Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Pan mae preswylydd yn marw y tu allan i'r ysbyty ac nad oes modd dod o hyd i berthnasau, mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i wneud trefniadau ar gyfer yr angladd dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Afiechydon) 1984.

Nid ydym yn cyhoeddi manylion angladdau iechyd y cyhoedd yn unigol, ond lle bo hynny’n berthnasol, mae gwybodaeth yn cael ei darparu i Adran Gyfreithiol y Llywodraeth (gwefan allanol) ac mae hefyd i'w gweld ar wefan Bona Vacantia (gwefan allanol). Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn ei Hysbysiadau Penderfynu (FS50584670 ac FS50583220), yn cefnogi peidio â datgelu manylion personol yr ymadawedig.

Manylion cyfeiriad yr ymadawedig

Dan Adran 31(1)(a) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (gorfodi’r gyfraith – atal a chanfod troseddau), ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw wybodaeth a fyddai'n nodi cyfeiriad yr ymadawedig. 

Byddai cyhoeddi’r cyfeiriad yn golygu bod yr eiddo’n agored i droseddau, gan gynnwys:

  • ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • difrod troseddol
  • tanau bwriadol
  • twyll hunaniaeth a’r troseddau sy’n cael eu cyflawni gyda dogfennau ffug

Gall gymryd misoedd i ni gwblhau ein hymholiadau wrth chwilio am berthnasau. Yn ystod y cyfnod hwn, gall cartref yr ymadawedig fod yn wag ac wedi'i ddodrefnu'n llawn gyda'u holl eiddo, eu papurau a'u trugareddau personol ynddo. Hyd yn oed ar ôl dod o hyd i berthynas, gall eiddo fod yn wag am gyfnod sylweddol wedyn. 

Gwarchod gwybodaeth y perthnasau byw

Dan Adran 40(2) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, nid ydym yn datgelu enw llawn a chyfeiriad yr ymadawedig i warchod gwybodaeth bersonol perthnasau byw.  Gallai’r wybodaeth hon ddatgelu pwy yw priod, partner neu berthynas arall i’r ymadawedig sydd efallai ddim am i bobl wybod eu bod wedi gwrthod neu nad oeddent yn gallu talu am yr angladd. 

Costau

Mae gwasanaeth byr ym mhob angladd o'r math hwn, hyd yn oed os yw ond yn ddarlleniad byr gan y trefnwr angladdau. 

Gallwch weld costau angladdau Iechyd y Cyhoedd yn y daenlen ddata i angladdau Iechyd y Cyhoedd sydd gennym.

Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Mae rhai blynyddoedd yn dangos swm negatif o ganlyniad i dderbyn cyfraniadau o gostau’r flwyddyn flaenorol, gan ein bod weithiau yn derbyn cyfraniadau o ystâd yr ymadawedig i dalu'r costau.