Coronafeirws: Cyfyngiadau Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Fusnes (ardrethi busnes)

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr y mae’r cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad Covid-19, a gyflwynwyd yn ystod mis Rhagfyr 2020, wedi effeithio’n uniongyrchol arnynt (o’r 4ydd ar gyfer lletygarwch a rhai sectorau eraill ac yn fwy eang o’r 19fed).

Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Bydd y taliad estynedig yn darparu cefnogaeth hyd at 31 Mawrth 2021.

Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Daeth y Cyfyngiadau Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Fusnes (ardrethi busnes) i ben ar 11 Mawrth 2021.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra i fusnesau newydd, microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi eu teilwra, gan gynnwys mynediad at offerynnau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi i lunio diagnostig busnes a chynllun gweithredu, gall ein cynghorwyr hefyd ddarparu cyngor ariannol wedi’i dargedu a’ch helpu i gael mynediad at gymorth arall a allai fod o fudd i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru (gwefan allanol)

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cais gael ei dderbyn?

Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwybodaeth o wiriadau a gynhelir ar ffynonellau data busnes arall. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw’r dystiolaeth a ddarperir yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu’r ffurflen a gwrthodir y cais.

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant o fewn 30 diwrnod i’w derbyn.

Bydd 100% o’r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rheswm/rhesymau dros wrthod eich cais. Nid oes proses apelio.

Ad-dalu grant

Dylai ymgeiswyr nodi ei bod yn bosibl y bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn i’r grant gael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol os daw tystiolaeth i’r amlwg i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.