Adfywio'r Rhyl: Prosiect Isadeiledd Gwyrdd

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Sir Ddinbych i wneud yr awdurdod yn ddi-garbon net erbyn 2030, mae’r Cyngor a Phrosiect Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru (gwefan allanol) wedi dyrannu £300,000 i ddarparu ystod o gynlluniau isadeiledd gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl.

Bydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella mannau Gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl, er mwyn creu cynefinoedd newydd, a darparu ‘coridorau gwyrdd’ i gysylltu canol y dref â mannau cyfoethog o ran bioamrywiaeth megis Pwll Brickfields, Ffos y Rhyl a Glan Morfa.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys coed, gwrychoedd a mannau blodau gwyllt yng Nghaeau Chwarae Ffordd Las, cynlluniau plannu gwell a dolau blodau gwyllt i ddisodli’r glaswellt artiffisial ym maes parcio Gorllewin Stryd Cinmel, ychwanegu coed a phlanhigion gwell ym maes parcio Ffordd Cilgant, ychwanegu coed a phlanhigion yn y Man Tyfu Bwyd Cymunedol ar Ffordd Cilgant, lloches bws â tho gwyrdd ar y promenâd, wal werdd i’r adeilad ar gornel Ffordd Wellington a Stryd Elwy a phlannu planhigion ar droed y Blanwydden Llundain y tu allan i orsaf yr heddlu.