Coronafeirws: Cymorth brys i fusnesau

Gwybodaeth ar gymorth brys i fusnesau yn sgil y Coronafeirws. 


Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022

Gall busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cyllid ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, a’u cadwyni cyflenwi, yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i lefel rhybudd 2.

Gwybodaeth am y Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022


Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd

ydd ceisiadau a weinyddir gan Llywodraeth Cymru am y Gronfa Cadernid Economaidd gyda throsiant uwch na £85,000 yn agor wythnos yn dechrau 17 Ionawr 2022 ac yn parhau ar agor am bythefnos cyfan.

Gweld gwybodaeth am Gymorth Busnes ERF (gwefan allanol)

Cynllun Benthyg Adfer

Mae'r Cynllun Benthyg Adfer yn cefnogi mynediad at gyllid i fusnesau'r DU wrth iddynt dyfu ac adfer o ganlyniad i darfu ar bandemig COVID-19.

Mwy am y Cynllun Benthyg Adfer (gwefan allanol)

Cynllun Benthyciad Busnes

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Covid-19.

Ewch i wefan Banc Datblygu Cymru am fwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciad Busnes (gwefan allanol)

Tâl Salwch Statudol

Bydd gweithwyr sy’n dilyn cyngor i aros gartref ac sy’n methu gweithio o ganlyniad yn gymwys i dâl salwch statudol, hyd yn oed os nad ydynt yn sâl eu hunain.

Ewch i'r wefan Cefnogi Busnes am wybodaeth ar Dâl Salwch Statudol (gwefan allanol)

Gohirio taliadau Hunanasesiad

Fel un o fesurau cymorth y llywodraeth yn sgil coronafeirws (COVID-19), cafodd trethdalwyr Hunanasesiad yr opsiwn o ohirio’u taliad ar gyfrif ar gyfer mis Gorffennaf 2020 tan 31 Ionawr 2021.

I wybod mwy am gwneud eich taliadau Hunanasesiad (gwefan allanol)

Llinell Gymorth CThEM i Gefnogi Coronafeirws

Mae llinell gymorth arbennig wedi’i sefydlu gan CThEM i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd mewn trallod ariannol ac sydd â rhwymedigaethau treth heb eu talu i dderbyn cymorth gyda’u problemau treth.

Mwy o wybodaeth am y Linell Gymorth Coronafeirws (gwefan allanol)

Yswiriant

Dylai busnesau sydd â sicrwydd yswiriant dros bandemigau a gorchymyn gan y Llywodraeth i gau fod wedi’u cynnwys, gan fod y Llywodraeth a’r diwydiant yswiriant wedi cadarnhau ar 17 Mawrth 2020 fod cyngor i osgoi tafarndai, theatrau ac ati yn rheswm digonol i wneud hawliad.

Mae polisïau yswiriant yn amrywio’n fawr, felly anogir busnesau i wirio telerau ac amodau eu polisi penodol a chysylltu â’u darparwyr. Mae’n debygol na fydd y mwyafrif o fusnesau wedi’u cynnwys, gan fod polisïau yswiriant ymyrraeth i fusnes safonol yn ddibynnol ar ddifrod i eiddo ac yn eithrio pandemigau.

Cymorth ychwanegol i’r gyfundrefn les

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gobeithio cefnogi pawb sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws drwy ddarparu gwybodaeth a manylion ynghylch hawlio budd-daliadau

Mae Siop Cyngor Ar Bopeth (gwefan allanol) hefyd ar gael i’ch helpu chi i wneud cais cychwynnol neu eich helpu i ddiweddaru eich cais presennol.

Dogfennau cysylltiedig

Ailddechrau ac ailagor busnes (PDF, 470KB)