Hyfforddiant GGD: Diogelu Uwch i Arweinwyr Diogelu Dynodedig, Grŵp C

Mae hyfforddiant Diogelu Uwch Grŵp C yn helpu pobl i ddeall y broses ddiogelu mewn mwy o fanylder.

Mae’r hyfforddiant yn defnyddio ystod o weithgareddau ysgrifenedig ac ymarferion rhyngweithiol i helpu i ddatblygu’r gweithdrefnau diogelu plant o fewn y lleoliad a sicrhau fod bob aelod o staff yn deall eu cyfrifoldebau mewn perthynas â diogelu plant. 

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys pynciau sy’n ymwneud â:

 • honiadau o gam-drin yn erbyn aelod o staff a sut i ymdrin â’r rhain
 • deall deddfwriaethau a chanllawiau allweddol sy’n ategu at bolisi’r lleoliadau ar gyfer diogelwch a lles plant
 • rolau i’w chwarae yn y broses ddiogelu plant amlasiantaeth gan gynnwys cynadleddau achos
 • darparu adroddiadau ysgrifenedig

Mae’r hyfforddiant yma’n cael ei ddarparu dros ddeuddydd, ac mae’n rhaid i chi fynychu’r ddau ddiwrnod i gwblhau’r hyfforddiant.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Mae hyfforddiant Diogelu Uwch Grŵp C i Arweinwyr Diogelu Dynodedig yn cael ei gynnal ar:

 • Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024 o 9:30am tan 2:30pm, a Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024 o 9:30am tan 1:40pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl - wedi archebi yn llawn
 • Dydd Mawrth 15 Hydref 2024 o 9:30am tan 2:30pm, a Dydd Mercher 16 Hydref 2024 o 9:30am tan 1:40pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl
 • Dydd Llun 18 a dydd Mercher 20 Tachwedd o 9:30am tan 2:30pm yn Y Canolfan, Rhuthun
 • Dydd Mawrth 21 Ionawr 2025 o 9:30am tan 2:30pm, a Dydd Mercher 22 Ionawr 2025, o 9:30am tan 1:40pm yn Clwb Rygbi Rhuthun

Gwybodaeth am y lleoliad

Canolfan y Dderwen, y Rhyl

Gwybodaeth am y Lleoliad am Nghanolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

 • Doiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen clyw
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel
Clwb Rygbi Rhuthun

Gwybodaeth am lleoliad Clwb Rygbi Rhuthun

Cyfeiriad Clwb Rygbi Rhuthun yw

Pavilion Cae Ddol
Rhuthun
LL15 2AA

Parcio

Mae maes parcio yn Clwb Rygbi Rhuthun.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer Arweinwyr Diogelu Dynodedig mewn lleoliadau gofal plant yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn unig (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i bob Arweinydd Diogelu Dynodedig Plant sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl cael y cais i gadw lle byddwn yna’n anfon e-bost yn cadarnhau gyda manylion eich cwrs hyfforddi. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer Diogelu Uwch Grŵp C i Arweinwyr Diogelu Dynodedig

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Codir tâl arnoch chi, neu'ch lleoliad gofal plant, os na fyddwch yn canslo archeb mewn pryd. 

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru