Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd 

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021, a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau oedd ar waith o ddechrau'r cyfnod.

Beth sydd ar gael?

Mae grant ar gael i gynorthwyo busnesau sy'n seiliedig ar nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) a gyflogir ganddynt o 1 Mai 2021. Dyma nifer y swyddi llawn amser yn eich sefydliad. Mae swydd amser llawn yn un 30 awr neu fwy yr wythnos; mae swydd ran-amser yn un 15 awr yr wythnos o leiaf; mae dwy swydd ran-amser yn cyfrif fel un swydd gyfwerth ag amser llawn. Nid ydym yn derbyn contractau dim oriau fel swyddi parhaol cymwys.

Gall y ffigur FTE gynnwys y perchnogion a all fod yn tynnu arian etc, fodd bynnag, rhaid i unrhyw gyflogeion gael eu talu drwy TWE.

Grantiau penodedig sydd ar gael i fusnesau sydd ar gau yn rhannol ac yn y cyfnod pontio neu fusnesau mewn cadwyn gyflenwi
Nifer y staff FTECyfanswm Grant
1 i 3  £2,500
4 i 9  £5,000
Grantiau sydd ar gael i leoliadau priodasau a digwyddiadau sydd â lle i dros 30 o westeion (nad ydynt yn gymwys am y Gronfa Adferiad Diwylliannol)
Nifer y staff FTECyfanswm Grant
1 i 3  £3,500
4 i 9  £7,000
Grantiau penodedig sydd ar gael i fusnesau sydd wedi gorfod cau trwy gydol mis Mai a Mehefin 2021
Nifer y staff FTECyfanswm Grant
1 i 3  £5,000
4 i 9  £10,000

Cymhwysedd ar gyfer y grant

Gall busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol fod yn gymwys am grant

 • Roedd y busnes yn masnachu cyn 4 Rhagfyr 2020
 • Rhaid bod y busnes yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau fod ag o leiaf un o’r canlynol
  • Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr (UTR) gan CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu Dystysgrif Eithrio o TAW (os yw’n berthnasol)
  • Rhif Cofrestru’r Cwmni (os yw’n berthnasol)
  • Rhif trwydded cerbyd hacni neu rif trwydded minicab preifat (os yw'n berthnasol)
 • Rhaid i fusnesau fodloni un o’r amodau canlynol :
  • Mae’r busnes naill ai wedi neu yn mynd i gael ei orfodi i aros ar gau oherwydd cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021 ac wedi profi gostyngiad o mwy na 60% mewn trosiant yn y cyfnod hwn, o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd yng Nghymru ac a estynnwyd wedyn, neu
  • Nid yw’r busnes wedi gallu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021 ac mae wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o mwy na 60% yn y cyfnod hwn, o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd yng Nghymru ac a estynnwyd wedyn, neu
  • Mae'r busnes yn lleoliad unswydd ar gyfer priodasau neu ddigwyddiadau sy'n dal mwy na 30 o westeion. neu
  • Mae'n fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i'r 3 chategori uchod ac mae wedi gweld gostyngiad o mwy na 60% mewn trosiant yn y cyfnod
 • Cwmni cyfyngedig â throsiant o rhwng £10,000 ac £85,000
 • Unig fasnachwyr / partneriaethau â throsiant sy'n llai na £85,000
 • Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm (mwy na 50%)
 • Rhaid i fusnesau sy’n derbyn cymorth geisio cadw eu cyflogeion am 12 mis
 • Dim ond un cais fesul busnes (os oes sawl safle dan 1 busnes, yna dylid eu cyfuno'n un cais)
 • Dylai busnesau fod wedi bod yn masnachu hyd at 4 Rhagfyr pan ddaeth y cyfyngiadau newydd i rym yng Nghymru - efallai y bydd angen darparu tystiolaeth i ddangos hyn
 • Ni all cyfanswm grantiau cymorth Covid-19 (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad pellach drwy'r gronfa ddewisol hon) fod yn fwy nag 80% o drosiant ymgeisydd am flwyddyn fasnachu nodweddiadol.

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os:

 • Yw’r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu’n bartneriaeth. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
 • Nad yw eich trosiant wedi gostwng o leiaf 60% o'i gymharu â'r cyfnod Mai / Mehefin yn 2019 neu gyfnod masnachu cyfatebol os sefydlwyd y busnes ar ôl y dyddiad hwnnw
 • Ydych chi'n gymwys am gymorth gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (a lansiwyd ar 17 Mai 2021).
 • Ydych chi wedi derbyn cyllid tuag at gostau ar gyfer yr un cyfnod o gronfeydd fel "Cronfa Cymru Egnïol" neu'r "Gronfa Cadernid Cymunedau”.
 • Yw cyfanswm y grantiau cymorth Covid-19 a gawsoch (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad pellach drwy'r gronfa ddewisol hon) yn fwy nag 80% o'ch trosiant ar gyfer blwyddyn fasnachu nodweddiadol (cyn Covid-19 neu yr amcangyfrifwyd heb effaith Covid-19 os sefydlwyd eich busnes ar ôl Mawrth 2019).

Gwiriwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais

Bydd angen i chi wirio a ydych yn gymwys ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd trwy edrych ar wefan gwiriwr cymhwystra cronfa Covid-19 Busnes Cymru (gwefan allanol).

Os ydych yn gymwys, byddwch yn derbyn dolen gyswllt i ymgeisio ar-lein am y Gronfa Cadernid Economaidd.

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran; bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru; bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. 

Dim ond i'r un awdurdod lleol yr ydych yn preswylio ynddo ar hyn o bryd y gallwch wneud cais, nid lle rydych yn gweithio. Os ydych chi’n preswylio mewn mwy nag un awdurdod lleol, mae’n rhaid i chi ddewis awdurdod lleol eich prif fan preswyl, ni allwch ymgeisio ar gyfer y ddau.

Bydd angen i fusnesau sydd â throsiant o fwy na £85,000 wneud cais i Lywodraeth Cymru erbyn 5pm ar 14 Mehefin 2021.

Bydd angen i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 wneud cais i ni erbyn 5pm ar 30 Mehefin 2021.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau hwyr.

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwybodaeth o wiriadau a gynhelir ar ffynonellau data busnes arall. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw’r dystiolaeth a ddarperir yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu’r ffurflen a gwrthodir y cais.

Rydym yn anelu at brosesu ceisiadau am grant o fewn 30 diwrnod gwaith ar ôl derbyn yr holl dystiolaeth/gwybodaeth ategol sy'n ofynnol.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.

Mwy gwybodaeth

Cofiwch y gallai'r Awdurdod Lleol ofyn i chi ad-dalu’r grant yn llawn neu’n rhannol os daw tystiolaeth i’r amlwg i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd.