Diogelu data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawl i chi ffeindio pa wybodaeth rydyn ni’n ei dal amdanoch chi. Mae’n llywodraethu’r ffordd y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Gall hyn gynnwys eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, a gwybodaeth am y gwasanaethau y byddwch yn eu derbyn gan y Cyngor. Mae’r Ddeddf yn rhoi’r hawl i chi ofalu bod y wybodaeth rydyn ni’n ei dal amdanoch chi’n gywir, ac iddi gael ei diwygio os bydd angen.

Sut mae gofyn am wybodaeth?

Gallwch ofyn am wybodaeth sydd amdanoch chi’n unig. Ni allwch ofyn am wybodaeth am rywun arall, hyd yn oed os ydyn nhw’n berthynas, oni bai fod gennym eu caniatâd.

Gofyn am wybodaeth

Ceisiwch gynnwys cymaint o fanylion ag a allwch chi (e.e. dyddiadau, rhifau cyfeirnod sy’n ymwneud â’r cyngor, eich cyfeiriad) i’n helpu i nodi’r wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani.

Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau at: Swyddog Mynediad at Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, Rhuthun, LL15 9AZ.

Fe ddown ni’n ôl atoch chi ymhen 40 diwrnod.

Fydd yna gost?

Byddwn yn codi £10 am bob cais am wybodaeth dan y Ddeddf Diogelu Data. Fe ofynnir i chi hefyd ddarparu prawf hunaniaeth pan fyddwch yn gwneud cais.

Y Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ydi awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i orfodi cyfreithiau sy’n ymwneud â chyrchiad cyhoeddus i wybodaeth. Maen nhw’n darparu cyngor i’r cyhoedd, ac i sefydliadau fel y Cyngor, sy’n dal gwybodaeth bersonol a chofnodion swyddogol.