Le Chwarae Dŵr Parc Drift, y Rhyl

Mae'r Parc Dŵr Drifft yn atyniad teuluol sy'n darparu dewis arall yn lle'r traeth, gyda phwll padlo a ffynhonnau dŵr.

Mae ein staff ac Achubwyr Bywyd yn gweithredu y pwll yn ystod y tymor ar yr amseroedd a nodir isod.

Amseroedd agor

27 Mai - 4 Mehefin  7 diwrnod yr wythnos 11am - 4.30pm
5 Mehefin - 16 Gorffennaf Penwythnosau yn unig 11am - 4.30pm
17 Gorffennaf - 3 Medi 7 diwrnod yr wythnos 11am - 5.30pm

Mae'r amseroedd agor yn dibynnu ar y tywydd.  Os yw'r tywydd yn hynod o braf bydd y parc ar agor yn hwyrach.  Os yw'r tywydd yn wael, yna efallai bydd y parc yn cau'n gynharach. 

Gallwch chi wirio'r amseroedd agor yng Nghanolfan Groeso'r Rhyl, neu drwy ffonio  01745 344515.

Prisiau

Mae’n rhaid talu ffi i fynd i mewn i Le Chwarae Dŵr Parc Drift. Darperir bandiau arddwrn ac mae'n rhaid eu gwisgo ar bob adeg er mwyn mynd i mewn ac allan o'r cyfleuster

  • £2.00 y person gan gynnwys gwylwyr
  • Babanod dan 6 mis oed - am ddim
  • Teuluoedd o 4 neu fwy - mynediad am ddim i 1 person

 

Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Derbyn

Mae gan Le Chwarae Dŵr Parc Drifft bolisi derbyn er mwyn i bawb ddefnyddio'r cyfleusterau mewn amgylchedd pleserus a diogel

1. Mae gan y cyfleuster bolisi codi tâl - gan gynnwys gwylwyr, y gofyniad i wisgo’r bandiau arddwrn bob amser ac i gadw’ch derbynneb fel prawf eich bod wedi talu. Bydd pobl sy’n gwisgo band arddwrn yn cael mynd i mewn ac allan drwy’r dydd fel y mynnont.

2. Mae’n rhaid i blant dan 8 wyth oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol (dros 16 oed) er mwyn mynd i mewn i’r Lle Chwarae.

3. Mae’n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol (dros 16 oed) yn y dŵr. Gall oedolyn cyfrifol ofalu am;

  • hyd at dri phlentyn rhwng 4 a 7 oed yn y dŵr
  • neu ddau o blant dan 8 oed, lle mae un neu’r ddau dan 4 oed.

4. Cynghori'r rheiny nad ydynt yn gallu nofio i wisgo cymorthyddion nofio fel bandiau breichiau. I osgoi unrhyw ddamwain, dylai babanod wisgo clytiau nofio addas

5. Sicrhewch eich bod yn gwisgo dillad neu ddillad nofio ar bob adeg.

6. Yn anffodus, am resymau diogelwch a hylendid, ni chaniateir cŵn yn y cyfleuster.

7. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw salwch neu anabledd a allai effeithio arnoch chi neu ar eich gallu i nofio yn ystod eich ymweliad.

8. Er dibenion diogelwch, ni allwn ganiatáu i unrhyw un fynd i mewn i'r pwll os credwn eu bod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

9. Er dibenion diogelu, ni chaniateir tynnu lluniau na ffilmio.

10. Mae cyngor diogelwch cyffredinol ar ddefnyddio'r cyfleuster ar gael ar ein byrddau gwybodaeth ger pob mynedfa. Edrychwch ar y rhain cyn defnyddio’r cyfleuster.

11. Fel safle wedi ei reoli gan Gyngor Sir Ddinbych, ni chaniateir ysmygu o fewn nac o gwmpas y cyfleuster.

12. Ni fydd ad-daliadau yn cael eu rhoi oherwydd tywydd gwael. Rhoddir ad-daliadau pan fo’r pwll yn cau oherwydd problemau technegol.

Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i wrthod mynediad neu ddiarddel unrhyw berson, os yw eu cyflwr neu eu hymddygiad yn achosi risg i ddiogelwch a mwynhad pobl eraill.

Seddau haul a chadeiriau cynfas 

Mae modd llogi seddau haul a chadeiriau cynfas o orsaf yr achubwyr bywyd yn y Parc Dŵr Drifft.  Dyma'r prisiau llogi:

  • Seddau haul: £3 ffi llogi a blaendal ad-daladwy o £2
  • Cadeiriau cynfas: £2 ffi llogi a blaendal ad-daladwy o £2


Ni chaniateir ysmygu yn y Parc Dŵr Drifft.


Gweld Drift Water Park ar fap mwy