Cronfa Ffyniant Bro: Gwelliannau Canol Tref Corwen

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cefndir y Prosiect

Cefndir y Prosiect

Nod y prosiect hwn yw gwella'r cysylltiad rhwng Gorsaf Reilffordd Corwen a’r stryd fawr drwy greu dulliau cyfeirio ac arwyddion gwell. Bwriad y prosiect yw gwella amser a gwariant ymwelwyr a hefyd darparu cyfleusterau gwell i breswylwyr a busnesau lleol. I gyflawni hyn, bydd y prosiect yn ceisio gwella ymddangosiad cyffredinol y stryd fawr yn cynnwys:

 • Diweddaru/paentio a glanhau dodrefn stryd ar y Stryd Fawr h.y. arwyddion a rheiliau metel,
 • Diweddaru holl ddraeniau ACO,
 • Gosod bolardiau, biniau a rheiliau i gerddwyr,
 • Adnewyddu meinciau,
 • Glanhau ac ail-bwyntio slabiau pafin presennol,
 • Gosod pafin newydd i gyd-fynd â’r garreg Efrog presennol,
 • Ardal ddynodedig o fewn y Stryd Fawr ar gyfer coeden Nadolig bob blwyddyn.
Pwyntiau allweddol

Pwyntiau allweddol

 • Cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth cyhoeddus ym mis Chwefror 2023 i rannu’r cynigion.
 • Bydd gwaith adeiladu yn cael ei wneud mewn 2 gam. Bydd Cam 1 yn dechrau ym mis Mehefin / Gorffennaf a Cham 2 ym mis Hydref. Er y bydd y gwaith yn tarfu rhywfaint ar y briffordd a mynediad i’r palmant mewn rhai mannau, ni fydd hyn yn para’n hir a bydd yn cael ei dynnu cyn y gwyliau ysgol.
 • Ailwampio’r pafin ynghyd â’r stryd fawr â charreg Efrog newydd pan fo’n briodol ac ail bwyntio.
 • Paentio’r rheiliau, biniau, meinciau newydd, lleoliad ar gyfer y goeden Nadolig.
 • Gwella’r arwyddion.
 • Lle cadw biniau.
Y Sefyllfa Bresennol

Y Sefyllfa Bresennol

Hyd yma, mae'r prosiect hwn wedi:

Rhoi lle ar gyfer gosod Coeden Nadolig bob blwyddyn.

Camau nesaf:

 • Adnewyddu’r pafin ar hyd y stryd fawr.
 • Paentio’r rheiliau, biniau a meinciau newydd.
 • Gosod lloches bws treftadaeth newydd.
 • Gosod gwell arwyddion.

Maes Parcio Lôn Las a Stryd Fawr Corwen: Gwelliannau Priffyrdd ac Amgylcheddol (Llythyr at breswylwyr a busnesau)


Cysylltu â ni

Cysylltwch â ffyniantbro@sirddinbych.gov.uk gan nodi pa brosiect y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo a byddwn yn anfon y neges at y rheolwr prosiect perthnasol.

Dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Cryno ar Ymgysylltu â Budd-ddeiliaid a'r Gymuned ynghylch Gwelliannau Canol Tref Corwen a Maes Parcio Lôn Las (PDF, 562KB)

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro