TRAC 11-24

Mae TRAC 11-24 yn brosiect sy’n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed nad ydynt yn ymgysylltu ag addysg ac mewn perygl o fod yn NEET (dim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant).

Mae yno dimau TRAC lleol ledled gogledd Cymru sy’n darparu amrywiaeth o gymorth i bobl ifanc y gellir ei addasu i bob unigolyn. Gallai hynny gynnwys help gyda:

 • magu hyder
 • gwella iechyd meddwl a lles
 • ennill cymhwyster
 • ymgeisio i fynd ar gwrs mewn coleg neu brifysgol
 • ymgeisio am brentisiaeth
 • cael swydd

Ar gyfer pwy mae TRAC?

Bydd pobl ifanc sy’n gymwys ar gyfer y prosiect yn cael eu nodi drwy offer proffil dysgu a gynhelir drwy ysgolion a cholegau. Defnyddir data am bethau fel ymddygiad yr unigolyn ifanc, cyrhaeddiad a phresenoldeb i gynhyrchu sgôr sy’n dweud a ydynt yn gymwys i gymryd rhan yn y prosiect. Bydd yr unigolyn ifanc wedyn yn cael ei atgyfeirio drwy’r ysgol neu’r coleg. 

Beth fedrwn ni gynnig?

Mae pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn rhaglen TRAC yn cael cynnig:

 • Cwnsela wedi’i ddarparu gan gwnselwyr a gweithwyr iechyd meddwl
 • Cymorth gyda lles a phresenoldeb wedi’i ddarparu gan Weithwyr Cefnogi Addysg, Gweithwyr Lles, Swyddogion Cynnal Presenoldeb a gweithwyr ieuenctid, yn ogystal â sesiynau un i un, chwaraeon ac iechyd a chymorth a datblygiad addysg
 • Hyfforddiant a chyrsiau ymgysylltu gan amrywiaeth o ddarparwyr
 • Gwasanaethau Gyrfa Cymru, gan gynnwys Sbardun, sesiynau unigol ac mewn grwpiau a chyfleoedd profiad gwaith wedi’u haddasu ar gyfer yr unigolyn.

Bydd person ifanc sy’n cymryd rhan yn manteisio ar gefnogaeth lles ac iechyd, a fydd yn gymorth iddynt ymgysylltu ag addysg. Mae’n rhoi mynediad iddynt at gwricwlwm amgen, a fydd yn eu galluogi i gymryd cymwysterau achrededig a gysylltir â chyfleoedd y farchnad lafur lleol a bydd hefyd yn gwella’u cyrhaeddiad.

Llwyddiannau

Mae TRAC wedi cyflawni llawer o ganlyniadau ardderchog, gan gynnwys:

 • Lleoliadau gwaith yn arwain at gynigion o brentisiaethau neu swyddi parhaol
 • Colegau’n cynnig lleoedd diamod
 • Gwella lles
 • Cymwysterau mewn amrywiaeth o feysydd
 • Cannoedd o bobl ifanc yn datblygu sgiliau newydd i helpu i lunio eu dyfodol
 • Perthnasau cryfach gyda theulu a ffrindiau a chysylltiadau newydd. 

I weld rhai o lwyddiannau TRAC, edrychwch ar yr fideos astudiaethau achos ar sianel YouTube TRAC (gwefan allanol).

Mwy o wybodaeth

Neu i gael gwybod mwy, dilynwch TRAC ar Twitter (gwefan allanol) a LinkedIn (gwefan allanol)

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Cyngor Sir Ddinbych sy’n arwain TRAC mewn partneriaeth â: 

Cyllid

Mae TRAC 11-24 yn brosiect a ariannwyd gan yr UE, sy’n derbyn cefnogaeth gan Echel Blaenoriaeth 3 Cronfa Gymdeithasol Ewrop: Cyflogaeth Ieuenctid a Chyrhaeddiad; yn benodol Amcan 2 (lleihau nifer y bobl ifanc 11-24 mewn mwy o berygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yng ngogledd Cymru).

 • Cyfnod y Prosiect: Gorffennaf 2015 i Rhagfyr 2022
 • Cyllideb gwariant: £38.3m (£24.1 CGE)
 • Targedu pobl ifanc a gefnogir: 6,663 (Gorllewin) / 4,446 (Dwyrain)

Logo Cronfa Gymdeithasol Ewrop  Logo TRAC