Grant Caledi i Denantiaid: Ffurflen gais 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Cyn cychwyn ar y ffurflen hon, dylech gael y dogfennau canlynol yn barod i uwch lwytho:

  • Prawf o'ch hunaniaeth (llun o’ch trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni)
  • Dau fil cartref ar wahân i ddilysu eich cyfeiriad yn cynnwys bil(iau) Treth y Cyngor am gyfnod yr ôl-ddyledion rhent
  • Copi o'ch datganiadau banc am y ddau fis diwethaf o leiaf (yn cynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • Copi o'ch cytundeb tenantiaeth

  Gwnewch yn siŵr y gellir darllen y ffeiliau rydych yn eu huwchlwytho yn glir. Os na allwn ddarllen eich dogfennau, bydd yn cymryd mwy o amser i brosesu eich cais.

  Dylech gael y wybodaeth ganlynol yn barod hefyd:

  • Manylion eich Landlord (neu asiant) yn cynnwys enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn
  • Swm eich taliad rhent wythnosol/misol
  • Ar gyfer pob mis roedd gennych ôl-ddyledion rhent (am y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Mehefin 2021):
   • Cyfanswm eich ôl-ddyledion rhent
   • Cyfanswm eich incwm (e.e. cyflog, budd-daliadau)
   • Cyfanswm eich alldaliadau (e.e. dŵr, rhent, biliau ynni)
  • Manylion eich gwaith chi a’ch partner, yn cynnwys enw cyflogwr, incwm net misol cyfartalog cyn ac yn ystod COVID-19, cyfartaledd yr oriau a weithiwyd cyn ac yn ystod COVID-19
  • Manylion unrhyw gynilion sydd gennych ar hyn o bryd

  Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Grant Caledi Tenantiaeth.