Carchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2016 a 2017.

Bydd Carchar Rhuthun ar gau tan 1 Ebrill 2022.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein teithiau awyr agored eleni ac rydym yn gobeithio y byddwn wedi agor yn llawn y flwyddyn nesaf er mwyn i chi fedru mwynhau’r profiad llawn o ymweld â’r carchar. Cadwch lygad ar ein tudalen am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch digwyddiadau’r flwyddyn nesaf.

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP

E-bosttreftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01824 708281 (Ebrill i Medi) 
Archebion grŵp ac achlysuron arbennig: 01824 708218

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Llogi'r lleoliad

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

  • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
  • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Gellir llogi safleoedd yn gyfan gwbl, ac mae prisiau yn dechrau o £1500, er mwyn trafod llogi ystafell, ffoniwch 01824 708218.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.