Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - Anghenion Addysg Arbennig (AAA): Trosolwg

Os oes gan blentyn anawsterau dysgu a chyfathrebu, problemau ymddygiadol neu anabledd (clywed, gweld, corfforol) mae’n bosib bod gan y plentyn Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae’n gyfrifoldeb ar athrawon i adnabod plant ag ADY a darparu cefnogaeth ychwanegol iddyn nhw.

Rhaglen Drawsnewid ADY

Mae’r system sy’n cefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu yn newid.

Dysgwch fwy am y rhaglen trawsnewid ADY (gwefan allanol)

Beth i'w wneud os ydych chi’n credu bod ar eich plentyn angen cymorth

Os ydych chi’n pryderu ynghylch cynnydd eich plentyn, siaradwch â’r ysgol yn uniongyrchol. Bydd athro/ athrawes dosbarth eich plentyn yn:

  • Darparu cymorth ychwanegol i’ch plentyn a bydd hyn yn cael ei adolygu yn rheolaidd i weld a oes angen cymorth pellach.
  • Fe allwch gael cyngor a chymorth pellach gan Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol
  • Fe allwch gael cyngor gan arbenigwyr, fel seicolegydd addysg neu therapydd lleferydd.

Os yw’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn nodi anghenion dysgu hirdymor, fe allant ystyried fod angen asesiad statudol o AAA / ADY ar eich plentyn.Gall yr asesiad hwn gynnwys arsylwi, profion, archwiliad meddygol a chyfweliadau gyda’ch plentyn ac arbenigwyr AAA / ADY.

Partneriaeth Rhieni

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn AAA/ADY, neu os ydych chi wedi cael gwybod bod gan eich plentyn AAA/ADY, fe allwch chi gysylltu â'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni.

Byddan nhw’n eich helpu chi i ddeall eich hawliau o fewn y broses AAA/ADY gan wneud yn siŵr eich bod yn derbyn yr wybodaeth a’r gefnogaeth gywir sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniadau ynglŷn ag addysg eich plentyn. Fe allwch chi dderbyn cymorth a chefnogaeth gan Wasanaeth Partneriaeth Rhieni, hyd yn oed os nad ydi’ch plentyn wedi derbyn diagnosis o AAA/ ADY.

Dysgwch fwy am Wasanaeth Partneriaeth Rhieni SNAP Cymru (gwefan allanol)

Cyllid

Rydym yn dirprwyo cyllid i ysgolion gefnogi disgyblion sydd ag ADY.

Cytunir ar swm yr arian a ddirprwyi i ysgolion gan Benaethiaid yn y Fforwm Cyllideb Ysgolion fel canran o’r gyllideb ysgol gyffredinol. Mae Sir Ddinbych yn dirprwyo’r mwyafrif o’r gyllideb addysg i ysgolion.

Cyfarfod Cymedroli

I sicrhau bod y cyllid yn cael ei ddyrannu’n addas i ysgolion unigol, mae Cyfarfod Cymedroli blynyddol yn digwydd rhwng y Pennaeth, y Cydlynydd ADY yn yr ysgol ac Ymgynghorwyr Arbenigol o'r Awdurdod Lleol.

Sicrhau Ansawdd

Mae’r Awdurdod Lleol yn cyflawni gweithgaredd sicrhau ansawdd gydag ysgolion i sicrhau bod y ddarpariaeth a nodir i’r disgyblion ag ADY yn ei lle a bod yr effaith yn cael ei monitro’n effeithiol. Yn ogystal, mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth ynghylch sut i gofnodi’r gefnogaeth ychwanegol sydd gan ysgolion i ddisgyblion gydag ADY.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am gefnogi disgyblion gydag ADY mewn ysgolion prif ffrwd yn Sir Ddinbych, cysylltwch â’r Cydlynydd ADY yn yr ysgol.

Dewch o hyd i fanylion cyswllt ysgol er mwyn cysylltu â Chydlynydd ADY.