Ffurflen gais am Daliad Dewisol Tai: Gymorth gyda’ch rhent parhaus 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  I lenwi’r ffurflen hon, rhaid i chi ddarparu:

  • Eich cyfeiriad presennol
  • Enwau a dyddiadau geni pawb ar eich aelwyd
  • Manylion banc ble hoffech i'r taliad a wneir fynd (un ai eich landlord neu chi eich hun)
  • Manylion eich incwm a'ch gwariant
  • Manylion unrhyw gynilion sydd gennych

  Cyfriflenni banc

  Bydd o gymorth os gallwch ddarparu cyfriflenni banc 3 mis. Nid oes rhaid i chi ddarparu’r rhain ond gallai gymryd mwy o amser i asesu os gallwch gael Taliad Dewisol Tai hebddynt.