Cynllun Cyn Ysgol Iach

Mae'r Cynllun Cyn-Ysgol Iach (rhan o fenter Cynllun Ysgolion Iach Llywodraeth Cymru) yn anelu at weithio gyda meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, a chanolfannau teulu i hyrwyddo a diogelu pob agwedd ar iechyd. 

Mae'r Cynllun Cyn Ysgol Iach yn canolbwyntio ar y canlynol;

  • Maeth ac Iechyd y Geg
  • Gweithgareddau Corfforol / Chwarae Bywiog
  • Diogelwch
  • Hylendid
  • Iechyd Meddyliol ac emosiynol, lles a pherthnasau
  • Amgylchedd
  • Iechyd yn y gweithle

Pwy all ymuno â'r cynllun?

Gall pob lleoliad sy'n darparu gofal plant ar gyfer plant oedran cyn ysgol gymryd rhan yn y cynllun. 

Sut y gallaf i gymryd rhan?

Os nad ydych wedi cael eich gwahodd yn barod, cysylltwch â'n Swyddog Cyn Ysgol Iach i gofrestru eich manylion a rhoi gwybod i ni os hoffech gymryd rhan.

Sut mae'r Cynllun Cyn Ysgol Iach yn gweithio?

Ar gyfer pob thema iechyd, mae’r lleoliad yn edrych ar iechyd trwy ei bolisïau, cynllunio ac ethos yn ogystal â lles ei gymuned.

Ar ddiwedd pob cam mae'r lleoliad yn cael ei asesu ac unwaith y byddant yn cyrraedd y safonau gofynnol, maent yn cael tystysgrif gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cymorth gyda'r cynllun

Bydd pob lleoliad yn cael ei gefnogi gan swyddog Cyn Ysgol Iach i gwblhau'r meini prawf a darparu tystiolaeth. Bydd hyfforddiant ar gael a gall yr adnoddau isod helpu hefyd.

Adnoddau Cynllun Cyn Ysgol Iach

Iechyd Cyhoeddus Cymru: y cynllun cyn-ysgol iach a chynaliadwy (gwefan allanol).