Casglu eitemau swmpus

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau mawr. Mae yna gost am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn a gallwch ddarganfod pa eitemau rydym yn eu casglu a pha rai nad ydym yn eu casglu.

Eitemau rydym yn eu casglu

Eitemau rydym yn eu casglu

 • Cadair freichiau
 • Sylfaen Gwely
 • Bwrdd wrth ochr y gwely
 • Beic
 • Cwpwrdd llyfrau
 • Cadair
 • Cist o ddroriau
 • Desg
 • Cadeiriau Bwyta (hyd at 6)
 • Bwrdd bwyta
 • Cabinet arddangos
 • Matres gwely dwbl
 • Sylfaen gwely dwbl
 • Bwrdd gwisgo
 • Cwpwrdd ffeilio
 • Rhewgelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
 • Oergelloedd ( Rhaid i fod yn wag )
 • Dodrefn gardd
 • Microdonnau
 • Poptai
 • Matres Gwely sengl
 • Sylfaen Gwely sengl
 • Seidbord
 • Soffa
 • Bwrdd
 • Setiau Teledu
 • Cwpwrdd dillad
 • Peiriannau Golchi
 • Dreser Cymreig 
Eitemau na fyddwn yn eu casglu

Eitemau na fyddwn yn eu casglu

Nid yw’r rhestr hon yn un gyflawn

 • Asbestos
 • Setiau dodrefn ystafelloedd ymolchi (llawn neu ran ohonynt)
 • Gwastraff adeiladwyr / gwastraff DIY
 • Rhannau car / teiars
 • Boeleri haearn bwrw
 • Cemegolion
 • Setiau o ddodrefn gwely wedi’u gosod
 • Unedau cegin wedi’u gosod
 • Cynwysyddion nwy
 • Deunyddiau peryglus
 • Cynwysyddion diwydiannol
 • Paneli Ffens
 • Pecynnu diwydiannol
 • Drychau
 • Pianos
 • Rheiddiaduron
 • Rwbel, cerrig, pridd, brics
 • Ffenestri neu ddrysau

Os bydd gennych unrhyw eitem arall yr ydych yn ansicr y gellir ei gasglu ai peidio, cysylltwch â ni gan ei bod yn bosib y gallem ei gasglu. 

Rhowch pan fo'n bosibl

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da mae’n bosibl yr hoffech ystyried eu rhoi yn hytrach i deulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen/grŵp cymunedol.

Sefydliad Prydeinig Y Galon

Gallwch adael eitemau yn siopau Sefydliad Prydeinig Y Galon a’r banciau cyfrannu neu drefnu casgliad am ddim o’ch cartref.

Y Gallwch ffonio 0300 330 3322 neu ymweld â gwefan Sefydliad Prydeinig Y Galon i drefnu casgliad a chael mwy o wybodaeth.

Siopau Elusen

Mae llawer o siopau elusen yn derbyn rhoddion o ddodrefn cartref neu nwyddau trydanol y gallant eu hail-werthu. Gallwch ddod o hyd i siop elusen yn eich ardal chi sy'n ail-werthu amrywiaeth o nwyddau ar wefan y Gymdeithas Siopau Elusen.

Ewch i wefan Cymdeithas Manwerthu Elusennol (gwefan allanol) i ddarganfod siop elusen.

Freecycle

Grŵp nad yw’n gwneud elw sydd wedi ei seilio ar y we yw Freecycle ac mae'n galluogi trigolion i hysbysebu eu heitemau yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn paru pobl sydd â phethau maent am gael gwared arnynt gyda phobl all eu defnyddio.

Ewch i Freecycle.org (gwefan allanol) i gofrestru a hysbysebu eitemau.

Sut mae gofyn am gasgliad swmpus?

Gwneud cais a thalu am gasgliad gwastraff swmpus

Gallwch gysylltu un ai â’ch Siop Un Alwad agosaf, neu’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824 706000. Bydd angen i chi roi manylion a gwneud taliad am yr eitemau sydd i’w casglu.

Faint mae o'n ei gostio?

Gallwch ofyn am gasglu hyd at 6 eitem gyda thâl gweinyddol o £8 (ni ellir ad-dalu'r tâl gweinyddol).

Costau casglu eitemau swmpus gan gynnwys tâl gweinyddol
Nifer yr eitemau swmpusCyfanswm y gost gan gynnwys tâl gweinyddol
1 £20.00
2 £26.00
3 £31.00
4 £36.00
5 £41.00
6 £46.00

Os byddwch chi’n trefnu i gael casglu gwely, cofiwch fod y fatres a’r gwaelod yn cael eu cyfri’n ddwy eitem. Mae’n rhaid nodi pob eitem wrth wneud cais a bydd unrhyw beth sydd wedi ei adael y tu allan ac sydd heb ei grybwyll ar daflen waith y criwiau’n cael ei adael.

Ble i adael eich eitemau

Mae’n rhaid gadael pob eitem yn ffrynt yr eiddo mewn lle sy’n hawdd mynd iddo. Ni fydd ein timau sbwriel yn casglu eitem(au) o’r tu mewn i eiddo.

Ymhen faint y bydd yr eitemau’n cael eu casglu?

Oedi dros dro i gasgliadau eitemau swmpus

Oherwydd prinder staff, mae’n bosibl y bydd yn cymryd hyd at 15 diwrnod i gasglu eitemau swmpus. Lle bo’n bosibl, caiff eitemau swmpus eu casglu ar benwythnosau.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Beth fydd yn digwydd i'r eitemau swmpus y byddwch yn eu casglu?

Fe eir â’r eitemau a gesglir i Ddepo Ailgylchu CAD ar Stad Ddiwydiannol Colomendy ac fe gân nhw eu hailgylchu os byddan nhw’n addas.