Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Gwybodaeth am y budd-daliadau a’r grantiau y gallech fod â hawl i’w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Services and information

Grant Hyfforddiant Gweithwyr

Darganfyddwch a allwch gael cyllid o hyd at £2,000 drwy'r Grant Hyfforddiant Gweithwyr.

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Budd-dal tai

Sut i wneud cais am help gyda rhent.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (gwefan allanol)

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (GOV.UK).

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

Addysg ac ysgolion: Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl (Wefan Llywodraeth Cymru).

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) (gwefan allanol)

Cysylltwch ag UBAAC am gymorth os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod yn ddioddefwr benthyca arian yn anghyfreithlon neu os ydych yn meddwl bod yna fenthyciwr arian didrwydded yn gweithredu yn eich ardal chi.

Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol

Cysylltwch â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (yr hen Consumer Direct) os ydych chi angen rhagor o gymorth gyda phroblem defnyddwyr.

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhent

Os ydych chi’n poeni am dalu eich morgais neu eich taliadau rhent mae nifer o ffyrdd i chi gael cymorth a chefnogaeth.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Addasu neu wella eiddo

Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Apelio penderfyniad budd-dal

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cais am fudd-dal, yna gallwch ofyn iddo gael ei ailystyried neu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

Gwasanaeth Cyngor Ariannol (gwefan allanol)

Cynngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Cyngor Celfyddydau Cymru (gwefan allanol)

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff cenedlaethol swyddogol sy’n cyllido a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais. (GOV.UK).