Cymunedau a byw

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych.

Services and information

Cyfrifiad 2021 (gwefan allanol)

Diwrnod y Cyfrifiad oedd dydd Sul 21 Mawrth, ond nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan.

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Coronafeirws: Adnoddau cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych.

Gofal plant a rhianta

Gwybodaeth a chyngor o'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Cynllunio cymunedol

Gwybodaeth i'ch helpu i gael cymorth ac i ganfod pa wasanaethau, cynlluniau ac anghenion sydd yn eich cymuned.

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned. 

Rhandiroedd

Dewch o hyd i'ch rhandir agosaf ac ymgeisiwch am blot.

Band eang cyflym iawn

Gwybodaeth am bryd bydd band eang ffibr cyflym iawn ar gael yn eich ardal chi.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Nod y CGGSDd yw hyrwyddo, cefnogi, galluogi a datblygu trydydd sector cynaliadwy yn Sir Ddinbych a Gogledd Cymru.

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth.

Celfyddydau cymunedol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gelfyddydau cymunedol.

Chwaraeon cymunedol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am chwaraeon cymunedol.

Canolfannau Plant Integredig (gwefan allanol)

Mae Canolfan Blant Integredig Oaktree yn darparu gwasanaethau ymyrraeth gynnar a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Sipsiwn a Theithwyr

Gwybodaeth am Sipsiwn a Theithwyr.

Cadw anifeiliaid

Cyfrifoldeb y perchnogion yw sicrhau fod anghenion lles anifail yn cael eu cyflawni.

Menter Iaith (gwefan allanol)

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy'n hybu a hyrwyddo'r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych.

Diogelwch cymunedol a chymorth

Gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol a chymorth.

Toiledau cyhoeddus

Gwybodaeth am doiledau cyhoeddus.

Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.