Addysgu'ch plentyn gartref

Addysg Ddewisol yn y Cartref yw term sy’n cael ei defnyddio i ddisgrifio pan fo rhieni a gofalwyr yn addysgu eu plant yn y cartref yn lle eu hanfon i’r ysgol.

Yng Nghymru, fel yng ngweddill y DU, mae addysg yn orfodol, ond nid yw’n orfodol anfon plant i’r ysgol. Fel rhiant, mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich plentyn yn derbyn addysg llawn amser addas, effeithlon ac effeithiol o 5 oed ymlaen.

Wrth bwy ddylwn i roi gwybod os ydw i’n dymuno addysgu fy mhlentyn yn y cartref?

Os ydych chi’n cymryd eich plentyn allan o’r ysgol i’w haddysgu gartref, mae’n rhaid i chi roi gwybod i Bennaeth yr ysgol yn ysgrifenedig, a gofyn iddynt dynnu enw eich plentyn oddi ar y gofrestr gyda’r bwriad o’u haddysgu nhw gartref. Bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i ni, a bydd enw eich plentyn yn cael ei dynnu oddi ar y gofrestr. Os byddwch chi’n newid eich meddwl, bydd rhaid i chi ymgeisio eto am le mewn ysgol, ac efallai na fydd llefydd ar gael yn yr un ysgol bob amser.

Plant gyda Chynllun Datblygu Unigol neu Ddatganiad o Anghenion Addysg Arbennig

Os oes gan eich plentyn Gynllun Datblygu Unigol (CDU) neu Ddatganiad o Anghenion Addysg Arbennig (AAA) a’ch bod yn dymuno eu cymryd allan o ysgol brif ffrwd i’w haddysgu yn y cartref, bydd angen i chi roi gwybod i bennaeth yr ysgol yn ysgrifenedig, a gofyn iddynt dynnu enw eich plentyn oddi ar y gofrestr. Bydd angen i’r CDU neu Ddatganiad AAA gael ei adolygu cyn i enw eich plentyn gael ei dynnu oddi ar y gofrestr.

Serch hynny, os ydi’ch plentyn yn mynychu ysgol arbennig, bydd yn rhaid i chi gael caniatâd gan yr Awdurdod Lleol cyn eu tynnu oddi ar y gofrestr.

Plant nad ydynt wedi’u cofrestru mewn ysgol

Os ydi eich plentyn bron â chyrraedd oedran ysgol gorfodol ac nad ydynt wedi cael eu cofrestru mewn ysgol, yn gyfreithiol, nid oes yn rhaid i chi roi gwybod i’r awdurdod lleol eich bod yn bwriadu addysgu eich plentyn yn y cartref, serch hynny, fe argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud hynny, fel bod modd i ni gysylltu i gynnig cefnogaeth.  

Os ydi eich plentyn bron â chyrraedd oedran ysgol gorfodol ac nad ydynt wedi cael eu cofrestru mewn ysgol, gallwch anfon e-bost atom ni i roi gwybod eich bod chi’n dymuno addysgu eich plentyn yn y cartref.

Help a Chefnogaeth

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref yn derbyn addysg addas. Fe fyddwn ni’n cysylltu i gynnig cefnogaeth ac arweiniad a darparu cyfleoedd i gyfarfod gyda chi i drafod yr addysg mae eich plentyn yn ei derbyn.

Adnoddau ar gyfer addysgu yn y cartref

Mae adnoddau ar gael i’ch helpu chi i addysgu eich plentyn yn y cartref.

Llawlyfr i addysgwyr yn y cartref

Mae’r llawlyfr i addysgwyr yn y cartref yn darparu gwybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr sy’n addysgu eu plentyn yn y cartref a’r rhai sy’n ystyried gwneud hynny.

Gweler y llawlyfr ar gyfer addysgwyr yn y cartref (gwefan allanol)

Cymorth â’r Gymraeg

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig cymorth gyda dysgu’r Gymraeg:

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i chi ar gyfer helpu eich plentyn i gynllunio ar gyfer eu dyfodol.

Dysgwch fwy am Gyrfa Cymru (gwefan allanol)

Hwb

Mae Hwb yn blatfform dysgu digidol sy’n cynnig adnoddau dysgu rhad ac am ddim i gefnogi darpariaeth y cwricwlwm i Gymru.

Ewch i hwb.llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth (gwefan allanol)

Teithiau addysgol

Mae’r gwefannau canlynol yn darparu gwybodaeth am deithiau addysgol:

Cyfleoedd i wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru (gwefan allanol)

Celfyddydau creadigol a pherfformio

Gall y sefydliadau canlynol helpu pobl ifanc i archwilio a datblygu eu talentau perfformio a chreadigol:

Chwaraeon

Nod SportsAid yw annog, galluogi a grymuso’r genhedlaeth nesaf o athletwyr i gyflawni eu huchelgeisiau mewn chwaraeon a bywyd.   

Ewch i wefan SportsAid i gael rhagor o wybodaeth (gwefan allanol)

Llyfrgelloedd

Mae gan eich llyfrgell leol amrywiaeth eang o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i’ch llyfrgell leol

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych yn agored i bawb rhwng 11 a 25 oed, ac mae’n cynnig gweithgareddau cymdeithasol a chyfleoedd i ddatblygu diddordebau yn ogystal â chymorth a chefnogaeth i unrhyw un sydd eu hangen.

Dysgwch fwy am Wasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych