Cymunedau a byw 

Gwybodaeth a gwasanaethau cymunedol ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych. 

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Gwybodaeth am Gronfa Ffyniant a Rennir y DU.

Services and information

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Cefnogi pobl Wcráin

Sut i helpu neu ddod o hyd i gefnogaeth.

Grant Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol (gwefan allanol)

Mae grantiau o hyd at £5000 ar gael i ariannu gweithgareddau sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd.

Datblygu Cymunedol

Dysgwch beth all y Tîm Datblygu Cymunedol eich helpu chi i’w wneud a dewch o hyd i Grantiau Cymunedol yn Sir Ddinbych.

Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych.

Band eang cyflym iawn

Gwybodaeth am fand eang cyflym iawn.

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth.

Celfyddydau cymunedol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gelfyddydau cymunedol.

Chwaraeon cymunedol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am chwaraeon cymunedol.

Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Sipsiwn a Theithwyr

Gwybodaeth am Sipsiwn a Theithwyr.

Cadw anifeiliaid

Cyfrifoldeb y perchnogion yw sicrhau fod anghenion lles anifail yn cael eu cyflawni.

Menter Iaith (gwefan allanol)

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy'n hybu a hyrwyddo'r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych.

Diogelwch cymunedol a chymorth

Gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol a chymorth.

Toiledau cyhoeddus

Gwybodaeth am doiledau cyhoeddus. 

Rhandiroedd

Dewch o hyd i'ch rhandir agosaf ac ymgeisiwch am blot.

Ymddygiad anghymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn golygu unrhyw weithgaredd ymosodol, gweithgaredd sy’n dychryn neu sy’n ddinistriol sy’n difetha neu’n dinistrio ansawdd bywyd person arall.

Gofal plant a rhianta

Gwybodaeth a chyngor o'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.