Carchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2016 a 2017.

Mae Carchar Rhuthun ar gau o dan do

Sylwer oherwydd difrod sylweddol gan lifogydd mae’n ddrwg gennym gyhoeddi y bydd Carchar Rhuthun yn parhau ynghau o dan do am weddill 2021.

Fodd bynnag, o ddydd Mercher, 2 Mehefin 2021, byddwn yn cynnal teithiau awyr agored am ddim o amgylch adeiladau’r carchar a’r iardiau ymarfer, a bydd ein Siop yn agored hefyd.

Bydd teithiau yn cael eu cynnal am 11am a 2pm ar ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn o ddydd Mercher 2 Mehefin. 

  • Does dim angen archebu ond mae niferoedd yn gyfyngedig i 30 o bobl, a bydd pob taith yn cydymffurfio â chyfyngiadau Covid y Llywodraeth
  • Os bydd tywydd yn caniatau (os bydd y tywydd yn wael, gwiriwch cyn teithio)
  • Croeso i bob oedran, mae’r daith ar y fflat ac yn hygyrch i gadair olwyn/cadair wthio.  Parcio cyfagos mewn meysydd parcio cyhoeddus
  • Dim toiledau yn agored ar  y safle, toiledau cyhoeddus cyfagos ar gael

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP

E-bosttreftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01824 708281 (Ebrill i Medi) 
Archebion grŵp ac achlysuron arbennig: 01824 708218

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Llogi'r lleoliad

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

  • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
  • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Gellir llogi safleoedd yn gyfan gwbl, ac mae prisiau yn dechrau o £1500, er mwyn trafod llogi ystafell, ffoniwch 01824 708218.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.