Wythnos Gweithredu Dementia

Cynhelir Wythnos Gweithredu Dementia rhwng 16 a 22 Mai 2022. Mae’r gweithgareddau isod ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia yn ogystal â’u teuluoedd a ffrindiau.

Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych

Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych

Ar 20 Mai 2022, bydd Llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn lansio llyfrgell jig-so newydd sy’n gyfeillgar i ddementia yn Llanelwy.

Mae gennym ddewis o bosau jig-so ar gael i’w benthyg gyda cherdyn llyfrgell, fel y byddech yn benthyg llyfr. Cadwch y pos jig-so am dair wythnos a’i adnewyddu os ydych ei angen am fwy o amser. Mae gennym ddewis da, felly ar ôl ichi gwblhau un gallwch ei newid am un arall.

Mae’r posau wedi cael eu dylunio i oedolion ac mae rhai sy’n cynnwys 35 darn a rhai gyda 1000 o ddarnau, a mae gennym ddewis o bosau darnau mwy, sydd yn haws i bobl gyda medrusrwydd cyfyngedig. Mae posau jig-so yn annog sgyrsiau a hel atgofion, ac yn ysgogi’r ymennydd. Maent hefyd yn wych ar gyfer ymlacio a chael gwared ar straen.

Ymunwch â ni am baned yn Llyfrgell Llanelwy dydd Gwener 20 Mai am 2pm to have a look at our new collection and try out a jigsaw.

Hamdden Sir Ddinbych Cyf: Celfyddydau Cymunedol

Hamdden Sir Ddinbych Cyf: Celfyddydau Cymunedol

Grŵp Forget-Me-Not

Dydd Sadwrn 14 Mai, 10am tan 2pm ym Mhlas Pigot, Dinbych.

Cyfarfod misol y grŵp Forget-Me-Not gyda gweithgaredd creadigol wedi’i gynnwys. Gwirfoddolwyr sydd yn cynnal y sesiwn hwn.

Ffoniwch 07551394488 neu anfon e-bost at leahroberts98@googlemail.com i gael rhagor o fanylion.

Ymgolli mewn Celf

Dydd Mawrth 17 Mai 1pm tan 3pm yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.

Mae Ymgolli mewn Celf yn brosiect celf a chrefft ar gyfer pobl gyda dementia a’u gofalwyr. Mae croeso i bawb alw heibio ac ymuno â’r grŵp ar gyfer y sesiwn flasu yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia.

Y cyfan ynglŷn â Dementia

Dydd Iau, 19 Mai, 1pm tan 4pm yng Nghadeirlan Llanelwy.

Mae Cadeirlan Llanelwy yn cynnal digwyddiad ‘y cyfan ynglŷn â Dementia’ a byddwn yno gyda sesiwn flasu celf a chrefft. Ewch i ‘Cymunedau sy’n gyfeillgar i Ddementia yn Sir Ddinbych’ isod i gael rhagor o wybodaeth.

Prosiect rhyng-genhedlaeth

Ar ddydd Mercher 18 Mai 2022, fe fydd yr artist Jude Wood yn ymweld ag Ysgol Bryn Collen a Chartref Gofal The Old Vicarage yn Llangollen yn rhan o’n prosiect rhyng-genhedlaeth.

Ar ddydd Gwener 20 Mai 2022 fe fydd Jude yng Nghartref Gofal Neuadd Llanrhaeadr ac Ysgol Bro Cinmeirch yn Llanrhaeadr.

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych

Mae ein rhaglen Natur Er Budd Iechyd yn cefnogi lles corfforol a meddyliol gwell drwy dreulio amser yng nghanol natur. Ymunwch â ni mewn sesiwn Natur er Budd Iechyd yn agos atoch chi. Mae gweithgareddau yn addas ar gyfer holl alluedd a lefelau ffitrwydd.

  • Dydd Mawrth 17 Mai, 10am: cyfarfod sesiwn ymarfer corff yn eistedd yng Nghanolfan Gymunedol Gallt Melyd
  • Dydd Mawrth 17 Mai, 1pm: cerdded i wythnos Gweithredu Dementia yn cyfarfod yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan, Ffordd yr Orsaf, LL18 5UA
  • Dydd Mawrth 17 Mai, 2:30pm to 4pm: Sesiwn bowlio ym Mhlas Newydd, Llangollen
  • Dydd Mercher 18 Mai, 10am: taith gerdded ym Mhencoed, Dinbych yn cyfarfod yn Morrisons, Dinbych
  • Dydd Iau 19 Mai, 11:30am: taith gerdded sensori yn cyfarfod ym Mhlas Newydd, Llangollen
  • Dydd Iau 19 Mai, 1pm tan 2pm: sesiwn ymarfer corff yn yr awyr agored (yn seiliedig ar ddosbarth atal codymau) ym Mhlas Newydd, Llangollen

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â natureforhealth@denbighshire.gov.uk neu ewch i dudalen Facebook Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych (gwefan allanol).

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Bydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia bob dydd yn ystod Wythnos Gweithredu Dementia mewn lleoliadau ar draws Sir Ddinbych yn bersonol ac ar-lein.

Bydd y manylion yn cael eu cadarnhau ar y sianeli cyfryngau cymdeithasol:

neu gallwch gysylltu â Becky yng Ngwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ar 01824 702441 neu becky@dvsc.co.uk.

Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia yn Sir Ddinbych

Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia yn Sir Ddinbych

Dementia Gyfeillgar Dinbych

Mae Dementia Gyfeillgar Dinbych yn cynnal Cystadleuaeth Lliwio i ysgolion a chartrefi gofal yn Ninbych. Byddwn yn gofyn i blant ysgol a phreswylwyr cartrefi gofal yn Ninbych i liwio templed Forget Me Not a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestr siop CO-OP Dinbych yn ystod Wythnos Gweithredu Dementia. Bydd gwobrau yn cael eu rhoi i’r cofnod orau yn yr ysgol a chartref gofal ar ddiwedd yr wythnos.

Gwefan: Tudalen Facebook Dementia Gyfeillgar Dinbych (gwefan allanol)

Dementia Gyfeillgar Prestatyn

Mae Dementia Gyfeillgar Prestatyn yn cynnal cwrs 'Book of You' (gwefan allanol) am chwe wythnos, sydd yn cael eu cynnal ar fore Mercher ac yn cael eu cynnal yn ystod Wythnos Gweithredu Dementia ar 18 Mai yn Swyddfeydd Cyngor Tref Prestatyn.

Gwefan: Tudalen Facebook Dementia Gyfeillgar Prestatyn (gwefan allanol)

Dementia Gyfeillgar Rhuddlan

Gwefan: Tudalen Facebook Dementia Gyfeillgar Rhuddlan (gwefan allanol)

Dementia Gyfeillgar Llanelwy

Popeth am Ddementia

Mae Cadeirlan Llanelwy yn cynnal ‘digwyddiad popeth am dementia’ dydd Iau 19 Mai rhwng 1pm a 4pm.

Mae croeso i bawb gael cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ar bob mater ynghylch dementia gyda lluniaeth am ddim.

Prynhawn Forget Me Not

Yn ogystal bydd Llanelwy yn cynnal ‘prynhawn forget me not’ yn yr Eglwys Blwyf rhwng 2pm a 4pm ar ddydd Iau 19 Mai.

Maent yn cynnig gwahanol weithgareddau i’r rheiny sydd yn byw gyda dementia. Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth, canu, gemau, gwneud crefftau neu fynd am dro o amgylch y parc, neu eisiau galw am baned o de, dewch i ymuno â ni. Mae croeso i ofalwyr a rhai sydd wedi eu heffeithio’n bersonol gan ddementia ddod hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Janet Cameron ar 01745 583770.

Gwefan: Dementia Gyfeillgar Llanelwy (gwefan allanol)

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS)

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS)

NEWCIS yw un o’r darparwyr mwyaf o wasanaethau gofalwyr yng Nghymru. NEWCIS sy’n darparu gwybodaeth, cymorth un i un, hyfforddiant a chwnsela i ofalwyr sy’n darparu cymorth yn ddi-dâl i deulu neu ffrindiau sy’n byw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ers 1995. Mae’r elusen wedi tyfu ac mae swyddfa ym mhob sir, ac mae’r pencadlys yn yr Wyddgrug.

Ewch i weld eu rhaglen o weithgareddau ar gyfer mis Mai ar eu gwefan: NEWCIS: Digwyddiadau (gwefan allanol).

Llwybr Gofal Dementia Cymru Gyfan a Siarter Dementia Ysbyty Cymru Gyfan

Llwybr Gofal Dementia Cymru Gyfan a Siarter Dementia Ysbyty Cymru Gyfan

Mae llawer o waith yn mynd rhagddo yng Ngogledd Cymru, a ledled Cymru, i wella profiadau pobl o ofal a chymorth cyn ac ar ôl cael diagnosis o ddementia.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ewch i wefan Llywodraeth Cymru: Llywodraeth Cymru: yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal dementia yng Nghymru (gwefan allanol).

‘Pwyntiau Siarad’

‘Pwyntiau Siarad’

Mae Pwyntiau Siarad yn ailddechrau fel digwyddiadau personol yn dilyn y pandemig.

A session will be held in llyfrgell Prestatyn dydd Gwener 20 Mai rhwng 9.30am a 1pm.

Mae croeso i breswylwyr Sir Ddinbych ddod i ymweld a sgwrsio gyda’n Llywiwr Cymunedol sydd â llawer o wybodaeth leol o ran ble i gael cymorth a chefnogaeth.

Bydd gennym ‘feic hel atgofion’ yn cael ei arddangos a fydd yn helpu pobl i gysylltu â llefydd maent yn cofio amdanynt drwy ddefnyddio Mapiau Google. Mae’n wych fel ymarfer corff bach ac i ysgogi sgyrsiau.

Yn ogystal, bydd cynrychiolwyr yn mynychu o'r Ganolfan Sain Golwg Arwyddion (gwefan allanol), Sir Ddinbych yn gweithio a Community Catalysts (gwefan allanol).

Cymunedau Digidol Cymru

Cymunedau Digidol Cymru

Mae’r sesiynau hyfforddi bach yn ystod o fodiwlau byr wedi’u llunio i gefnogi cynhwysiant digidol ac iechyd a lles pobl.

Darperir y chwe sesiwn isod drwy Zoom ar 18 a 19 Mai 2022 ac mae pob un yn para awr.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb, cofrestrwch yn uniongyrchol gyda Cymunedau Digidol Cymru i archebu eich lle.

I gael rhagor o fanylion, ewch i: Cymunedau Digidol Cymru: Sut y gallwn ni helpu? (gwefan allanol)