Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data.  Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (gwefan allanol) oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd.

Setiau data ffyrdd wedi'u mabwysiadu (MS Excel, 142KB)

Diweddarwyd: 18/2/2021

Bathodynnau Glas

Bathodynnau Glas 2012 i 2020.

Setiau data bathodynnau glas (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 16/4/2021

Data cynnal a chadw pontydd

Data cynnal a chadw pontydd.

Setiau data cynnal a chadw pontydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 7/1/2021

Claddedigaethau

Dyma niferoedd y claddedigaethau mewn arch ar gyfer mynwentydd y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arnynt ac yn eu rheoli.

Setiau data claddedigaethau (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: Gorffennaf 2021

Rhyddhad ardrethi busnes

Manylion deiliaid eiddo presennol gyda rhyddhad ardrethi busnes.

Rhyddhad ardrethi busnes (MS Excel, 710KB)

Diweddarwyd: 8/10/2021

Mynwentydd

Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti.

Setiau data mynwentydd (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: Ionawr 2021

Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig.

Cofrestr tir halogedig (PDF, 145KB)

Diweddarwyd: 1/1/2021

Cost llety mewn argyfwng

Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn yn y pum mlynedd diwethaf.

Setiau data Cost llety mewn argyfwng (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Seilwaith beicio

Gwariant seilwaith beicio.

Setiau data seilwaith beicio (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Rhestr fflyd

Rhestr fflyd Sir Ddinbych.

Setiau data rhestr fflyd (MS Excel, 31KB)

Diweddarwyd: Mawrth 2021

Data rhyddid gwybodaeth / RGA

Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA).

Data Rhyddid Gwybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol RGA (MS Excel, 19KB)

Diweddarwyd: 6/4/2021

Costau maethu

Costau maethu 2019.

Setiau data costau maethu (MS Excel, 10KB)

Diweddarwyd: 6/2/2020

Cwynion am Sŵn

Set ddata cwynion am Sŵn 1 Ionawr 2018 i 31 Hydref 2020.

Setiau data cwynion am sŵn (MS Excel, 32KB)

Diweddarwyd: 08/01/2021

Cynlluniau ffyrdd arfaethedig

Setiau data cynlluniau ffyrdd arfaethedig (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 30/4/2021

Toiledau cyhoeddus

Lleoliad toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Setiau data toiledau cyhoeddus (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych.Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Setiau data Angladdau Iechyd y Cyhoedd (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 2/9/2021

Dileu swyddi

Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol.

Setiau data dileu swyddi (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 29/10/2019

Nifer y plant ysgol

Nifer y plant (5-16 oed) sydd wedi cofrestru mewn ysgolion ac fel rhai sy’n cael eu haddysgu gartref yn Sir Ddinbych.

Setiau data nifer y plant ysgol (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion.

Setiau data rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 13/1/2020

Ystadegau absenoldeb salwch

Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2019-2021.

Setiau data ystadegau absenoldeb salwch (MS Excel, 17KB)

Diweddarwyd: 9/9/2021

Gwariant ar dyllau yn y ffordd

Arian a wariwyd ar rrwsio tyllau yn y ffordd ym mhob un o’r 8 blynedd ddiwethaf.

Setiau data gwariant ar dyllau yn y ffordd (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 22/4/2021

Cofrestr trwyddedau tacsi

Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Cofrestr tai aml-feddiannaeth

Tai Aml-feddiannaeth

Croesfannau sebra

Lleoliad croesfannau sebra yn Sir Ddinbych.

Setiau data croesfannau sebra (MS Excel, 10KB)

Diweddarwyd: 21/1/2021