Adfywio'r Rhyl: Prosiect Isadeiledd Gwyrdd

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Sir Ddinbych i wneud yr awdurdod yn ddi-garbon net erbyn 2030, mae’r Cyngor a Phrosiect Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru (gwefan allanol) wedi dyrannu £300,000 i ddarparu ystod o gynlluniau isadeiledd gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl.

Bydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella mannau Gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl, er mwyn creu cynefinoedd newydd, a darparu ‘coridorau gwyrdd’ i gysylltu canol y dref â mannau cyfoethog o ran bioamrywiaeth megis Pwll Brickfields, Ffos y Rhyl a Glan Morfa.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys coed, gwrychoedd a mannau blodau gwyllt yng Nghaeau Chwarae Ffordd Las, cynlluniau plannu gwell a dolau blodau gwyllt i ddisodli’r glaswellt artiffisial ym maes parcio Gorllewin Stryd Cinmel, ychwanegu coed a phlanhigion gwell ym maes parcio Ffordd Cilgant, ychwanegu coed a phlanhigion yn y Man Tyfu Bwyd Cymunedol ar Ffordd Cilgant, lloches bws â tho gwyrdd ar y promenâd, wal werdd i’r adeilad ar gornel Ffordd Wellington a Stryd Elwy a phlannu planhigion ar droed y Blanwydden Llundain y tu allan i orsaf yr heddlu.

Caeau Chwarae Ffordd Las

Bydd gwaith a gynlluniwyd ar Gaeau Chwarae Ffordd Las yn dechrau ddydd Llun 15 Mawrth 2021.

Mae'r gwaith yn cynnwys plannu perth o rywogaeth gynhenid ar derfyn allanol Caeau Chwarae Ffordd Las ger Ffordd Las a Marsh Road, a chynnwys grwpiau o goed gyda dôl blodau gwyllt o amgylch eu bonion.

Cynllun Trefniadau Cyffredinol

Caeau Chwarae Ffordd Las: Cynllun Trefniadau Cyffredinol

Bydd y ffensys ger y ffordd yn cael eu cadw, a bydd ffens ar ochr fewnol y man a blannwyd yn diogelu'r coed a'r blodau ac yn galluogi pobl i ddefnyddio'r cae chwarae'n ddiogel.

Mae’r gwaith hwn yn rhan o fenter ehangach i wella Isadeiledd Gwyrdd yng Nghanol Tref y Rhyl ac o'i amgylch, gan greu cynefinoedd newydd a darparu 'coridorau gwyrdd' i gysylltu canol y dref â mannau cyfoethog o ran bioamrywiaeth, megis Pwll Brickfields, Ffos y Rhyl a Glan Morfa.

Hoffem ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw drafferthion y gallai’r gwaith hwn ei achosi.

Y Gwasanaethau Cefn Gwlad fydd yn cynnal a chadw'r cynllun yn y dyfodol, gan ddyfrio'r coed nes y byddant wedi ymsefydlu.