Clwb ieuenctid Hwb Rhuddlan

Mynd yn syth i:

Hwb Rhuddlan

Oriau agor

Dydd Llun 6pm tan 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 6, 7 ac 8.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Darganfod beth sy’n digwydd yn Rhuddlan.

Ebrill 2024

Ebrill 2024

8 Ebrill: Sesiwn croeso’n ôl

Gyda brechdanau crasu caws ar dost a gemau.

Fe wnawn ni hefyd sicrhau bod unrhyw waith papur yn gyfredol.


15 Ebrill: Diwrnod Cenedlaethol Scrabble a chelf

Gemau geiriau (croeseiriau, ‘hangman’, gemau ar-lein, ac ati) a gweithgareddau celf.


22 Ebrill: Diwrnod y Ddaear

Gweithgareddau ar thema amgylcheddol, yn cynnwys casglu sbwriel o amgylch yr ardal leol.


29 Ebrill: Diwrnod San Siôr

Dathlu nawddsant Lloegr gyda the prynhawn.

Mai 2024

Mai 2024

6 Mai: Gŵyl y banc

Dim sesiwn yr wythnos yma.


13 Mai: Taith i Ganolfan Ieuenctid y Rhyl am noson bwyd Americanaidd

Bydd cyfle i bobl ifanc fwynhau beth mae Canolfan Ieuenctid y Rhyl yn ei gynnig – a dysgu ychydig o sgiliau coginio ‘Diner’ Americanaidd yno hefyd!


20 Mai: Wythnos genedlaethol donyts a hunan-bortreadau

Creu donyts a dechrau ar brosiect celf i greu hunan-bortreadau o papier mâché.

Trafod syniadau ar gyfer Diwrnod Recordiau’r Byd ar 8 Gorffennaf.


27 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

3 Mehefin: Diwrnod cenedlaethol rholiau selsig

Paratoi a choginio rholiau selsig.

Cyfle hefyd i wneud mwy ar y prosiect celf.


10 Mehefin: Sesiwn chwaraeon

Gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-fasged a gemau cae.


17 Mehefin: Cwis gweithwyr ieuenctid / paned a sgwrs

Dewch i adnabod eich gweithwyr ieuenctid gyda chwestiynau gwir neu gau a sgwrsio dros baned. Hynny mewn lle wedi’i ddylunio’n greadigol gyda’ch pwnc chi i’w weld ar y wal.

Bydd pobl ifanc yn cwblhau eu prosiectau celf, gan beintio eu portreadau’n barod i fynd â nhw adref.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

1 Gorffennaf: Fajitas

Creu fajitas i annog annibyniaeth drwy sgiliau coginio sylfaenol ac arbrofi gyda bwydydd newydd.


8 Gorffennaf: Diwrnod recordiau’r byd

Gall pobl ifanc roi cynnig ar osod recordiau’r byd.


15 Gorffennaf: Helfa drysor awyr agored

Cymryd rhan mewn helfa drysor awyr agored, gan gydweithio i ddatrys cliwiau.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid Rhuddlan (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid Rhuddlan (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • peli pêl-droed, rygbi a phêl-fasged
  • bwrdd pŵl
  • Xbox
  • cae chwaraeon
  • mynediad i’r ardal chwaraeon amlddefnydd (MUGA)
  • byrddau celf a chrefft
  • gemau bwrdd
  • bagiau ffa er mwyn ymlacio

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Claire Cunnah ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol y Rhyl. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Clwb ieuenctid Hwb Rhuddlan
Clos David Owen
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2UJ

Cysylltwch â clwb ieuenctid Rhuddlan arlein

Rhif ffôn symudol Claire Cunnah: 07500 992443

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Mae lle i barcio yn Hwb Rhuddlan.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.