Clwb ieuenctid Corwen

Mynd yn syth i:

Clwb ieuenctid Corwen

Oriau agor

Dydd Mawrth: 6pm i 8pm i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Darganfod beth sy’n digwydd yng Nghorwen.

Ebrill 2024

Ebrill 2024

9 Ebrill: Gwneud gwahaniaeth

Bydd pobl ifanc yn arbrofi â ffyrdd o gael effaith gadarnhaol ar eu cymuned leol.


16 Ebrill: Cystadleuaeth Pŵl

Pobl ifanc i gystadlu mewn gwahanol gystadlaethau pŵl, yn unigol ac mewn timau – gan gynnwys ‘killer pool’, yr enillydd i aros a sgiliau yn erbyn y cloc.


23 Ebrill: Gwneud pitsas

Bydd pobl ifanc yn gwneud eu pitsas iach eu hunain ac yn cystadlu i fod â’r pitsa fwyaf blasus yn y clwb ieuenctid.


30 Ebrill: Creu bwydwyr adar

Bydd pobl ifanc yn creu bwydwyr adar i’w gosod o amgylch yr ardal wrth y ganolfan ieuenctid ac yn ymchwilio i’r bwyd gorau i’w roi ynddyn nhw.

Mai 2024

Mai 2024

7 Mai: Cystadleuaeth Batak y sir

Bydd pobl ifanc ar draws y sir yn ceisio curo’r cloc i fod yn ‘Brif Bencampwr Batak’ Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych.


14 Mai: Noson arddio

Bydd pobl ifanc yn plannu hadau i dyfu ein llysiau ein hunain i’w defnyddio mewn sesiynau coginio yn nes ymlaen yn y flwyddyn.


21 Mai: Parti clwb cysgu

Bydd pobl ifanc yn dathlu’r gwyliau hanner tymor gyda pharti clwb cysgu yn y ganolfan ieuenctid. Noson o ymlacio a mwynhau ffilmiau, masgiau wyneb a danteithion.


28 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

4 Mehefin: Noson trafod trip gwersylla i bobl ifanc

Bydd trafodaeth gyda’r bobl ifanc ar bob agwedd o drip gwersylla Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio’r bwydlenni, trefnu gweithgareddau a gweithio ar restr ganeuon ar gyfer y disgo tawel.


11 Mehefin: Gemau tîm yn y parc

Bydd y tîm gwaith ieuenctid yn cynnal y sesiwn hon yn y parc lleol ac yn mynd â’r bobl ifanc o’r ganolfan i gymryd rhan mewn gemau tîm (yn ddibynnol ar y tywydd).


18 Mehefin: Sgiliau Melysion

Cyflwyno pobl ifanc i’r byd blasus o felysion gyda chyfle i wneud danteithion blasus.


25 Mehefin: Noson sgiliau antur awyr agored

Cyflwyno sgiliau cyfeirio, darllen map a defnyddio cwmpawd gydag ein tîm Gwobr Dug Caeredin.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

2 Gorffennaf: Her llwybr trysor

Bydd angen i bobl ifanc fod yn dditectifs ar lwybr trysor, yn gweithio gyda’i gilydd i ddatrys cliwiau o amgylch yr ardal leol.


9 Gorffennaf: Rownderi yn y parc

Noson o chwarae rownderi yn y parc lleol gyda’r tîm ieuenctid.


16 Gorffennaf: Noson disgo tawel

Gorffennwch y tymor mewn steil! Bydd pobl ifanc yn mwynhau disgo tawel ac yn rhoi cynnig ar y rhestrau caneuon yn barod at drip gwersylla Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 2024.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda chlwb ieuenctid Corwen (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda chlwb ieuenctid Corwen (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • Mynediad i bobl anabl
  • WiFi am ddim
  • Bwrdd pŵl
  • Tennis bwrdd
  • Xbox
  • Deunyddiau celf a chrefft
  • Gemau bwrdd

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Charlotte Morris ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol ardal Dyffryn Dyfrdwy. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo hi wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau diogelwch Covid


Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan NI
London Road
Corwen
LL21 0DG

Cysylltwch â chanolfan ieuenctid Corwen arlein

Ffôn: 01490 413429

Rhif ffôn symudol Charlotte Morris: 07880 300420

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.