Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data. Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (gwefan allanol) oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Adnewyddu'r Cyngor

Adnewyddu adeiladau'r cyngor.

Data adnewyddu'r Cyngor (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 29 Gorffennaf 2022

Adran 106: Symiau Cymudol

Data Adran 106: Symiau Cymudol - Mannau Cymunedol.

Adran 106: Symiau Cymudol (MS Excel, 173KB)

Diweddarwyd: 9 Mai 2023

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Niferoedd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fesul blwyddyn academaidd.

Niferoedd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fesul blwyddyn academaidd (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 27 Hydref 2022

Argraffwyr

Gwybodaeth am argraffwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Gwybodaeth am argraffwyr (MS Excel, 9KB)

Diweddarwyd: 4 Ebrill 2023

Asesiadau anghenion gofalwyr

Bathodynnau Glas

Bathodynnau Glas 2012 i 2022.

Setiau data bathodynnau glas (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 8 Chwefror 2023

Claddedigaethau

Dyma niferoedd y claddedigaethau mewn arch ar gyfer mynwentydd y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arnynt ac yn eu rheoli.

Setiau data claddedigaethau (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 16 Mai 2023

Cludiant cyhoeddus

Gwariant a chyllideb cludiant cyhoeddus.

Gwariant a chyllideb cludiant cyhoeddus 2020 i 2023 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 8 Chwefror 2023

Cofrestr tai aml-feddiannaeth

Tai Aml-feddiannaeth

Cofrestr trwyddedau tacsi

Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych. Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Setiau data Angladdau Iechyd y Cyhoedd (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 17 Mai 2023

Cost llety mewn argyfwng

Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Setiau data Cost llety mewn argyfwng (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 16 Mai 2023

Costau maethu

Costau maethu 2022.

Setiau data costau maethu (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 8 Awst 2022

Costau ynni

Costau ynni (nwy, trydan) Cyngor Sir Ddinbych.

Costau ynni Cyngor Sir Ddinbych 2019 i 2022 (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 5 Awst 2022

Croesfannau sebra

Lleoliad croesfannau sebra yn Sir Ddinbych.

Setiau data croesfannau sebra (MS Excel, 10KB)

Diweddarwyd: 21 Ionawr 2021

Cwynion a hysbysiadau sŵn

Set ddata cwynion a hybysiadau sŵn.

Setiau data cwynion a hysbysiadau sŵn (MS Excel, 200KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Cyfleusterau cyhoeddus

Lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Setiau data lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus (MS Excel, 16KB)

Diweddarwyd: 9 Mai 2023

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid o 2007 i 2022.

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid 2007 i 2022 (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Cynlluniau ffordd a thraffig

Cynlluniau ffordd a thraffig sydd wedi’u gwneud gan Gyngor Sir Ddinbych. 

Setiau data Cynlluniau ffordd a thraffig (MS Excel, 15KB)

Diweddarwyd: 27 Ionawr 2023

Data cynnal a chadw pontydd

Data cynnal a chadw pontydd.

Setiau data cynnal a chadw pontydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 25 Ionawr 2023

Data rhyddid gwybodaeth / RGA

Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA).

Data Rhyddid Gwybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol RGA (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 16 Chwefror 2023

Dileu swyddi

Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol.

Setiau data dileu swyddi (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 1 Chwefror 2022

Dirwyon parcio

Nifer o ddirwyon parcio a roddwyd rhwng 2016 a 2022.

Dirwyon parcio 2016 i 2022 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 17 Chwefror 2023

Dirwyon rhieni

Nifer o ddirwyon am absenoldebau ysgol.

Dirwyon am absenoldebau ysgol (Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 16 Mai 2023

Ffyrdd C

Rhestr of ffyrdd C.

Rhestr o ffyrdd C (MS Excel, 27KB)

Diweddarwyd: 8 Mai 2023

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd.

Setiau data ffyrdd wedi'u mabwysiadu (MS Excel, 142KB)

Diweddarwyd: 12 Hydref 2022

Gofal i'r henoed

Data gofal i'r henoed.

Gofal i'r henoed (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 20 Gorffennaf 2022

Hawliadau anaf personol

Hawliadau anaf personol rhwng mis Ebrill 2022 a mis Ebrill 2023.

Hawliadau anaf personol (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 2 Mai 2023

Lyfansau maethu

Lyfansau maethu 2023 i 2024.

Lyfansau maethu 2023 i 2024 (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 12 Mai 2023

Mynwentydd

Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti.

Setiau data mynwentydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 24 Ionawr 2023

Nam i oleuadau stryd 2017 i 2022

Gwybodaeth am ddiffygion goleuadau stryd rhwng 2017 a 2022.

Nam i oleuadau stryd 2017 i 2022 (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 4 Mawrth 2022

Nifer y plant ysgol

Nifer y plant (5-16 oed) sydd wedi cofrestru mewn ysgolion ac fel rhai sy’n cael eu haddysgu gartref yn Sir Ddinbych.

Setiau data nifer y plant ysgol (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 9 Mawrth 2023

Proffil oedran gweithlu

Proffil oedran gweithlu Cyngor Sir Ddinbych.

Cyngor Sir Ddinbych: proffil oedran gweithlu (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 13 Mehefin 2022

Rhestr fflyd

Rhestr fflyd Sir Ddinbych.

Setiau data rhestr fflyd (MS Excel, 35KB)

Diweddarwyd: 18 Mai 2023

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion.

Setiau data rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 13 Ionawr 2020

Seilwaith beicio

Gwariant seilwaith beicio.

Setiau data seilwaith beicio (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 17 Chwefror 2023

Staff ysgol

Gwybodaeth am nifer y staff sy’n gweithio i ysgolion yn Sir Ddinbych, gan gynnwys absenoldebau oherwydd salwch.

Staff ysgol (MS Excel, 28KB)

Diweddarwyd: 20 Rhagfyr 2021

Strategaeth cerbydau'r Cyngor

Cyfanswm nifer o bob ffurf o gerbydau cludiant sy'n cael eu gweithredu gan y cyngor er mwyn iddo allu cynnal ei waith yn ddyddiol, gan gynnwys y sawl sy'n perthyn i, ar brydles, yn cael ei hurio neu ei rannu â sefydliadau eraill.

Strategaeth cerbydau'r Cyngor (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 25 Ionawr 2023

Tipio anghyfreithlon

Data tipio anghyfreithlon - Ebrill i Ragfyr 2022.

Data tipio anghyfreithlon: Ebrill i Ragfyr 2022 (MS Excel, 34KB)

Diweddarwyd: 23 Chwefror 2023

Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig.

Cofrestr tir halogedig (PDF, 139KB)

Diweddarwyd: 1 Mai 2023

Tyllau yn y ffordd: gwariant

Arian a wariwyd ar drwsio tyllau yn y ffordd ym mhob un o’r 11 blynedd ddiwethaf.

Setiau data gwariant ar dyllau yn y ffordd (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 1 Gorffennaf 2022

Tyllau yn y fordd: iawndal

Iawndal a dalwyd am ddifrod a achoswyd gan dyllau yn y ffordd.

Iawndal a dalwyd am ddifrod a achoswyd gan dyllau yn y ffordd 2018 i 2023 (MS Excel, 9KB)

Diweddarwyd: 4 Ebrill 2023

Ystadegau absenoldeb salwch

Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2019-2021.

Setiau data ystadegau absenoldeb salwch (MS Excel, 17KB)

Diweddarwyd: 9 Medi 2021