Grant Caledi i Denantiaid: Ffurflen gais 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Cyn cychwyn ar y ffurflen hon, dylech gael y dogfennau canlynol yn barod i uwch lwytho:

  • Prawf o'ch hunaniaeth (llun o’ch trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni)
  • Dau fil cartref ar wahân i ddilysu eich cyfeiriad yn cynnwys bil(iau) Treth y Cyngor am gyfnod yr ôl-ddyledion rhent
  • Copi o'ch datganiadau banc am y ddau fis diwethaf o leiaf (yn cynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • Copi o'ch cytundeb tenantiaeth

  Gwnewch yn siŵr y gellir darllen y ffeiliau rydych yn eu huwchlwytho yn glir. Os na allwn ddarllen eich dogfennau, bydd yn cymryd mwy o amser i brosesu eich cais.

  Dylech gael y wybodaeth ganlynol yn barod hefyd:

  • Manylion eich Landlord (neu asiant) yn cynnwys enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn
  • Swm eich taliad rhent wythnosol/misol
  • Ar gyfer pob mis roedd gennych ôl-ddyledion rhent (am y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Mehefin 2021):
   • Cyfanswm eich ôl-ddyledion rhent
   • Cyfanswm eich incwm (e.e. cyflog, budd-daliadau)
   • Cyfanswm eich alldaliadau (e.e. dŵr, rhent, biliau ynni)
  • Manylion eich gwaith chi a’ch partner, yn cynnwys enw cyflogwr, incwm net misol cyfartalog cyn ac yn ystod COVID-19, cyfartaledd yr oriau a weithiwyd cyn ac yn ystod COVID-19
  • Manylion unrhyw gynilion sydd gennych ar hyn o bryd

  Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Grant Caledi Tenantiaeth.