Dywedwch wrthym ni a ydych chi’n derbyn cwcis.

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut ydych chi’n defnyddio sirddinbych.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio’n iawn ac i gwella ein gwasanaethau.

Rydych chi wedi derbyn pob cwci. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis ar unrhyw adeg.

[News article title (Cymraeg)]

Mae disgwyl i waith fynd rhagddo ar gynllun gwella canol trefi yn y Rhyl ar ôl i Gyngor Sir Ddinbych lwyddo yn ei chais am gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid, sy'n rhan o Gronfa Ymateb COVID Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol 2020-21, yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno gwelliannau sy'n hwyluso ymbellhau cymdeithasol ac yn ei gwneud yn haws i bobl deithio'n llesol yng nghanol trefi. Mae gwaith eisoes wedi dechrau yn Llangollen a Rhuthun. Mae'r Cyngor yn ail-edrych ar gynigion cychwynnol ar gyfer Dinbych a bydd yn llunio cynllun llai ar gyfer y dref cyn ymgynghorir arni'n ddiweddarach.

Bydd y gwaith yn y Rhyl yn cynnwys: cyflwyno ardal ehangach i gerddwyr ar:

  • Ochr ddwyreiniol Bodfor Street rhwng Stryd Elwy a'i chyffordd â Ffordd Wellington;
  • Stryd y Frenhines rhwng ei Chyffordd â Ffordd Wellington a'i chyffordd â Stryd Sussex
  • Ochr ddeheuol Rhodfa’r Gorllewin o'i chyffordd â Heol y Frenhines a'i chyffordd ag Stryd Edward Henry.

Cyflawnir hyn drwy gyflwyno ymyl palmant bollt a bydd yn darparu gwell cyfleusterau i ymbellhau’n gymdeithasol a theithio’n llesol. Er mwyn hwyluso hyn, bydd cyfleusterau llwytho ar y stryd a pharcio i'r anabl yn cael eu hatal a'u hail-gyflwyno ar ochr orllewinol Bodfor a Heol y Frenhines drwy gydol y cyfnod prawf.

Yn ogystal, bydd y Cyngor hefyd yn newid cynllun cyffordd Wellington Road a Heol y Frenhines, i'w gwneud yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr.

Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle ddydd Llun 2 Tachwedd a bydd yn cael ei gynnal gan KM Construction.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Briffyrdd, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd: "Mae teithio llesol wedi dod yn fater amlycach yn ddiweddar, gyda covid-19 yn rhoi cyfle i bobl gerdded mwy neu fynd ar feiciau fel ffordd o fynd o amgylch.

"Roedd yr arian a oedd ar gael i'w ddefnyddio i hyrwyddo teithio llesol a chaniatáu i gynghorau gyflwyno mesurau a fyddai'n helpu i ddiogelu diogelwch pobl drwy ymbellhau cymdeithasol, yn ogystal ag annog mwy o bobl i ymweld â'n busnesau yng nghanol y dref.

"Roedd cefnogaeth gref ar y cyfan i gynlluniau'r Rhyl ac roeddem yn hapus i gefnogi'r cynigion hyn wrth symud ymlaen. Rydym yn awr ar fin dechrau gweithio mewn gwahanol leoliadau yn y dref a byddwn yn ceisio lleihau unrhyw darfu . Hoffem ddiolch i drigolion a busnesau yn y trefi am eu dealltwriaeth"

Yn Rhuthun, bydd gwaith yn golygu cyflwyno cyfyngiadau unffordd ar Stryd y Farchnad a Stryd y Ffynnon. Bydd Stryd y Farchnad yn un ffordd (i ffwrdd o Sgwâr Sant Pedr), a bydd Stryd y Ffynnon yn un ffordd (i gyfeiriad sgwâr Sant Pedr).. Bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno ar sail prawf am hyd at 18 mis.

Drwy gyflwyno cyfyngiadau unffordd bydd y Cyngor yn gallu darparu lle ychwanegol i ddefnyddwyr teithio llesol, fel cerddwyr a beicwyr, a darparu mwy o le diogel ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.. Yn ogystal â'r systemau un ffordd, bydd y Cyngor hefyd yn cyflwyno gwell cyfleusterau ymbellhau cymdeithasol ar gyfer bwyta ac yfed yn yr awyr agored ar Sgwâr Sant Pedr.

Yn Llangollen bydd gwaith yn cynnwys gwrthdroi'r cyfyngiad unffordd ar Heol yr Eglwys rhwng ei chyffordd â Stryd y Rhaglaw.

Mae mesurau pellach yn cynnwys cyflwyno ardal i gerddwyr wedi'i lledu ar ochr ddwyreiniol Stryd y Castell rhwng ei chyffordd â Stryd y Bont a'i chyffordd â Regent Street. Cyflawnir hyn drwy gyflwyno cyrbing bollt i lawr a bydd yn darparu gwell cyfleusterau i bobl o bell a theithio'n weithredol. Er mwyn hwyluso'r gwaith hwn, bydd parcio ar y stryd yn cael ei atal ar Stryd y Castell drwy gydol y cyfnod prawf.

Bydd cyfyngiad unffordd hefyd yn cael ei gyflwyno ar Stryd y Farchnad rhwng ei chyffordd â Stryd y Castell a'i chyffordd â Stryd y Dwyrain. Caniateir i gerbydau fynd i Stryd y Farchnad o Stryd y Castell a mynd tua'r gorllewin. Diben y cyfyngiad hwn yw darparu bae llwytho ychwanegol, i'w ddefnyddio gan fusnesau, ar hyd ochr ogleddol Stryd y Farchnad.


Cyhoeddwyd ar: 28 Hydref 2020