Coronafeirws: Cymorth brys i fusnesau

Gwybodaeth ar gymorth brys i fusnesau yn sgil y Coronafeirws. 

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19.

Grantiau sy’n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig - 11 i 31 Mawrth 2021

Roedd grant hwn ar gael i fusnesau o fewn y sector lletygarwch, twristiaeth a hamdden, a’r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Fe fydd busnesau o fewn y sectorau hyn, megis tafarndai, bwytai, llety hunanddarpar, gwestai a chaffis yn derbyn taliad awtomatig, os ydynt yn dal i weithredu a’u bod wedi derbyn grant cronfa dan gyfyngiadau. Daeth y Grant Dewisol i ben ar 31 Mawrth 2021.

Dysgu mwy am Grantiau sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Grant dewisol

Roedd y grant dewisol ar gyfer Busnesau nad oedd ganddynt safle busnes wedi'i gofrestru gydag ardrethi busnes. Daeth y Grant Dewisol i ben ar 11 Mawrth 2021.

Darganfyddwch fwy am grant dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Grant Ardrethi Annomestig (Rhagfyr 2020 i 11 Mawrth 2021)

Roedd y grantiau Ardrethi Annomestig (Rhagfyr 2020 i 11 Mawrth 2021) ar gyfer busnesau a oedd â safleoedd busnes wedi'u cofrestru gydag ardrethi busnes (gan gynnwys y rhai sy'n cael rhyddhad ardrethi). Daeth y Grant Ardrethi Annomestig (ardrethi busnes) i ben ar 11 Mawrth 2021.

Darganfyddwch fwy am grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Grant gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2

Diben yr ail gam o'r gronfa yw diogelu busnesau a sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi â phosibl yn y sector diwylliant er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid-19 ac yn parhau i fod yn fywiog, hyfyw a chynaliadwy yn 2021 a thu hwnt. Er mai pecyn achub ac adfer yw hwn yn bennaf mae’n gyfle unigryw i weddnewid y sector.

Mae'r sector yn cynnwys theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, mannau recordio ac ymarfer, atyniadau treftadaeth, sefydliadau treftadaeth, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, archifau, sinemâu annibynnol, lleoliadau comedi a digwyddiadau.

Mae'r gronfa bellach ar agor i geisiadau ac mi fydd yn cau ar 20 Ebrill 2021 am 5pm.

Grant gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2 (gwefan allanol)

Cynllun Benthyg Adfer

Mae'r Cynllun Benthyg Adfer yn cefnogi mynediad at gyllid i fusnesau'r DU wrth iddynt dyfu ac adfer o ganlyniad i darfu ar bandemig COVID-19.

Mwy am y Cynllun Benthyg Adfer (gwefan allanol)

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

Mae ceisiadau am drydydd grant SEISS bellach wedi cau. Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais am y trydydd grant oedd 29 Ionawr 2021.

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

Nod y cynllun hwn yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd Covid-19, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu. 

Ewch i GOV.UK am mwy gwybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws (gwefan allanol)

Cynllun Benthyciad Busnes

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Covid-19.

Ewch i wefan Banc Datblygu Cymru am fwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciad Busnes (gwefan allanol)

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

Cyflwynwyd y fenter hon gan CThEM, mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws yn nodi y bydd holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun Talu wrth Ennill yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws ewch i'r wefan Cefnogi Busnes (gwefan allanol)

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Mae’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws yn darparu cefnogaeth ariannol i fusnesau llai ar draws y DU sy’n colli refeniw, ac yn gweld effaith ar eu llif arian, yn sgil achosion COVID-19.

Ewch i'r Banc Busnes Prydeinig i gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn Sgil y Coronafeirws (gwefan allanol)

Tâl Salwch Statudol

Bydd gweithwyr sy’n dilyn cyngor i aros gartref ac sy’n methu gweithio o ganlyniad yn gymwys i dâl salwch statudol, hyd yn oed os nad ydynt yn sâl eu hunain.

Ewch i'r wefan Cefnogi Busnes am wybodaeth ar Dâl Salwch Statudol (gwefan allanol)

Gohirio taliadau Hunanasesiad

Fel un o fesurau cymorth y llywodraeth yn sgil coronafeirws (COVID-19), cafodd trethdalwyr Hunanasesiad yr opsiwn o ohirio’u taliad ar gyfrif ar gyfer mis Gorffennaf 2020 tan 31 Ionawr 2021.

I wybod mwy am gwneud eich taliadau Hunanasesiad (gwefan allanol)

Llinell Gymorth CThEM i Gefnogi Coronafeirws

Mae llinell gymorth arbennig wedi’i sefydlu gan CThEM i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd mewn trallod ariannol ac sydd â rhwymedigaethau treth heb eu talu i dderbyn cymorth gyda’u problemau treth.

Mwy o wybodaeth am y Linell Gymorth Coronafeirws (gwefan allanol)

Yswiriant

Dylai busnesau sydd â sicrwydd yswiriant dros bandemigau a gorchymyn gan y Llywodraeth i gau fod wedi’u cynnwys, gan fod y Llywodraeth a’r diwydiant yswiriant wedi cadarnhau ar 17 Mawrth 2020 fod cyngor i osgoi tafarndai, theatrau ac ati yn rheswm digonol i wneud hawliad.

Mae polisïau yswiriant yn amrywio’n fawr, felly anogir busnesau i wirio telerau ac amodau eu polisi penodol a chysylltu â’u darparwyr. Mae’n debygol na fydd y mwyafrif o fusnesau wedi’u cynnwys, gan fod polisïau yswiriant ymyrraeth i fusnes safonol yn ddibynnol ar ddifrod i eiddo ac yn eithrio pandemigau.

Cymorth ychwanegol i’r gyfundrefn les

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gobeithio cefnogi pawb sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws drwy ddarparu gwybodaeth a manylion ynghylch hawlio budd-daliadau

Mae Siop Cyngor Ar Bopeth (gwefan allanol) hefyd ar gael i’ch helpu chi i wneud cais cychwynnol neu eich helpu i ddiweddaru eich cais presennol.

Dogfennau cysylltiedig

Ailddechrau ac ailagor busnes (PDF, 470KB)