Canolfan ieuenctid Rhuthun

Mynd yn syth i:

Canolfan ieuenctid Rhuthun

Oriau agor

Dydd Iau 6pm i 8pm: i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Darganfod beth sy’n digwydd yn Rhuthun.

Ebrill 2024

Ebrill 2024

9 Ebrill: Gwneud gwahaniaeth

Bydd pobl ifanc yn arbrofi â ffyrdd o gael effaith gadarnhaol ar eu cymuned leol.


16 Ebrill: Cystadleuaeth Pŵl

Pobl ifanc i gystadlu mewn gwahanol gystadlaethau pŵl, yn unigol ac mewn timau – gan gynnwys ‘killer pool’, yr enillydd i aros a sgiliau yn erbyn y cloc.


23 Ebrill: Gwneud pitsas

Bydd pobl ifanc yn gwneud eu pitsas iach eu hunain ac yn cystadlu i fod â’r pitsa fwyaf blasus yn y clwb ieuenctid.


30 Ebrill: Creu bwydwyr adar

Bydd pobl ifanc yn creu bwydwyr adar i’w gosod o amgylch yr ardal wrth y ganolfan ieuenctid ac yn ymchwilio i’r bwyd gorau i’w roi ynddyn nhw.

Mai 2024

Mai 2024

7 Mai: Cystadleuaeth Batak y sir

Bydd pobl ifanc ar draws y sir yn ceisio curo’r cloc i fod yn ‘Brif Bencampwr Batak’ Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych.


14 Mai: Noson arddio

Bydd pobl ifanc yn plannu hadau i dyfu ein llysiau ein hunain i’w defnyddio mewn sesiynau coginio yn nes ymlaen yn y flwyddyn.


21 Mai: Parti clwb cysgu

Bydd pobl ifanc yn dathlu’r gwyliau hanner tymor gyda pharti clwb cysgu yn y ganolfan ieuenctid. Noson o ymlacio a mwynhau ffilmiau, masgiau wyneb a danteithion.


28 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

4 Mehefin: Noson trafod trip gwersylla i bobl ifanc

Bydd trafodaeth gyda’r bobl ifanc ar bob agwedd o drip gwersylla Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio’r bwydlenni, trefnu gweithgareddau a gweithio ar restr ganeuon ar gyfer y disgo tawel.


11 Mehefin: Gemau tîm yn y parc

Bydd y tîm gwaith ieuenctid yn cynnal y sesiwn hon yn y parc lleol ac yn mynd â’r bobl ifanc o’r ganolfan i gymryd rhan mewn gemau tîm (yn ddibynnol ar y tywydd).


18 Mehefin: Sgiliau Melysion

Cyflwyno pobl ifanc i’r byd blasus o felysion gyda chyfle i wneud danteithion blasus.


25 Mehefin: Noson sgiliau antur awyr agored

Cyflwyno sgiliau cyfeirio, darllen map a defnyddio cwmpawd gydag ein tîm Gwobr Dug Caeredin.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

2 Gorffennaf: Her llwybr trysor

Bydd angen i bobl ifanc fod yn dditectifs ar lwybr trysor, yn gweithio gyda’i gilydd i ddatrys cliwiau o amgylch yr ardal leol.


9 Gorffennaf: Rownderi yn y parc

Noson o chwarae rownderi yn y parc lleol gyda’r tîm ieuenctid.


16 Gorffennaf: Noson disgo tawel

Gorffennwch y tymor mewn steil! Bydd pobl ifanc yn mwynhau disgo tawel ac yn rhoi cynnig ar y rhestrau caneuon yn barod at drip gwersylla Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 2024.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Rhuthun (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Rhuthun (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • Mynediad i bobl anabl
  • WiFi am ddim
  • Bwrdd pŵl
  • Tennis bwrdd
  • Hoci aer
  • Bwrdd pêl-droed
  • Playstation
  • Cegin
  • Deunyddiau celf a chrefft
Delweddau

Delweddau

Gweithgareddau 1

Gweithgareddau 2

Gweithgareddau 3

Gweithgareddau 4

Gweithgareddau 5

Gweithgareddau 6

Gweithgareddau 7

Gweithgareddau 8

Gweithgareddau 9

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Andrew Williams ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol ardal Dinbych a Rhuthun. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan Ieuenctid Rhuthun
Drill Hall
30 Borthyn
Rhuthun
LL15 1NT

Cysylltwch â chanolfan ieuenctid Rhuthun arlein

Ffôn: 01824 703820

Rhif ffôn symudol Andrew Williams: 07833 255607

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.