Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais

Mae cyfnod yr ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn bellach wedi cau.

Mae’r Cynllun Amddiffyn Arfordirol yn cynnwys y gwaith canlynol:

  • Creu arglawdd llifogydd newydd wedi’i osod yn ôl o’r amddiffyniad môr presennol, yn amgylchynu ffiniau gorllewinol, deheuol a dwyreiniol Cwrs Golff Y Rhyl a leolir ger Rhyl Coast Road. Mae’r arglawdd arfaethedig oddeutu 1.66cilomedr o hyd gyda graddiant ar ogwydd o 1 mewn 3 a lled brig o 3 metr. Bydd brig yr arglawdd oddeutu 8.30mAOD.
  • Adeiladu tri strwythur ramp newydd i ddarparu mynediad dros ben yr arglawdd.
  • Bwriedir rhoi meini amddiffyn ym mhen gorllewinol y cynllun, gan ddarparu amddiffyniad rhag erydu o amgylch y lithrfa. Mae angen gwneud gwaith ceuffos a chefnfur hefyd.
  • Adeiladu dau strwythur gollyngfa newydd.
  • Ychydig o waith ar geuffos presennol sy’n croesi’r cwrs golff.

Roedd y cyfnod ymgynghori yn para 28 diwrnod rhwng 22 Hydref 2021 a 19 Tachwedd 2021.

Manylion Cyswllt

RhylPrestatyn.Coast@jbaconsulting.com

Dogfennau Cynllunio

Dogfennau cynllunio drafft er diben yr ymgynghoriad cyn ymgeisio oedd y darluniau/dogfennau isod.

Gallai’r rhain fod wedi’u disodli bellach gan fersiynau mwy diweddar sydd wedi’u cynnwys yn y cais cynllunio a gyflwynwyd.

Mae'r cais cynllunio ar gael i'w weld ar-lein.

Cyfeirnod y cais yw: 45/2021/1248.

Dyluniadau cynllunio (rhif a disgrifiad o'r dyluniad):

Cyfres 2000: Trosolwg o'r Safle / Series 2000: Site Overview

CP-JBA-03-00-DR-C-2001-GA-2001: Planning Site Location Plan (PDF)

Cyfres 2100: Cynlluniau Safle / Series 2100: Site Plans

Cyfres 2200: Trawsluniau Nodweddiadol / Series 2200: Typical Cross-Sections

Cyfres 2300: Manylion Dylunio Nodweddiadol / Series 2300: Typical Design Details

Cyfres 2400: Darluniau Draenio Nodweddiadol / Series 2400: Typical Drainage Drawings

CP-JBA-01-00-DR-C-2491: Proposed Drainage Details (PDF)

Cyfeirnod y Ddogfen: / Document reference:

Dogfen Gynllunio (Cyffredinol) / Planning Document (General)

Ymgynghoriad cyn ymgeisio / Dogfennau Ymgynghori / PAC / Consultation Documents

Dogfennau Ecoleg / Amgylcheddol / Ecology / Environmental Documents

Dogfennau Treftadaeth / Heritage Documents

Dogfen Tirwedd / Landscape Document

CP-JBAU-00-00-RP-L-0004-S3-P01: Central Prestatyn LVA (PDF)

Dogfen Perygl Llifogydd / Flood Risk Document

CP-JBA-00-00-RP-Z-0003-S3-P03: Central Prestatyn Flood Consequences Assessment (PDF)

FRA Atodiad A: Arolwg Topograffig / FRA Appendix A: Topographic Survey

GCS-JBA-0940-1A: Topographic Survey (PDF)

FRA Atodiad B: Amddiffynfa Arfordirol Arfaethedig (+Darluniadau Cyfres 2200) / FRA Appendix B: Proposed Coastal Defence (+Series 2200 Drawings)

CP-JBA-01-00-DR-C-2001-S3-P02: General Arrangement (PDF)

FRA Atodiad C: Gwybodaeth Cryfhau Ceuffosydd / FRA Appendix C: Culvert Strengthening Information

Dogfen Geotechnegol / Geotechnical Document

CP-JBA-00-00-RP-GT-0001-D3-P03: Central Prestatyn CDS GIR (PDF)

Asesiad Sŵn / Noise Assessment

H3226 - Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Noise & Vibration Assessment (v1) (PDF)