Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data.  Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (gwefan allanol) oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Asesiadau anghenion gofalwyr

Asesiadau anghenion gofalwyr Sir Ddinbych.

Asesiad o anghenion gofalwr (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 23/12/2021

Bathodynnau Glas

Bathodynnau Glas 2012 i 2020.

Setiau data bathodynnau glas (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 16/4/2021

Claddedigaethau

Dyma niferoedd y claddedigaethau mewn arch ar gyfer mynwentydd y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arnynt ac yn eu rheoli.

Setiau data claddedigaethau (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: Rhagfyr 2021

Cofrestr tai aml-feddiannaeth

Tai Aml-feddiannaeth

Cofrestr trwyddedau tacsi

Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych.Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Setiau data Angladdau Iechyd y Cyhoedd (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 2/9/2021

Cost llety mewn argyfwng

Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn yn y pum mlynedd diwethaf.

Setiau data Cost llety mewn argyfwng (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Costau clirio tipio anghyfreithlon

Costau clirio tipio anghyfreithlon - Ionawr i Medi 2021.

Costau clirio tipio anghyfreithlon: Ionawr i Medi 2021 (MS Excel, 27KB)

Diweddarwyd: 17/12/2021

Costau maethu

Costau maethu 2021.

Setiau data costau maethu (MS Excel, 10KB)

Diweddarwyd: 17/8/2021

Croesfannau sebra

Lleoliad croesfannau sebra yn Sir Ddinbych.

Setiau data croesfannau sebra (MS Excel, 10KB)

Diweddarwyd: 21/1/2021

Cwynion am Sŵn

Set ddata cwynion am Sŵn 1 Ionawr 2018 i 31 Hydref 2020.

Setiau data cwynion am sŵn (MS Excel, 32KB)

Diweddarwyd: 08/01/2021

Cyfleusterau cyhoeddus

Lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Setiau data lleoliadau a chostau cyfleusterau cyhoeddus (MS Excel, 16KB)

Diweddarwyd: 19/1/2022

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid o 2007 i 2021.

Cyllidebau Safonau Masnach ac iechyd a lles anifeiliaid 2007 i 2021 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 4/3/2022

Cynlluniau ffordd a thraffig

Cynlluniau ffordd a thraffig sydd wedi’u gwneud gan Gyngor Sir Ddinbych. 

Setiau data Cynlluniau ffordd a thraffig (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 5/1/2022

Cytundebau Adran 106

Rhestr o'r prosiectau y neilltuwyd cyllid ar eu cyfer yn 2019 i 2020 a 2021.

Cytundebau Adran 106 (MS Excel, 16KB)

Diweddarwyd: 17/12/2021

Data cynnal a chadw pontydd

Data cynnal a chadw pontydd.

Setiau data cynnal a chadw pontydd (MS Excel, 17KB)

Diweddarwyd: 18/1/2022

Data rhyddid gwybodaeth / RGA

Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA).

Data Rhyddid Gwybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol RGA (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 9/2/2022

Dileu swyddi

Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol.

Setiau data dileu swyddi (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 1/2/2022

Dirwyon parcio

Nifer o ddirwyon parcio a roddwyd rhwng 2016 a 2021.

Dirwyon parcio 2016 i 2021 (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 9/2/2022

Eiddo trwyddedig

Eiddo trwyddedig yn Sir Ddinbych.

Eiddo trwyddedig - Tachwedd 2021 (MS Excel, 20KB)

Diweddarwyd: 9/12/2021

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd.

Setiau data ffyrdd wedi'u mabwysiadu (MS Excel, 142KB)

Diweddarwyd: 18/2/2021

Gwariant ar dyllau yn y ffordd

Arian a wariwyd ar rrwsio tyllau yn y ffordd ym mhob un o’r 8 blynedd ddiwethaf.

Setiau data gwariant ar dyllau yn y ffordd (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 22/4/2021

Mynwentydd

Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti.

Setiau data mynwentydd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 19 Ionawr 2022

Nifer y plant ysgol

Nifer y plant (5-16 oed) sydd wedi cofrestru mewn ysgolion ac fel rhai sy’n cael eu haddysgu gartref yn Sir Ddinbych.

Setiau data nifer y plant ysgol (MS Excel, 19KB)

Diweddarwyd: 20/12/2021

Rhestr fflyd

Rhestr fflyd Sir Ddinbych.

Setiau data rhestr fflyd (MS Excel, 31KB)

Diweddarwyd: Mawrth 2021

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion.

Setiau data rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 13/1/2020

Seilwaith beicio

Gwariant seilwaith beicio.

Setiau data seilwaith beicio (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 21/7/2021

Staff ysgol

Gwybodaeth am nifer y staff sy’n gweithio i ysgolion yn Sir Ddinbych, gan gynnwys absenoldebau oherwydd salwch.

Staff ysgol (MS Excel, 28KB)

Diweddarwyd: 20/12/2021

Strategaeth cerbydau'r Cyngor

Cyfanswm nifer o bob ffurf o gerbydau cludiant sy'n cael eu gweithredu gan y cyngor er mwyn iddo allu cynnal ei waith yn ddyddiol, gan gynnwys y sawl sy'n perthyn i, ar brydles, yn cael ei hurio neu ei rannu â sefydliadau eraill.

Strategaeth cerbydau'r Cyngor (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 20/12/2021

Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig.

Cofrestr tir halogedig (PDF, 145KB)

Diweddarwyd: 18/1/2022

Ystadegau absenoldeb salwch

Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2019-2021.

Setiau data ystadegau absenoldeb salwch (MS Excel, 17KB)

Diweddarwyd: 9/9/2021