Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i ddarparu cyngor am fudd-daliadau, grantiau ac arian i breswylwyr a busnesau.

Services and information

Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw.

Cyfrifiannell budd-daliadau (gwefan allanol)

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol a dienw am ddim i wirio pa gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys iddo.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Gall taliadau disgresiwn at gostau tai helpu pobl sy’n derbyn Budd-dal Tai/Credyd Cynhwysol â chostau rhent, blaendaliadau a/neu gostau symud tŷ.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Budd-dal tai

Efallai y gallwch gael help gyda’ch rhent os ydych chi o’r oedran i dderbyn Pensiwn y Wladwriaeth neu’n byw mewn llety â chymorth.

Addysg ac ysgolion: Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

I'r rhai sydd mewn caledi ariannol, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth a chyngor i bobl sy’n ceisio dod o hyd i gyflogaeth neu ddatblygu eu gyrfaoedd.

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhent

Os ydych chi’n poeni am dalu eich morgais neu eich taliadau rhent mae nifer o ffyrdd i chi gael cymorth a chefnogaeth.

Busnes cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau newydd neu gyfredol.

Addasu neu wella eiddo

Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

Taliad Tanwydd Gaeaf (gwefan allanol)

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais).

Apelio penderfyniad budd-dal

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cais am fudd-dal, yna gallwch ofyn iddo gael ei ailystyried neu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) (gwefan allanol)

Cysylltwch ag UBAAC am gymorth os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod yn ddioddefwr benthyca arian yn anghyfreithlon neu os ydych yn meddwl bod yna fenthyciwr arian didrwydded yn gweithredu yn eich ardal chi.

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (gwefan allanol)

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy.

Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol

Cysylltwch â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (yr hen Consumer Direct) os ydych chi angen rhagor o gymorth gyda phroblem defnyddwyr.

Credyd Pensiwn (gwefan allanol)

Mae Credyd Pensiwn yn darparu arian ychwanegol i helpu gyda chostau byw i bobl dros oed Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.