Ynglŷn â'r Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol

Gellir cofrestru ar gyfer pob ardal yn Sir Ddinbych o 8 Ionawr tan 1 Mawrth 2024. Bydd ffenestr gofrestru arall yn agor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael casgliadau wythnosol Nwyddau Hylendid Amsugnol os oes gan eich aelwyd unrhyw un o’r eitemau canlynol i’w gwaredu:

 • clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • powlenni gwely a leinars
 • padiau anymataliaeth
 • padiau gwely a chadair
 • bagiau colostomi a stoma
 • bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • menig plastig a ffedogau untro.

Beth yw 'Nwyddau Hylendid Amsugnol?'

Mae Nwyddau Hylendid Amsugnol yn eitemau a ddefnyddir i amsugno hylifau’r corff a gwastraff megis clytiau, bagiau clytiau a weips, yn ogystal â chynnyrch anymataliaeth i oedolion.

Beth yw'r gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol newydd?

O fis Mehefin 2024, rydym yn cyflwyno gwasanaeth casglu am ddim ar draws y sir ar gyfer eich Cynnyrch Hylendid Amsugnol. Os byddwch yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn, byddwn yn casglu’r gwastraff hwn gennych chi bob wythnos.

Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol: Cadi du

Ar ôl ichi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth, fe wnawn ni ddanfon y canlynol ichi:

 • cyflenwad o sachau piws untro i chi eu llenwi â’ch gwastraff AHP,
 • cadi du gyda chaead piws i chi roi eich sachau llawn ynddo i ni eu casglu,
 • set o dagiau 'ail-archebu' - pan fyddwch ar fin rhedeg allan o sachau, clymwch un o’r tagiau hyn i handlen eich cadi, ac fe wnawn ni adael cyflenwad newydd o sachau ar ben, neu wrth ymyl, eich cadi – a
 • llythyr yn cadarnhau'r diwrnod casglu, gyda nodyn atgoffa ynghylch yr hyn y byddwn yn ei gasglu fel rhan o’r gwasanaeth newydd hwn.

Byddwn yn danfon yr eitemau hyn i’ch cartref rhwng 23 Chwefror a 17 Mai 2024, cyn i’r gwasanaeth newydd gael ei lansio ar draws y sir, Mehefin 2024.

Pam ydych chi'n cyflwyno casgliadau newydd ar gyfer Nwyddau Hylendid Amsugnol?

Gwyddom fod hyd at 20% o’r hyn y mae preswylwyr yn ei roi yn eu biniau du neu sachau pinc ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn wastraff Nwyddau Hylendid Amsugnol. Rydym yn cyflwyno’r gwasanaeth newydd hwn i symud y gwastraff hwn o’r cynwysyddion hynny, i greu mwy o le ar gyfer eich gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Rydym hefyd yn ystyried ffyrdd o ailgylchu’r nwyddau hylendid amsugnol hynny rydym yn eu casglu gennych. O fis Mehefin 2024, byddwn yn dechrau casglu’r gwastraff hwn ar wahân i’ch gwastraff ailgylchu ac na ellir ei ailgylchu ar draws y sir, fel y byddwn yn barod i ddechrau ailgylchu eich Cynnyrch Hylendid Amsugnol ar unwaith pan fydd gennym gontract â chyfleuster ailgylchu.

Pan fyddwn yn gallu ailgylchu Nwyddau Hylendid Amsugnol, gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch newydd, a allai gynnwys byrddau ffibr a phaneli acwstig ar gyfer lloriau a waliau, ac fel deunydd peirianneg i’w ddefnyddio ar arwynebau ffyrdd.

Sut galla i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol?

Gallwch gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth casglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol newydd a fydd yn gweithredu ar draws y sir o ddydd Llun 8 Ionawr hyd at 1 Mawrth 2024.

Os byddwch yn dewis peidio â chofrestru ar gyfer ein gwasanaeth casglu newydd, neu os nad ydych yn gymwys i gofrestru yn ystod y cyfnod cofrestru cychwynnol, dylech barhau i roi eich Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn eich cynhwysydd ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Pa fath o Nwyddau Hylendid Amsugnol fyddwch chi'n eu casglu?

Byddwn yn casglu:

 • clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • powlenni gwely a leinars
 • padiau anymataliaeth
 • padiau gwely a chadair
 • bagiau colostomi a stoma
 • bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • menig plastig a ffedogau untro.

Ni fyddwn yn casglu:

 • gwastraff clinigol, megis gorchuddion neu rwymynnau â gwaed arnynt; nodwyddau, chwistrellau a chynnyrch miniog eraill,
 • nwyddau mislif megis leinars, tamponau a thyweli,
 • unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu o gartref gan ddefnyddio eich cynwysyddion eraill gan y Cyngor, ac
 • unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol.

Faint mae'r gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol newydd yn ei gostio?

Mae’r gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol newydd am ddim i breswylwyr sy’n byw yn Sir Ddinbych.

Pa mor aml fyddwch chi'n casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol?

Pan fyddwch wedi cofrestru â’r gwasanaeth newydd, byddwn yn anfon llythyr yn cadarnhau eich diwrnod casglu.

Byddwn yn casglu gwastraff Nwyddau Hylendid Amsugnol o’ch cartref bob wythnos.

Cwestiynau Cyffredin

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol, darllenwch eich Cwestiynau Cyffredin.