Clwb ieuenctid Llanelwy

Mynd yn syth i:

Oriau agor

Dydd Llun 6pm i 8pm: i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Ebrill 2024

Ebrill 2024

8 Ebrill: Sesiwn "dewch i symud"

Noson ‘swing-ball’ a chonsol chwaraeon i hybu iechyd a ffitrwydd.

Rydyn ni’n mynd i gyflwyno ‘te a sgwrs’ a thrafod sut y dylai weithio.


15 Ebrill: Noson cwis a phopgorn

Cymerwch ran mewn amrywiaeth o gwisiau, o wybodaeth gyffredinol i ‘ddyfalu’r gân’.


22 Ebrill: Portreadau wyneb – dathlu hunaniaethau

Celf portreadau balŵn papier mâché. Trafod sut rydym ni’n gweld ni ein hunain a deall pwysigrwydd bod yn unigryw!


29 Ebrill: Peintio modelau papier mâché

Gorffen gwaith ar y modelau hunan-bortread.

Mai 2024

Mai 2024

13 Mai: Taith i Ganolfan Ieuenctid y Rhyl am noson bwyd Americanaidd

Bydd cyfle i bobl ifanc fwynhau beth mae Canolfan Ieuenctid y Rhyl yn ei gynnig – a dysgu ychydig o sgiliau coginio ‘Diner’ Americanaidd yno hefyd!


20 Mai: Celf plaster ar gynfas

Cyfle i roi cynnig ar dechneg therapi celf ac arbrofi gyda’ch creadigrwydd.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

3 Mehefin: Noson gemau a phopgorn

Gemau wedi’u dewis gan bobl ifanc – gyda phopgorn!


10 Mehefin: Hel atgofion

Bydd pobl ifanc yn ail-greu un o’u hoff atgofion gan ddefnyddio clai.

Cymerwch ran yn y sesiwn gyntaf te a sgwrs.


17 Mehefin: Peintio golygfeydd clai

Peintio a selio creadigaethau clai’r bobl ifanc.


24 Mehefin: Ymweliad â Chanolfan Ieuenctid y Rhyl a noson bwyd Mecsicanaidd

Bydd cyfle i bobl ifanc fwynhau beth mae Canolfan Ieuenctid y Rhyl yn ei gynnig – a blasu bwyd Mecsicanaidd a dysgu sgiliau coginio Mecsicanaidd yno hefyd!


Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

1 Gorffennaf: Datblygu gwytnwch dros siocled poeth a bisgedi

Bydd pobl ifanc yn cael cwpanaid o siocled poeth a bisgedi ac yn cael cyfle i rannu unrhyw bryderon neu bethau sy’n eu poeni am ddechrau blwyddyn academaidd newydd.


8 Gorffennaf: Sesiwn addysgol anffurfiol: ymwybyddiaeth o alcohol a chamddefnyddio sylweddau

Gall pobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol, hwyliog sy’n amlygu peryglon a risgiau alcohol a chamddefnyddio sylweddau.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Llanelwy (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Llanelwy (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • PlayStation 4
  • Gemau bwrdd
  • Deunyddiau celf a chrefft
  • Offer chwaraeon

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Tudur Parry ydi Weithiwr Ieuenctid Cymunedol ar gyfer Prestatyn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo hi wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â chlwb ieuenctid Llanelwy arlein

Ffôn: 07795051832

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Maes parcio agosaf y Cyngor ydi:

Llanelwy: Lawnt Fowlio

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.