Coronafeirws

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Coronafeirws (COVID-19): Darllenwch y canllawiau cyfredol

Darllenwch y canllawiau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Profi am y coronafeirws

Coronafeirws (COVID-19): Achosion yn Sir Ddinbych

Mae modd gweld y nifer ddiweddaraf o achosion wedi’u cadarnhau o’r Coronafeirws yn Sir Ddinbych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ffôn symudol | Cyfrifiadur). (Cliciwch ar y tab ‘Local Authorities table’ i weld gwybodaeth ar gyfer Sir Ddinbych).

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Ynglŷn â'r brechlyn, cymhwystra ar gyfer y brechlyn a gwybodaeth i gleifion.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gael profi i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Newidiadau i'n gwasanaethau

Gweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Amddiffyn pobl eithriadol o agored i niwed (gwefan allanol)

Gweler y cyngor gan Lywodraeth Cymru ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19.

Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws

Dewch i weld beth rydym ni'n ei wneud i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych..

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Ap COVID-19 y GIG (gwefan allanol)

Ap COVID-19 y GIG bellach ar gael i'w lawrlwytho am ddim ac yw'r ffordd hawsaf o weld a ydych mewn perygl o'r coronafeirws.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Pobl bregus

Gweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

Coronavirus: hysbysiadau gwella a chau

Rhestrau o hysbysiadau gwella a chau.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.

Coronafeirws a'r gyfraith (gwefan allanol)

Coronafeirws a'r gyfraith.

Cau llwybrau troed

The Welsh Government has introduced emergency regulations to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Llythyrau brechu'r Bwrdd Iechyd (gwefan allanol)

Gweld y llythyr yn rhoi gwybodaeth am gyflwyno'r brechlynnau coronafeirws sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Cymorth ar gyfer weithwyr cymwys y mae’n ofynnol iddynt gadw draw o’r gwaith oherwydd COVID-19 a gadarnhawyd neu os ceir amheuaeth o COVID-19 neu oherwydd bod rhaid iddynt hunanynysu.

Grant Caledi i Denantiaid

Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn grant sy'n darparu cymorth ariannol i bobl mewn llety rhent preifat sy'n cael trafferth talu eu rhent o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws (COVID-19).