Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Mae’n rhaid i ni gadw cofrestr gyhoeddus sydd yn cynnwys manylion amrywiol gyrrwr presennol y cerbyd hacni/cerbyd hurio preifat, a thrwyddedau cerbydau rydym wedi'u rhoi.

Mae manylion pob cerbyd sydd â thrwydded wedi’u cynnwys yn y cofrestrau.

Mae Adran 42 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 yn nodi gofynion y gofrestr gyhoeddus o ran gyrwyr a cherbydau cerbyd hacni. 

Mae Adran 51(3) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn nodi’r gofynion ar gyfer y gofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr cerbydau hurio preifat. 

Cofrestrau cyhoeddus

Caiff y cofrestrau cyhoeddus hyn eu diweddaru’n rheolaidd. Os nad yw’r wybodaeth sydd ei angen arnoch i’w weld yn y gofrestr, cysylltwch â’r Adran Drwyddedu.