Anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran Tai

Mae Deddf Tai Cymru (2014) yn gofyn fod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn nodi anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran tai yn ei ardal ac yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion a nodir.

Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Sir Ddinbych ym mis Mawrth 2017 a nododd bod angen 6 llain preswyl ar safle parhaol a 4-5 llain symudol (arhosiad byr).

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (PDF, 2.8MB)

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ffurfio tîm prosiect i weithio ar ddarparu’r prosiect hwn. Mae’r cynllun prosiect yn gosod allan y camau nesaf canlynol:

  • Adolygu holl dir yr Awdurdod Lleol a gwneud galwad gyhoeddus am dir er mwyn nodi'r lleoliadau posibl gorau – Dechreuodd yr alwad gyhoeddus am dir ar 13 Medi a daeth i ben ar 8 Tachwedd 2017.
  • Cynnal arfarniad o dir gan ystyried lleoliadau yn erbyn meini prawf cynllunio a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr;
  • Penderfyniad y cabinet ar leoliadau a ffefrir;
  • Ymchwiliadau safle a chysyniad dylunio;
  • Cynnal arfarniad o dir gan ystyried lleoliadau yn erbyn meini prawf cynllunio a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
  • Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer pob safle.
  • Mae ymgynghoriad statudol ar y gweill ar hyn o bryd ar gyfer safle preswyl Sipsiwn a Theithwyr. Gellir gweld y cais cynllunio ar borth cynllunio Sir Ddinbych. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau blaenorol i'r ymarfer ymgynghori ar geisiadau cyn-cynllunio yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses gynllunio ffurfiol, felly mae'n rhaid i unigolion sydd â diddordeb gyflwyno eu sylwadau eto, yn ysgrifenedig.

Pwy sy'n talu amdano?

Dywed y gyfraith fod gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i ddarparu’r safleoedd hyn. Fodd bynnag, dros y blynyddoedd nesaf mae cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i dalu am ddatblygu’r safleoedd hyn. Byddai rhent gan y preswylwyr yn talu'r costau parhaus ar ôl i’r safleoedd hyn gael eu hadeiladu.

Beth yw'r amserlen?

Mae’n anodd gwybod yn union faint o amser y bydd y prosiect hwn yn ei gymryd i’w gwblhau oherwydd bod nifer o gamau i’w cwblhau cyn y bydd y safleoedd hyn yn barod i dderbyn preswylwyr.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflawni ymgynghoriad cyn cynllunio ar gyfer y cynigion. Mae hyn yn cynnwys rhannu holl ddogfennau drafft a gofyn am adborth ar y cynlluniau cyn bydd unrhyw gais cynllunio yn cael ei wneud.

Y cam nesaf ar gyfer Cabinet yw ystyried y canlyniadau yr ymgynghoriad cyn cynllunio.

Sut allaf ganfod mwy / dweud fy nweud?

  • Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyn-cynllunio ym mis Hydref/Tachwedd 2018. Gellir gweld bob dogfen a chynllun perthnasol a chael cyfle i ddweud eich dweud yn ystod y cyfnod hwn.
  • Mae ymgynghoriad statudol ar y gweill ar hyn o bryd ar gyfer safle preswyl Sipsiwn a Theithwyr. Gellir gweld y cais cynllunio ar borth cynllunio Sir Ddinbych. Ni fydd unrhyw gyflwyniadau blaenorol i'r ymarfer ymgynghori ar geisiadau cyn-cynllunio yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses gynllunio ffurfiol, felly mae'n rhaid i unigolion sydd â diddordeb gyflwyno eu sylwadau eto, yn ysgrifenedig.

Byddwn yn cadw’r tudalennau gwe hyn yn gyfredol ac yn ychwanegu gwybodaeth bellach a dyddiadau wrth iddynt gael eu cytuno.

Dogfennau cysylltiedig