Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data. Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (gwefan allanol) oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Adran 106: Symiau Cymudol

Data Adran 106: Symiau Cymudol - Mannau Cymunedol.

Adran 106: Symiau Cymudol (MS Excel, 173KB)

Diweddarwyd: 9 Mai 2023

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Niferoedd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fesul blwyddyn academaidd.

Niferoedd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fesul blwyddyn academaidd (MS Excel, 12KB)

Gallwch ddod o hyd i holl ystadegau ADY ar wefan StatsCymru (gwefan allanol).

Diweddarwyd: 27 Hydref 2022

Argraffwyr

Gwybodaeth am argraffwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Gwybodaeth am argraffwyr (MS Excel, 9KB)

Diweddarwyd: 2 Mai 2024

Asesiadau anghenion gofalwyr

Bathodynnau Glas

Bathodynnau Glas 2012 i 2023.

Setiau data bathodynnau glas (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 12 Chwefror 2024

Claddedigaethau

Dyma niferoedd y claddedigaethau mewn arch ar gyfer mynwentydd y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arnynt ac yn eu rheoli.

Setiau data claddedigaethau (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 24 Ebrill 2024

Cludiant cyhoeddus

Gwariant a chyllideb cludiant cyhoeddus.

Gwariant a chyllideb cludiant cyhoeddus 2020 i 2023 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 8 Chwefror 2023

Cofrestr asedau eiddo

Cofrestr o asedau eiddo Cyngor Sir Ddinbych.

Cofestr asedau eiddo 2024 (MS Excel, 33KB)

Diweddarwyd: 1 Mai 2024

Cofrestr tai aml-feddiannaeth

Tai Aml-feddiannaeth

Cofrestr trwyddedau tacsi

Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych. Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Setiau data Angladdau Iechyd y Cyhoedd (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 14 Mai 2024

Cost llety mewn argyfwng

Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Setiau data Cost llety mewn argyfwng (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 16 Mai 2023

Costau maethu

Costau maethu 2022 i 2023, 2023 i 2024 a 2024 i 2025.

Setiau data costau maethu (MS Excel, 15KB)

Diweddarwyd: 25 Ebrill 2024

Costau Tribiwnlys Addysg

Costau ar gyfer Tribiwnlysoedd Addysg.

Costau Tribiwnlys Addysg 2020-2023 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 1 Tachwedd 2023

Costau ynni

Costau ynni (nwy, trydan) Cyngor Sir Ddinbych.

Costau ynni Cyngor Sir Ddinbych 2019 i 2023 (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 22 Medi 2023

Cwynion a hysbysiadau sŵn

Set ddata cwynion a hybysiadau sŵn.

Setiau data cwynion a hysbysiadau sŵn (MS Excel, 200KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Cyfleusterau cyhoeddus

Lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Setiau data lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus (MS Excel, 16KB)

Diweddarwyd: 9 Mai 2023

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid o 2007 i 2022.

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid 2007 i 2022 (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Cynlluniau ffordd a thraffig

Cynlluniau ffordd a thraffig sydd wedi’u gwneud gan Gyngor Sir Ddinbych. 

Setiau data Cynlluniau ffordd a thraffig (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 19 Ionawr 2024

Data cynnal a chadw pontydd

Data cynnal a chadw pontydd.

Setiau data cynnal a chadw pontydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 25 Ionawr 2023

Data rhyddid gwybodaeth / RGA

Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA).

Data Rhyddid Gwybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol RGA (MS Excel, 22KB)

Diweddarwyd: 1 Chwefror 2024

Dileu swyddi

Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol.

Setiau data dileu swyddi (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 27 Gorffennaf 2023

Dirwyon parcio

Nifer o ddirwyon parcio a roddwyd rhwng 2016 a 2023.

Dirwyon parcio 2016 i 2023 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 11 Mai 2023

Dirwyon rhieni

Nifer o ddirwyon am absenoldebau ysgol.

Dirwyon am absenoldebau ysgol (Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 16 Mai 2023

Ffyrdd C

Rhestr of ffyrdd C.

Rhestr o ffyrdd C (MS Excel, 27KB)

Diweddarwyd: 24 Ebrill 2024

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd.

Setiau data ffyrdd wedi'u mabwysiadu (MS Excel, 147KB)

Diweddarwyd: 7 Tachwedd 2023

Gofal i'r henoed

Data gofal i'r henoed.

Gofal i'r henoed (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 20 Gorffennaf 2022

Goleuadau Croesi

Gwybodaeth am Goleuadau Croesi yn Sir Ddinbych.

Gwybodaeth Goleuadau Croesi (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 1 Gorffennaf 2023

Gwariant cynnal a chadw swyddfeydd

Gwariant cynnal a chadw swyddfeydd 2019 i 2023.

Gwariant cynnal a chadw swyddfeydd 2019 i 2023 (PDF, 14KB)

Diweddarwyd: 19 Ionawr 2024

Gwariant ar staff

Gwariant ar staff Cyngor Sir Ddinbych

Gwariant ar Staff 2020-2023 (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 1 Tachwedd 2023

Llety dros dro

Nifer y bobl sydd wedi’u lleoli mewn llety dros dro, sydd wedi gwneud ceisiadau digartrefedd neu argyfwng ers 2020.

Llety dros dro 2020 i 2023 (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 22 Tachwedd 2023

Lyfansau maethu

Lyfansau maethu 2024 i 2025.

Lyfansau maethu 2024 i 2025 (MS Excel, 71KB)

Diweddarwyd: 26 Ebrill 2024

Mynwentydd

Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti.

Setiau data mynwentydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 12 Chwefror 2024

Nam i oleuadau stryd 2017 i 2023

Gwybodaeth am ddiffygion goleuadau stryd rhwng 2017 a 2023.

Nam i oleuadau stryd 2017 i 2023 (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 1 Tachwedd 2023

Nifer y plant ysgol

Nifer y plant (5-16 oed) sydd wedi cofrestru mewn ysgolion ac fel rhai sy’n cael eu haddysgu gartref yn Sir Ddinbych.

Setiau data nifer y plant ysgol (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 9 Mawrth 2023

Proffil oedran gweithlu

Proffil oedran gweithlu Cyngor Sir Ddinbych.

Cyngor Sir Ddinbych: proffil oedran gweithlu (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 1 Mai 2024

Rhestr aros am dai

Nifer yr unigolion oedd ar y rhestr aros am dŷ cymdeithasol ar 31 Hydref 2023.

Rhestr aros am dai 31 Hydref 2023 (MS Excel, 9KB)

Diweddarwyd: 22 Tachwedd 2023

Rhestr fflyd

Rhestr fflyd Sir Ddinbych.

Setiau data rhestr fflyd (MS Excel, 35KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion.

Setiau data rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 8 Chwefror 2024

Seilwaith beicio

Gwariant seilwaith beicio.

Setiau data seilwaith beicio (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 9 Ebrill 2024

Strategaeth cerbydau'r Cyngor

Cyfanswm nifer o bob ffurf o gerbydau cludiant sy'n cael eu gweithredu gan y cyngor er mwyn iddo allu cynnal ei waith yn ddyddiol, gan gynnwys y sawl sy'n perthyn i, ar brydles, yn cael ei hurio neu ei rannu â sefydliadau eraill.

Strategaeth cerbydau'r Cyngor (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 24 Ebrill 2024

Tai forddiadwy: symiau gohiriedig

Symiau gohiriedig tai fforddiadwy ers 2019.

Symiau gohiriedig tai fforddiadwy (PDF, 13KB)

Diweddarwyd: Ionawr 2024

Tipio anghyfreithlon

Data tipio anghyfreithlon - Ebrill 2022 i Mawrth 2023.

Data tipio anghyfreithlon: 2022 i 2023 (MS Excel, 31KB)

Diweddarwyd: 14 Chwefror 2024

Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig.

Cofrestr tir halogedig (PDF, 147KB)

Diweddarwyd: Mis Hydref 2023

Tyllau yn y fordd: iawndal

Iawndal a dalwyd am ddifrod a achoswyd gan dyllau yn y ffordd.

Iawndal a dalwyd am ddifrod a achoswyd gan dyllau yn y ffordd 2018 i 2023 (MS Excel, 9KB)

Diweddarwyd: 4 Ebrill 2023

Ystadegau absenoldeb salwch

Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2020-2023.

Setiau data ystadegau absenoldeb salwch (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 20 Tachwedd 2023