Cronfa Ffyniant Bro: Carchar Rhuthun/46 Stryd Clwyd

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cefndir y prosiect

Cefndir y prosiect

Mae Carchar Rhuthun yn garchar o arddull Pentonville ac yn adeilad rhestredig Gradd 2*, un o’r ychydig rai sydd dal ar agor i ymwelwyr yn y DU a’r unig un sydd ar agor yng Nghymru. Mae’n sbardun gwerthfawr i nifer yr ymwelwyr a gwariant i mewn i’r ardal. Mae prif adeilad Carchar Rhuthun yn cael ei rannu gydag Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, felly mae’r gofod ar gyfer yr amgueddfa/ atyniad i ymwelwyr yn gyfyngedig ac nid oes cyfleusterau penodol y byddai ymwelwyr yn eu disgwyl fel arfer (h.y caffi, gofod addysg, orielau arddangos lleol ayyb).

Er nad yw 46 Stryd Clwyd, sydd yn adeilad ar wahân, a’r unig un sydd yn wynebu’r ffordd ac yn weladwy i gwsmeriaid sydd yn mynd heibio yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd - mae’n rhan allweddol o safle’r Carchar. Dyma lle’r oedd y carchar hynaf yn Rhuthun yn arfer bod. Cafodd yr adeilad newydd ei adeiladu yn ei le yn ddiweddarach, ac adeiladwyd hwn fel cartref a swyddfeydd i Lywodraethwr y Carchar. Hyd at heddiw, mae 46 Stryd Clwyd wedi bod yn wag ers bron i 10 mlynedd.

Bydd y prosiect, a ariennir gan Gronfa Ffyniant Bro, yn dod â llawr gwaelod 46 Stryd Clwyd yn ôl i ddefnydd drwy ddatblygu mynediad newydd a mwy amlwg i’r Carchar, swyddfa docynnau a derbynfa, caffi, gofodau arddangos a dehongli, ac ystafell addysg a gofodau ymchwil archifol.

Pwyntiau Allweddol

Pwyntiau Allweddol

Mae gweithgarwch y prosiect yn rhan o Brosiect 1: Lles a Threftadaeth Unigryw Rhuthun.

Mae’r prosiect hwn, fel y nodir yng nghais Cronfa Ffyniant Bro yn canolbwyntio ar welliannau i Garchar Rhuthun a 46 Stryd Clwyd.

Yr hyn y disgwylir ei gyflawni yw:

 • Mynediad newydd drwy 46 Stryd Clwyd i Garchar Rhuthun Gradd 2*
 • Derbynfa
 • Caffi
 • Cyfleusterau
 • Ystafell gyfarfod a dysgu
 • Gofod arddangos/ oriel
 • Ardal ddehongli newydd yn 46 Stryd Clwyd
 • Siop yr Amgueddfa
 • Adfer sied arfau rhyfel o’r Ail Ryfel Byd
Y Sefyllfa Bresennol

Y Sefyllfa Bresennol

Mae tîm prosiect wedi’i sefydlu.

Mae’r dyluniadau drafft ar gyfer y safle’n cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.

Dyddiad darparu disgwyliedig: haf 2025.

Oriel

Oriel

Golygfa flaen 46 Stryd Clwyd

Golygfa flaen 46 Stryd Clwyd

Golygfa gefn o 46 Stryd Clwyd

Golygfa gefn o 46 Stryd Clwyd
Ymgynghori

Ymgynghori

Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd / ymgynghori sydd ar ddod ar gael yma.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn cael ei gyflawni?

 • Mynediad newydd drwy 46 Stryd Clwyd i Garchar Rhuthun Gradd 2*
 • Derbynfa
 • Caffi
 • Cyfleusterau
 • Ystafell gyfarfod a dysgu
 • Gofod arddangos/ oriel
 • Ardal ddehongli newydd yn 46 Stryd Clwyd
 • Siop yr Amgueddfa
 • Adfer sied arfau rhyfel o’r Ail Ryfel Byd

Beth yw’r buddion disgwyliedig?

Bydd y prosiect yn cyfrannu at yr allbwn a’r canlyniadau a fydd yn cael eu cyflawni drwy gais Cronfa Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd: Diogelu Treftadaeth, Lles a Chymunedau Gwledig Unigryw Rhuthun, gan gynnwys adnewyddu adeilad treftadaeth ac annog mwy o ymwelwyr i Sgwâr Sant Pedr a Rhuthun.

Mae’r buddion sylfaenol yn cynnwys:

 • Gwella ased treftadaeth.
 • Diogelu ased treftadaeth.
 • Cynhyrchu mwy o incwm.
 • Ehangu’r cynnig - gwasanaethau a phrofiadau ychwanegol ar gyfer ymwelwyr a thrigolion.
 • Mwy o ymwelwyr (i’r safle a’r dref) oherwydd bod mwy i’w gynnig iddynt.
 • Gwell cynaliadwyedd hir dymor / llai o gost o ran y cyfleuster i Cyngor Sir Ddinbych

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ffyniantbro@sirddinbych.gov.uk gan nodi pa brosiect y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo a byddwn yn anfon y neges at y rheolwr prosiect perthnasol.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro