiliwch am fôr-wennol fachyng ngwarchod fanatur Twyni Gronant – yr unig le yng Nghymru gyfan y mae'r aderyn prin hwn yn bridio. Mae’n bosib y gwelwch lyffant y twyni hefyd.

Darganfyddwch mwy ar denbighshirecountryside.org.uk

Cerddwch fyny Moel Famau

moel-fammau

Cerddwch i ben Moel Famau am olwg well ar yr hen Dwr Jiwbilî. Fe’i adeiladwyd i ddathlu jiwbilî Brenin George III yn 1810,ond cafodd ei ddymchwel mewn storm yn 1862, Fodd bynnag mae’n parhau fel eicon yn y tirlun.

Darganfyddwch mwy ar clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk

Gwewlch sioe yn Pafiliwn Rhyl neu Llangollen

Weithiau mae'n rhaid i chi fod yno. Ewch i weld sioe yn Theatr y Pafiliwn neu i gyn gerdd ym Mhafiliwn Llangollen,sy’n cynnal Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol fyd-enwog Llangollen bob Gorffennaf.

Darganfyddwch mwy ar;