Carchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2016 a 2017.

Mae Garchar Rhuthun ar gau ar hyn o bryd tan 1 Ebrill 2021.

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP

E-bosttreftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01824 708281 (Ebrill i Medi) 
Archebion grŵp ac achlysuron arbennig: 01824 708218

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Rhestr prisiau

 • Oedolyn: £7.00
 • Plant 5 i 16 oed: £6.00
 • Plentyn dan 5 oed: am ddim 
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn: £20.00
 • Pobl hŷn (60 oed +): £6.00
 • Myfyrwyr: £6.00
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: am ddim 
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: am ddim
 • Arweinlyfr: £1.00
 • Llyfr sain: £1.50

Llogi'r lleoliad

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

 • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
 • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Gellir llogi safleoedd yn gyfan gwbl, ac mae prisiau yn dechrau o £1500, er mwyn trafod llogi ystafell, ffoniwch 01824 708218.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.