Arolwg cyfathrebu TGDDI

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Ers y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020 nid ydym ni wedi gallu cwrdd â chi wyneb yn wyneb, yn hytrach rydym ni wedi gorfod dibynnu mwy a mwy ar ddulliau cyfathrebu electronig. Tybed a oes modd i chi dreulio ychydig o amser yn ateb y cwestiynau canlynol am y ffordd orau i ni gyfathrebu efo chi? Bydd eich atebion yn ein helpu ni i gynllunio sut y gallwn ni gefnogi ein teuluoedd i'r dyfodol.
  • Pa rai o’r dyfeisiau canlynol sydd gennych chi fynediad atyn nhw? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
  • Sut ydych chi’n dymuno i ni gysylltu efo chi? (Dewiswch un opsiwn yn unig)