Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y Cyngor, y GIG ac eraill.

Services and information

Cefnogwyr Digidol (gwefan allanol)

Nid yw 10% o oedolion yng Nghymru ar-lein Mae nhw hefyd yn methu cyfleoedd i arbed arian, dod o hyd i waith, dysgu sgiliau a chael gafael ar wasanaethau pwysig. Allech chi fod yn Gefnogwr Digidol a helpu rhywun i fynd ar lein? Cael mwy o wybodaeth am beth mae Cefnogwyr Digidol yn ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Oedolion

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i oedolion.

Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

Gofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda'ch dyletswyddau.

Cymorth i bobl ag anableddau neu amhariad

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl ag anableddau a/neu amhariad.

Gwasanaethau iechyd

Dod o hyd i Feddyg Teulu, deintyddion a gwasanaethau eraill y GIG yn eich ardal.

Cymorth tai

Darganfyddwch beth i'w wneud pan na fydd yn bosib byw gartref yn ddiogel..

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Iechyd meddwl

Gwybodaeth a gwasanaethau iechyd meddwl.

Lles

Gwybodaeth a gwasanaethau lles.

Taflenni gwybodaeth y gwasanaethau cymdeithasol

Rydym yn creu cyfres o daflenni gwybodaeth cyhoeddus, er mwyn rhoi manylion am y gwaith rydym yn ei wneud a sut allwn ni eich helpu chi.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Taliadau uniongyrchol

Mae taliadau uniongyrchol ydy swm o arian a ddefnyddir i brynu gofal a chymorth ar gyfer pobl sy’n gymwys am gynllun gofal a chymorth wedi’i reoli gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Eiriolaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar eiriolaeth.

Diogelu

Gwybodaeth am amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

Un Pwynt Mynediad

Gwybodaeth am y Un Pwynt Mynediad

Camddefnyddio sylweddau

Cymorth ac arweiniad i bobl yr effeithir arnynt gan gamddefnyddio alcohol, cyffuriau anghyfreithlon, neu feddyginiaethau dros y cownter neu bresgripsiwn.

Nam ar y synhwyrau

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl â nam ar y synhwyrau megis byddardod, trwm eu clyw, dallineb, nam ar eu golwg neu fyddardod-dallineb.

Awtistiaeth

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar y sbectrwm awtistiaeth a’u teuluoedd.

Dementia

Beth yw dementia, sut i gael help a sut mae’r Cyngor yn gweithio tuag at fod yn gyngor sy’n deall dementia.

Afiechyd Streptococol Grŵp A Ymledol (IGAS)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dilyn cyngor a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Atwrneiaeth Arhosol

Mae atwrneiaeth arhosol (LPA) yn ddogfen gyfreithiol sy'n gadael i chi benodi un neu fwy o bobl i'ch helpu i wneud penderfyniadau neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan.