Gwneud cais i drosglwyddo i ysgol newydd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a thiciwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno cyn i chi gwblhau'r cais hwn i newid ysgol:

  • Trafodwch unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych gyda phennaeth presennol eich plentyn cyn i chi wneud cais am le mewn ysgol arall.

  • Rhiant cyfreithiol, gofalwr neu warcheidwad y plentyn yn unig a gaiff lenwi'r ffurflen gais hon.

  • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, rhaid i'r ddau riant gytuno ar y dewisiadau a restrir ar y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw i ddod i'r cytundeb hwn.

  • Efallai y byddwn yn gofyn am brawf o gyfeiriad.

  • Gall lle mewn ysgol a roddwyd ar sail wybodaeth dwyllodrus gael ei dynnu'n ôl.

  • NID yw lle yn y dosbarth Meithrin mewn ysgol ddewisol yn gwarantu lle yn y dosbarth Derbyn - mae'r broses ymgeisio yn dechrau o'r newydd.

  • Darperir cludiant ysgol am ddim fel arfer i'r ysgol addas agosaf yn unig os yw'n fwy na 2 filltir o'r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu'n fwy na 3 milltir o'r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 - Blwyddyn 11.

  • Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu addysg sy'n seiliedig ar ffydd.

  • Os hoffech ymgeisio am leoedd ysgol ar gyfer mwy nag un plentyn, rhaid cwblhau un ffurflen gais ar gyfer pob plentyn.

  • Wrth lenwi'r ffurflen gais hon ar-lein, rydych yn cytuno i ddarparu cyfeiriad e-bost, y byddwn yn ei ddefnyddio i gydnabod ein bod wedi derbyn eich cais.

  • Os ydych chi'n byw y tu allan i'r UE, rhaid i chi ddarparu llungopi o'ch fisa cyn y gallwn ystyried unrhyw gais am le mewn ysgol. Nid yw'n bosibl atodi copïau electronig i'r ffurflen gais ar-lein, felly lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gais bapur, os gwelwch yn dda.

 • Rwy'n cadarnhau fy mod yn deall ac yn cytuno â'r pwyntiau uchod.