Cronfa Ffyniant Bro: Nantclwyd y Dre

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cefndir y prosiect

Cefndir y prosiect

Mae Nantclwyd y Dre yn dŷ tref canoloesol rhestredig Gradd 1 o bwysigrwydd cenedlaethol ac yn un o’r tai tref â ffrâm bren hynaf yng Nghymru. Cynhaliwyd prosiect cyfalaf i adfer y prif dŷ a’r gerddi yn 2006, gan alluogi agor y prif dŷ a’r gerddi i’r cyhoedd. Ond, gadawyd Adain Orllewinol y tŷ mewn cyflwr diogel ond ychydig yn adfeiliedig gan aros am gyllid pellach.

Yn 2022, bu i grŵp o wirfoddolwyr, Cyfeillion Nantclwyd y Dre, dderbyn cyllid grant o £10,000 gan raglen Trawsnewid Treftadaeth y Gronfa Dreftadaeth Pensaernïol. Defnyddiwyd y grant i ariannu cost yr arolygon cychwynnol, astudiaeth ddichonoldeb, a darluniau pensaernïol a oedd yn ffurfio sylfaen y cais am grant i’r Gronfa Ffyniant Bro.

Bydd y grant gan y Gronfa Ffyniant Bro yn cael ei ddefnyddio i wneud defnydd o’r ardaloedd sydd heb eu datblygu - yr Adain Orllewinol a strwythur deulawr bach yn yr ardd o’r 18fed ganrif sy’n cael ei adnabod fel y tŷ haf. Bydd y prosiect yn cyfrannu at yr allbynnau a’r canlyniadau sydd i’w cyflawni drwy Gais Cronfa Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd, Diogelu Treftadaeth, Lles a Chymunedau Gwledig Unigryw Rhuthun.

Yn dilyn ymgynghoriad gyda’r budd-ddeiliaid allweddol, penderfynwyd mai’r ymagwedd fwyaf cynaliadwy o ddatblygu’r Adain Orllewinol yw creu llety gwyliau ar y llawr uchaf a gwella cyfleusterau arlwyo a gwirfoddoli yn y gofodau ar y llawr gwaelod. Yn y cyfamser, bydd llawr gwaelod y tŷ haf yn storfa ar gyfer offer garddio, a’r llawr uchaf yn ofod newydd i ymwelwyr gyda golygfeydd o’r dref a dehongliad ategol.

Bydd y datblygiadau hyn yn galluogi twf o ran cynhyrchu incwm a chynorthwyo i gynnal y safle a Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych. Bydd y gofod arlwyo hefyd yn gymorth i hwyluso priodasau a digwyddiadau mwy. Bydd gwella’r cyfleusterau i wirfoddolwyr yn ein cynorthwyo i gadw ein gwirfoddolwyr a denu mwy, gan fod gwirfoddolwyr yn allweddol ar gyfer cynnal a chadw’r gerddi a chodi arian ar gyfer y safle.

Pwyntiau Allweddol

Pwyntiau Allweddol

Mae gweithgarwch y prosiect yn rhan o Brosiect 1: Lles a Threftadaeth Unigryw Rhuthun.

Mae’r prosiect, fel y nodwyd yn y cais i’r Gronfa Ffyniant Bro, yn canolbwyntio ar welliannau i Dŷ Tref Nantclwyd y Dre.

Yr hyn y disgwylir ei gyflawni yw:

 • Adfer yr Adain Orllewinol adfeiliedig Gradd 1 i fod yn llety gwyliau / gofod gwell i wirfoddolwyr.
 • Adfer y tŷ haf allanol rhestredig Gradd 2.
Y Sefyllfa Bresennol

Y Sefyllfa Bresennol

Mae tîm prosiect wedi’i sefydlu.

Mae’r dyluniadau drafft ar gyfer y safle’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Dyddiad darparu disgwyliedig: haf 2025.

Oriel

Oriel

Adain Gorllewin Nantclwyd y Dre

Adain Gorllewin Nantclwyd y Dre

Tŷ Haf Nantclwyd y Dre

Tŷ Haf Nantclwyd y Dre
Ymgynghori

Ymgynghori

Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd / ymgynghori sydd ar ddod ar gael yma.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn cael ei gyflawni?

 • Adfer yr Adain Orllewinol adfeiliedig Gradd 1 i fod yn llety gwyliau / gofod gwell i wirfoddolwyr.
 • Adfer y tŷ haf allanol rhestredig Gradd 2.

Beth yw’r buddion disgwyliedig?

Bydd y prosiect yn cyfrannu at yr allbwn a’r canlyniadau a fydd yn cael eu cyflawni drwy gais Cronfa Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd: Diogelu Treftadaeth, Lles a Chymunedau Gwledig Unigryw Rhuthun, gan gynnwys adnewyddu adeilad treftadaeth ac annog mwy o ymwelwyr i Sgwâr Sant Pedr a Rhuthun.

Mae’r buddion sylfaenol yn cynnwys:

 • Gwella ased treftadaeth.
 • Diogelu ased treftadaeth.
 • Cynhyrchu mwy o incwm.
 • Ehangu’r cynnig - gwasanaethau a phrofiadau ychwanegol ar gyfer ymwelwyr a thrigolion.
 • Mwy o ymwelwyr (i’r safle a’r dref) oherwydd bod mwy i’w gynnig iddynt.
 • Gwell cynaliadwyedd hir dymor / llai o gost o ran y cyfleuster i CSDd.
 • Gwell cyfleusterau i wirfoddolwyr.
 • Llety gwyliau’n cynyddu nifer yr ymwelwyr hirdymor i’r dref, gan ddarparu buddion ar gyfer busnesau lleol a gwasanaethau.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ffyniantbro@sirddinbych.gov.uk gan nodi pa brosiect y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo a byddwn yn anfon y neges at y rheolwr prosiect perthnasol.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro