Gwneud cais am esemptiad treth y cyngor dosbarth E arlein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Eithriad Dosbarth E

  Mae'r eithriad hwn yn cael ei ddyfarnu pan fydd eiddo’n cael ei adael yn wag, a phan fo'r unigolyn (neu'r unigolion) sy'n gyfrifol am y dreth cyngor yn byw’n barhaol mewn ysbyty, hostel neu gartref nyrsio/gofal.

  Ni chaiff yr eithriad ei ddyfarnu pan fydd unigolyn yn aros dros dro mewn ysbyty neu gartref gofal.

  Gostyngiadau ac eithriadau cysylltiedig

  Os yw oedolyn yn byw mewn eiddo ar eu pen eu hunain wedi i unigolyn arall symud yn barhaol i ysbyty, hostel neu gartref nyrsio/gofal, gellir dyfarnu gostyngiad. Cwblhewch ffurflen gais Trigolion Parhaol mewn cartrefi gofal neu ysbytai er mwyn hawlio’r gostyngiad hwn.

  Ffurflen gais am parhaol preswylwyr mewn ysbytai neu gartrefi gofal (PDF, 162KB)

  Os yw eiddo'n cael ei adael yn wag gan unigolyn sydd wedi symud i fyw gyda rhywun arall er mwyn cael gofal oherwydd henaint, anabledd, salwch, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau yn y gorffennol neu ar hyn o bryd, neu salwch meddyliol yn y gorffennol neu ar hyn o bryd, yna gellir dyfarnu eithriad dosbarth I. Cwblhewch ffurflen gais dosbarth I i hawlio’r eithriad hwn.

  Ffurflen gais am esemptiad Dosbarth I (PDF, 426KB)

  Cliciwch 'Nesa' er mwyn cychwyn cais am eithriad dosbarth E