Arolwg cyfathrebu TGDDI

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Ers y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020 nid ydym ni wedi gallu cwrdd â chi wyneb yn wyneb, yn hytrach rydym ni wedi gorfod dibynnu mwy a mwy ar ddulliau cyfathrebu electronig. Tybed a oes modd i chi dreulio ychydig o amser yn ateb y cwestiynau canlynol am y ffordd orau i ni gyfathrebu efo chi? Bydd eich atebion yn ein helpu ni i gynllunio sut y gallwn ni gefnogi ein teuluoedd i'r dyfodol.
  • Pa rai o’r dyfeisiau canlynol sydd gennych chi fynediad atyn nhw? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
  • Sut ydych chi’n dymuno i ni gysylltu efo chi? (Dewiswch un opsiwn yn unig)