Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Gwybodaeth a chyngor dros y Gaeaf

Gwybodaeth a chyngor dros y Gaeaf.

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Ynglŷn â'r brechlyn, cymhwystra ar gyfer y brechlyn a gwybodaeth i gleifion.

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyngor ar fudd-daliadau, grantiau ac arian

Gwybodaeth a chyngor am y budd-daliadau a grantiau sydd gennych hawl iddynt.

Biniau ac ailgylchu

Dyddiadau casglu biniau, canolfannau ailgylchu a chasgliadau gwastraff gardd.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil a chopïau o dystysgrifau.

Busnes

Ardrethi busnes, sut i werthu i ni, iechyd yr amgylchedd a safonau masnach.

Gofal plant a rhianta

Gofal plant, addysg y blynyddoedd cynnar, maethu a mabwysiadu.

Cymuned a byw

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych.

Treth y Cyngor

Talu treth y cyngor, gostyngiadau, eithriadau a gwirio eich balans arlein.

Addysg ac ysgolion

Ysgolion, derbyniadau a chludiant.

Swyddi a gweithwyr

Chwilio ac ymgeisio am swyddi gwag ar-lein a gwybodaeth i weithwyr y Cyngor.

Iechyd yr amgylchedd

Materion cŵn, diogelwch bwyd, hawlenni, ansawdd aer ac ansawdd dŵr, newid hinsawdd ac ecolegol.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan y cyngor, y GIG ac eraill.

Tai, digartrefedd a landlordiaid

Tai cymdeithasol, digartrefedd, cymdeithasau tai ac addasiadau tai.

Hamdden a thwristiaeth

Canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, digwyddiadau, cerdded a beicio.

Trwyddedau, hawlenni a safonau masnach

Trwyddedau busnes a masnachu ar y stryd, adloniant ac alcohol, trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd.

Gwneud taliad

Taliadau treth y cyngor, taliadau ardrethi busnes, anfonebau a dirwyon parcio.

Parcio, ffyrdd a theithio

Meysydd parcio, hawlenni, cludiant cyhoeddus, gwaith ffordd a diogelwch ar y ffordd.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Gwneud cais cynllunio, caniatâd cynllunio, chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau.

Eich Cyngor

Strategaethau a pholisïau, cwynion ac adborth, cynghorwyr a phwyllgorau.

Fy Eiddo

Dod o hyd i wasanaethau lleol sydd ar gael yn eich ymyl chi. 

Mapiau

Chwilio mapiau arlein Sir Ddinbych. 

Cam-drin domestig: Cyngor a chymorth

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Newyddion

Loading

Loading

Loading