Benthyciad gwella cartrefi

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig benthyciadau tymor byr i ganolig, di-log i helpu perchnogion cymwys i wella cyflwr eu heiddo preswyl.

Mae ond yn bosibl ymgeisio am y benthyciadau hyn trwy'r cyngor lleol.

Pwy all wneud cais?

Gallech fod yn gymwys am fenthyciad gwella'r cartref os ydych yn berchen ar eiddo sydd mewn cyflwr gwael, a'ch bod yn bwriadu gwneud gwaith i'w wneud yn gynnes, ynddiogel ac/neu yn sicr.

Mae benthyciadau ar gael i:

  • perchen-feddiannwyr
  • landlordiaid (unigolion a chwmnïau)
  • datblygwyr (partneriaethau a chwmnïau)
  • elusennau a'r trydydd sector

Mae'n rhaid i chi fod yn bwriadu byw yn yr eiddo, neu ei werthu neu ei rentu.

Faint fydd y benthyciad?

Gallech chi gael benthyciad o rwng £1,000 a £35,000 fesul eiddo neu uned llety.

Rhaid i berchen-feddiannwyr ad-dalu'r benthyciad o fewn cyfnod o ddeng mlynedd. Rhaid i landlordiaid, datblygwyr, elusennau a sefydliadau trydydd sector ad'dalu'r benthyciad o fewn cyfnod o bum mlynedd fan bellaf.

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth rheoli prosiect rhad ac am ddim, i'ch helpu i gaffael a goruchwylio'r gwaith i wella eich eiddo (yn ddibynnol ar amodau).

Bydd pob cais yn destun:

  • ffi weinyddiol o £500, i dalu ein costau wrth weinyddu'r benthyciad
  • asesiad fforddiadwyedd, i wneud yn siŵr y gallwch fforddio ad-dalu'r benthyciad

Nodwch fod y benthyciadau hyn yn ddewisol. Allwn ni ddim gwarantu y bydd benthyciad yn cael ei gynnig i chi hyd nes y byddwch yn derbyn hysbysiad ffurfiol bod eich cais wedi ei gymeradwyo.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am fenthyciad gwella'r cartref, llenwch y ffurflen datgan diddordeb hon a'i dychwelyd at:

Adran Amgylchedd Adeiledig,
Cyngor Sir Ddinbych,
Caledfryn,
Ffordd y Ffair,
Dinbych,
LL16 3RJ

Gallwch hefyd ebostio eich ffurflen wedi'i llenwi atom.

Cynllun benthyciad gwella cartrefi: ffurflen datgan diddordeb cychwynnol (MS Word, 853KB)

Fel arall gallwch ein ffonio ar 01824 706717.